zaterdag 7 maart 2015

Jezus alleen.... of Jezus plus "Boer Zoekt Vrouw"?

"Het was mooi gisteren, vond je niet?"
"Wat bedoel je?"
"Nou.... die aflevering van "Boer Zoekt Vrouw"
"Oh.... ik dacht dat je het Heilig Avondmaal bedoelde"

"Ja, ook wel maar ik dacht aan die meiden die niet konden wachten"
"Kun je daar van genieten dan?"
"Best wel.... het is allemaal zo levensecht!"
"Genieten van de dingen waarvoor Jezus aan het kruis stierf?" 

"Nou zeg.... wat doe je ineens moeilijk"
"Ik ben 's ochtends toch aan het Avondmaal geweest?!"
"En 's avonds vulde je Zijn beker weer?"
"O nee, is dat echt zo....? 'k Zit er zo aan vast!"

Veel wedergeboren gelovigen (zij die Jezus door het geloof aangenomen hebben als hun Zaligmaker) lijken elke dag een speelbal van verzoekingen, verleidingen, misleidingen en aanvechtingen. Zij verliezen vaak het gevecht tegen de zonden, de strijd tegen de wereld(gelijkvormigheid) in hun gezin en de worsteling met hun ego (eigen 'ik'). Soms gaat het even goed maar dan vallen zij weer terug, in de rug geschoten door de boze. Dikwijls voelen zij zich zo hulpeloos, zo onrustig en zo lauw. Zij missen de gemeenschap met Jezus! 

De wereld...
Zij besteden hun tijd aan nutteloze dingen en geven daardoor de duivel de kans de vrede in hun hart te roven. 

- Geroofd door de onrust van de hele dag de TV aan en (bijna) elke avond erachter. 
- Geroofd door het kijken van films die geen enkele bijdrage leveren aan hun discipelschap in deze wereld. 
- Geroofd door alleen maar bezig te zijn met de sociale (christelijke) media waardoor hun toewijding aan Jezus in de knel is komen te zitten.
- Geroofd door op zondagsavond te kijken naar "Boer Zoekt Vrouw", de Wereld Draait Door, Goede Tijden, Slechte Tijden... 
- Geroofd door in een onverwachtse opwelling god-loze programma's op te zoeken uit hun eertijds!

Zo zijn zij weggegleden en vermorsen zij hun kostbare tijd, weg gedwaald en is "hun zoutzijn" verdwenen of nooit gekomen, stralen zij geen licht uit en leven in verborgen onvrede met zichzelf verder. Ploeterend van dag tot dag, week na week, maand na maand en jaar na jaar!
Soms spreek je mensen op straat of in samenkomsten. Dan gaat het vaak over het leven met Jezus. Zij gaan naar Bijbelstudies, aan het avondmaal, aanbidden Jezus in geest en waarheid en hebben de bekrachtiging en de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Als je het dan hebt over de onkuisheid, de hoerigheid van dit soort programma's dan kijken zij je verbaasd aan en zeggen dat zij hiervan genieten en ontspannen na hard werken... 
"Boer zoekt vrouw!"
Neem nu het programma "Boer Zoekt Vrouw". Zij moeten als het ware kijken, het is allemaal zo waar en levensecht. Zij willen hun man of vrouw niet teleurstellen om niet mee te kijken. Zij willen niet apart in de kamer gaan zitten of boven in hun Bijbel gaan lezen. Nee, want stel je voor dat hun partner hen voor gek zet omdat zij niet mee kijken. En bovendien... zij hebben het soms ook nodig voor hun ontspanning! Dat moet toch wel kunnen na een dag hard werken of in Zijn Koninkrijk bezig geweest te zijn...

Zij hebben het wellicht al opgegeven om ertegen te strijden, of om te worstelen tot bloedens toe. En wellicht denken zij: "Die overwinning en die overvloed die er in Christus Jezus is, is toch niet voor mij". Toch zit er diep in hen Iemand dat het niet opgeeft, Die van heel ver weg bedroefd verlangt om hen het overvloedige leven van Jezus te geven. Iemand die hen herinnert: "Weest heilig want Ik ben heilig!"

Onder de macht van satan!
Dat ongelovigen (jongeren en ouderen die niet zijn wedergeboren), zowel kerkelijk als onkerkelijk, naar dit goddeloze en hoerige programma kijken, is begrijpelijk. Niet dat dat goed is maar zij zijn onder de macht van satan, die de overste van deze wereld is. Die macht regeert hen ten diepste, ongeacht of zij dit weten of niet, of zij dit willen of niet. In Efeze 4 vers 19 verwoordt Paulus hun doen en laten, heftig en confronterend: ".... Welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelve hebben overgegeven tot ontuchtigheid (onreinheid, hoerigheid) om alle onreinheid als een gierigaard te bedrijven". Hun hartverlangens, soms diep verborgen in het geheim, gaan uit naar de wereld en naar de zonden en het dienen van eigen afgoden. Zoals een gierigaard niet los kan komen van zijn geld en bezit en er de hele dag aan denkt om maar steeds rijker te worden, precies zo verlangt een zondaar(es) naar de zonden en de wereld. 
Een jonge zendelinge deed alles wat ervan haar verlangd werd. Zij leidde Bijbelstudies, zondagsschool, een jongerengroep, ging naar de kerk, gaf haar getuigenis en ontving mensen die het moeilijk hadden. Zij had de techniek onder controle maar haar eigen boze hart niet. Dat hart verlangde naar wat buiten haar bereik lag. Zij wilde lol; zij wilde op haar eigen manier een fijne tijd hebben. Zij hoorde het orkest in de club dansmuziek spelen en golven van ellende overspoelden haar. Dát was wat zij wilde, en als zendelinge was zij daarvan buitengesloten. Wat een onbuigzaam en saai leven werd haar opgelegd! Op de taalschool ontmoette zij vele voortreffelijke jonge mensen, die zij bewonderde, maar ze leken allemaal zo zeker van hun roeping; hun geloof had echt betekenis voor hen. Zij had in mijn hart medelijden met hen, omdat ze zo eenvoudig waren – of was zij jaloers op hen? Eén zondag ging ik naar de kerk met een hopeloze, bijna opstandige houding en werd de strijd in mijn hart bijna ondraaglijk. Ik was zo ongelukkig, dat er íets moest gebeuren om mij niet af te laten haken. Dr. Stanley Jones was de prediker. Hij las deze tekst uit Mattheus 16 vers 25: "Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden". Mijn hart schreeuwde het uit: 'O nee, dat niet! Ik wil mijn leven niet verliezen. Ik wil leven! Ik wil blijdschap en mooie dingen en vrienden. Ik wil vrolijkheid en populariteit en een fijne tijd. Ik wil leven! Lees hier verder hoe die titanenstrijd beëindigd werd! 
Een luipaard zijn vlekken...Jesaja geeft een indringend beeld daarvan als hij zegt dat een luipaard zijn vlekken niet kan veranderen evenmin een kleurling, zijn huidskleur. Zij kunnen feitelijk niet anders hoewel er velen, velen zijn die ernstig zoeken en diep worstelen om eraan te ontsnappen. In henzelf is echter geen kracht om dit soort verleidingen te weerstaan, laat staan blijvend te overwinnen. Zij zijn zonder hoop in de wereld zolang zij niet naar Jezus vluchten voor verzoening, redding en zaligheid, genezing en bevrijding. Alleen Jezus kan hen hiervan verlossen!

Met Jezus gezeten in de hemel?!
Onverklaarbaar lijkt het dat ook vele gelovigen in Jezus Christus op zondagavond naar zo'n programma kijken. Immers toen zij in Jezus geloofden voor vergeving van hun zonden en verzoening van hun schuld, hebben zij eeuwig leven ontvangen, hun zonden zijn vergeven en zij zijn wedergeboren en hebben een nieuwe 'mindset' van God ontvangen. Dat nieuwe leven, na die wedergeboorte, waarin Gods Geest is komen wonen, zou opgewassen moeten zijn tegen de omringende wereld en de boze. Hoe komt het dat dit niet zo is en zij elke keer weer naar zo'n zondig TV-programma kijken? 

Een programma dat een leven los van God laat zien. Het programma gaat over het zoeken van een (nieuwe) levenspartner. Er is in dit programma geen enkel verlangen te zien naar betrokkenheid van God in het zoeken van een levenspartner. Het lijkt wel op een marktplein waar vrouwen geselecteerd worden en enkelen daarvan vervolgens in een afvalrace terecht komen. Vele van hen hebben kinderen en eerdere relaties gehad. Zou dit kijken geen hoererij (ontucht) en overspel stimuleren, in ieder geval in de gedachten? Kijken naar een programma waarin openlijk de zoektocht van een boