vrijdag 13 februari 2015

De derde weg.... langs Jezus' kruis naar de hel!

"Ja.... er is wel een hel".
"Maar hoe zou het daar dan zijn?"
"Zou het echt zo erg zijn?"
"Zou daar alleen maar eeuwig vuur en pijniging zijn?"
"Of zou het meevallen...."
"Als dat zo is.... dan kunnen wij ook wel stoppen"
"Nou.... waarmee dan?
"Met naar de kerk gaan en netjes leven"

Mijn man en ik hadden het er wel eens samen over gehad.... "Zou de hel nu echt zo heel erg zijn?" We wisten namelijk heel goed dat, als we bleven zoals we waren, we niet goed genoeg waren voor de hemel. Maar als het allemaal wel mee zou vallen met de hel, dan konden we ook wel stoppen met naar de kerk gaan en netjes leven. 
God liet ons echter niet los. Wij bleven iedere week naar de kerk gaan. Dit deden wij omdat wij wisten dat het zeker niet goed met ons zou aflopen wanneer we helemaal niet meer gingen.
"Zou de hel nu echt zo heel erg zijn?" We wisten namelijk heel goed dat, als we bleven zoals we waren, we niet goed genoeg waren voor de hemel. Maar als het allemaal wel mee zou vallen met de hel, dan konden we ook wel stoppen met naar de kerk gaan en netjes leven. 
Dan zouden wij gegarandeerd van God losraken, als wij ons verder van Hem verwijderden. Dan zouden alle goede gewoonten verder slijten. Dan.... nee dat wilden wij toch ook niet.

Op een dag in het najaar van 2011, was mijn man alleen naar de kerk geweest en kwam tamelijk geĆ«motioneerd thuis. Hij was aan het Heilig Avondmaal geweest. Het was helemaal niet zijn bedoeling, maar de uitnodiging van Jezus was zo dicht aan zijn hart gelegd dat hij niet meer kon blijven zitten. Jezus was ook voor hem gestorven.
Dan zouden wij gegarandeerd van God losraken, als wij ons verder van Hem verwijderden. Dan zouden alle goede gewoonten verder slijten. Dan.... nee dat wilden wij toch ook niet.
Een boodschap van boven....
Dat was het moment dat ik ook werd stilgezet…. want nu moest ik er toch ook wel serieus over gaan nadenken. Ik kon niet achterblijven en alleen verder reizen op de brede weg. Mijn man kreeg van onze buurman een aantal studies hoe hij zijn leven verder zou kunnen inrichten en om hem te bemoedigen. Ik had mezelf voorgenomen eerst die studies te gaan doornemen, voordat ik ook aan het Heilig Avondmaal zou deelnemen. Immers je kon zomaar niet aangaan! 

Steeds weer gingen drie maanden tussen de vieringen van Heilig Avondmaal voorbij en nog steeds had ik geen enkele zin om die studies te gaan lezen. De avondmaalszondagen waren voor mij een verschrikking. De eerste keer was het me gelukt om thuis te blijven. Dat lukte mij de volgende keren niet meer, want daarmee deed ik mijn man veel verdriet. Steeds weer zag ik de dominee naar mij kijken zo van: “Waarom kom jij nu niet?” Achteraf was dit natuurlijk helemaal niet zo, maar dat dacht ik.

Verloren zonder Jezus!
In de tussentijd werd ik steeds meer overtuigd van mijn diepe verlorenheid. Dat was, achteraf bezien, de Heilige Geest die mij bewerkte. Daardoor realiseerde ik mij dat ik zo niet sterven kon. Ik zie mezelf nog steeds rondlopen in de slaapkamer met de gedachte dat het niet goed me mij af zou lopen als Jezus nu toch eens terugkwam op de wolken van de hemel. En dan...


Jacobus, de apostel, zegt in hoofdstuk 5 van zijn brief dat de toekomst van de Heere 
genaakt en dat de Rechter voor de deur staat. Dat was 2000 jaar geleden.
Hoe dichtbij moet Hij dan nu wel niet zijn? Nog even en dan....?!
Foto met toestemming van Ain Vares: www.ainvaresart.com.

Daarom ik ging vaak voor mijn bed op mijn knieĆ«n en vroeg aan de Heere God of Hij mij wilde veranderen en mij wilde helpen aan te gaan aan het Heilig Avondmaal. Ik beleed daarbij steeds mijn zonden. Wanneer ik klaar was met bidden, dacht ik er meteen achteraan: “Ik hoop niet dat het gebeurt”. De reden hiervan was dat ik dacht dat ik dan niks meer 'mocht' en vooral veel 'moest' waar ik helemaal geen zin in had. Dat was het beeld dat ik had van het leven van een kind van God.

Het geloof....
Het wonder gebeurde 1,5 jaar nadat die studies in ons huis terecht gekomen waren. Ik begon die ineens toch te lezen. Hoe en waarom.... ik weet het niet maar ik las over die droom van de 2 wegen: de brede weg en de smalle weg. Toen las ik tot mijn diepe schrik ook van dat paadje, dat 3e afgebakende paadje aan de rechterkant van de brede weg naar het verderf. De derde weg... dat paadje waarvan ik dacht dat alles zo hoorde. Wat ik daarover las, herkende ik zo! Ook ik dacht dat er een toeleidende weg was die je moest bewandelen om bij het kruis te kunnen komen. Die weg waar eerst van alles moest gebeuren voordat je mocht komen.

Plotseling echter ervaarde ik Gods onvoorwaardelijke liefde…. Terug bezien was dit het moment dat God mij op Zijn Zoon Jezus wees, en dat moest, want Hij is de enige weg tot God de Vader. Dit was ook gelijk het moment dat God mij rechtvaardigde door het geloof en mij de Heilige Geest schonk. Mijn gebed, zoals dat in Lukas 11 vers 9 staat, was verhoord! 
"En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden".
Toen er daarna weer Heilig Avondmaal gevierd werd in onze gemeente nam ik er aan deel, voor het eerst.

Daarna.... 
Nadat ik tot geloof gekomen ben, ben ik gegroeid in het geloof door Bijbellezen en in wijsheid door veel te bidden. Het gebed werkte echt heb ik gemerkt. Dit staat ook in de Bijbel, een gebed naar Gods wil zal altijd worden verhoord, zegt 1 Johannes 5 vers 14 en 15. Wanneer je bidt om de Heilige Geest, dan zal Die je zeker gegeven worden, want dat belooft God Zelf in Lukas 11 vers 13. Net als een gebed om wijsheid, dat krijg je als je erom vraagt. Dat staat te lezen in Jakobus 1 vers 5. Ik durf nu ook eerlijk te zeggen dat ik tot geloof ben gekomen als het ter sprake komt. Ik weet dat het waar is zoals ook in Romeinen 8 vers 16 en 1 Johannes 5 vers 10 beschreven staat. Ik herken het telkens als ik lees wat erover in de Bijbel geschreven staat. Ook ontmoet ik gelovigen uit andere kerken en als het over het geloof in Jezus gaat, vallen de kerkmuren weg!

Waarom niet eerder? 
Nu denk ik vaak: "Waarom heb ik dit niet eerder gewild? Het is namelijk mooier dan ik ooit had kunnen denken!” Ik heb namelijk gemerkt dat God ook je wil verandert, dat is ook te lezen in Filippenzen 2 vers 13. De Heere Jezus zegt in Mattheus 12 vers 30 : "Mijn juk is zacht en mijn last is licht". En dat is waar. Verandering maar niet als voorwaarde vooraf maar als gevolg erna! De mens wordt gerechtvaardigd uit genade door het geloof alleen, zonder eigen verdiensten, dat staat in Romeinen 3 vers 28 en Efeze 2 vers 8 en 9. Het is pure genade en onvoorwaardelijke liefde van Gods kant. Het heeft mij enorm veel rust gegeven toen God, mijn Vader werd in plaats van mijn Rechter bleef! 
Verandering maar niet als voorwaarde vooraf maar als gevolg erna! De mens wordt gerechtvaardigd uit genade door het geloof alleen, zonder eigen verdiensten, dat staat in Romeinen 3 vers 28: "Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet". En in Efeze 2 vers 8 en 9: "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen".
Identiteit in Christus! 
Het leven met de Heere Jezus, door Zijn Geest, heeft mij als persoon sterker en zelfverzekerder gemaakt. Het telt immers niet meer wat ik doe, of hoe ik presteer, of hoe ik eruit zie, of wat ik allemaal bezit, of wat een ander van mij vindt want ik weet wie ik ben in Christus Jezus, namelijk een nieuwe schepping (2 Korinthe 5 vers 17). Het geeft mij een bepaalde rust wanneer ik de leiding van mijn leven in handen kan geven aan God. Ik ben God enorm dankbaar dat Hij mij in de vrijheid van Jezus Christus heeft gezet. Uiteindelijk is Hij Degene geweest die nooit los heeft gelaten en in mij een goed werk is begonnen (Filippenzen 1 vers 6). 

De mensenmoordenaar....
Achteraf zag ik pas hoe de duivel mij heeft proberen te misleiden. Hij wilde mij laten geloven dat het allemaal wel mee zou vallen wanneer ik ongered zou sterven. Hij probeerde mij wijs te maken dat geloven 'saai' en 'suf' is. Hij wordt niet voor niets in de Bijbel 'de vader van de leugen' genoemd en dat er geen waarheid in hem is! 
In Johannes 8 vers 44 staat dat letterlijk: "U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen".
Hij probeert mensen te misleiden en te verblinden. Hij is de leugenaar en de bedrieger. Aan de ene kant door mensen een goddeloos leven te laten leiden. Aan de andere kant om kerkmensen te misleiden door hen te laten denken dat het wel mee valt en dat eigen werken ertoe doen. In beide gevallen ben je in de macht van de duisternis! 

Van mijn grote vrees dat het een 'saai' en 'suf' leven zou zijn als Gods kind, is niets uitgekomen. Het is een van de grotere leugens van de satan in de kerken en daarbuiten. Ik wil echt 

nooit meer terug naar mijn oude leven, 
nooit meer terug naar dat leven vol prestatiedrang dat altijd gericht was op mijzelf, 
nooit meer terug naar een godsdienst zonder Jezus, 
nooit meer terug naar een leven zonder mijn hemelse Vader. 

Nooit meer terug naar de duisternis waarin ik leefde. Terug naar mijn leven van voor mijn bekering? 
Nooit want de brug naar de wereld is definitief opgehaald! 

Niet dat ik nooit meer zondig of struikel, integendeel! Maar ik weet dat ik nooit meer uit de hand van Jezus en God de Vader gerukt kan worden (Johannes 10 vers 28 en 29).

Aanbod
God wil niet dat er iemand, ook jij niet, verloren gaat en iedereen tot kennis van de waarheid komt! Lees 1 Timotheus 2 vers 3b en 4 en 2 Petrus 3 vers 9 maar door. Er is zoveel rust, vrede, vreugde en vrijheid in Christus te vinden, dat ik ervan ben overtuigd dat wanneer je je overgeeft aan de zuivere Bijbelse waarheid je nooit meer anders zouden willen!

Als je met mij in contact wil komen, wil spreken of wil mailen, stuur dan een email naar Cees van Beek. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op. De eerder genoemde studie die mij diep aanraakte en bewoog tot het geloof, kun je hier downloaden of lezen: De derde weg... de rechterkant van de brede weg!

Naschrift van Cees van Beek
Ik sluit mij, vanuit mijn hart, aan bij wat deze jonge vrouw schrijft over dat het leven met de Heere niet 'saai' en 'suf' is. Ik weet dat er vele kerkgangers zijn die er zo over denken. Ook ik wil nooit meer terug naar het Moab van de zonden! Nooit meer terug naar het Egypte van de wereld, nooit meer terug onder de macht van de satan!
In Kolossenzen 1 vers 13 en 14 staat dit letterlijk: "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden".
Het is echt geen arm en ellendig bestaan als kind van God. Ik ben ook gered van die gruwelijke hel, van dat eeuwige verderf dat voor mij klaar lag. Ik houd van Jezus Die voor mij aan het kruis hing en stierf en opstond uit de dood en nu in de hemel altijd voor mij bid en verzoening doet als ik nog zondig. Ik wil, hoe moeilijk soms de weg ook is van de navolging, in zelfverloochening en kruisdragen achter Jezus aan. 

Nooit meer weg van mijn Jezus!
Nooit meer weg van het Lam dat geslacht werd voor mij!
Nooit meer weg van de Heilige Geest Die in mij is komen wonen als Trooster en Onderwijzer over alles van God en de Heere Jezus! 
Nooit meer weg van het uitzicht op de hemel waar Jezus is en een eeuwige toekomst met Hem en alle andere gelovigen!

Het is trouwens volstrekt on-Bijbels te veronderstellen dat het leven van Gods kind een arm en een ellendig bestaan is. Jezus zegt in Mattheus 11 vers 30 dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht is. Hij vergelijkt daar Zijn juk met het harde slavenbestaan onder het juk van de dienstbaarheid van de zonden en de macht van de boze. Overal in de Bijbel wordt er met grote vreugde en blijdschap geschreven over het tot geloof komen en het verkrijgen van vrede met God en het leven vervuld met de Heilige Geest. Het is zelfs zo dat wanneer er een (1) zondaar zich bekeert, Jezus daarover zegt in Lucas 15 vers 7 en 10 dat de engelen blijdschap hebben in de hemel. Dus laat je niet misleiden maar gelooft Hem Die gezegd heeft dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is en Hij alleen de toegang is tot God de Vader in de hemel.

En wat te denken als wij Hem straks zullen zien van aangezicht tot aangezicht? Wij zullen de hemel ingaan zoals John Buyan (1628 - 1688) erover schrijft: "Laat de dood komen wanneer hij wil. Hij kan de gelovige christen nooit beschadigen want het is een doorgang uit een gevangenis naar een paleis; uit een zee van moeiten in een haven van rust; uit een menigte van vijanden naar een gezelschap van een ontelbare schare van ware, liefhebbende en trouwe vrienden; uit de schaamte, smaad, verachting in een allesovertreffende trap van eeuwige heerlijkheid!"

Wil je daar dan ook niet heen?

  • Heb je geen diep verborgen verlangen om mee te gaan naar die allesovertreffende trap van heerlijkheid in de altijddurende gemeenschap met Jezus Christus, het Lam dat alles (zonde, wereld, ziekte, dood en satan) overwon?
  • Heb je dan geen diep verborgen verlangen om dat 3de misleidende paadje te verlaten en door de enge poort, de smalle weg ten leven op te gaan? Een weg vol met vrede en rust voor je ziel, vol met dagelijkse genade en waarheid in je binnenste?
  • Heb je dan geen diep verborgen verlangen om dat arme en ellendige leven dat onherroepelijk leidt naar de eeuwige dood in te ruilen? In te ruilen voor het eeuwige leven met het Lam Gods dat ook voor jouw zonden betaalde op Golgotha en voor je stierf en opstond? 
  • Heb je dan geen diep verborgen verlangen om de toekomende toorn te ontvluchten en te schuilen in de Rots der eeuwen namelijk Jezus Christus? Geborgen te zijn in Hem als de Koning der koningen en de Heere der heeren? 
John Buyan (1628 - 1688) zei eens: "Laat de dood komen wanneer hij wil. Hij kan de gelovige christen nooit beschadigen want het is een doorgang uit een gevangenis naar een paleis; uit een zee van moeiten in een haven van rust; uit een menigte van vijanden naar een gezelschap van een ontelbare schare van ware, liefhebbende en trouwe vrienden; uit de schaamte, smaad, verachting in een allesovertreffende trap van eeuwige heerlijkheid!"
Kom dan.... naar Jezus in het geloof dat Hij doen zal wat Hij gezegd heeft. Het is de hoogste tijd zingt Brian Doerksen in het lied 'Come now is the time!'

Contact
"App" mij, Cees van Beek, gerust op 06-51046981 als je vragen hebt, of over deze blogpost door wil praten. De tijd is kort en stel het niet uit! Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com. Ik ben er voor je met gesprek en gebed. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten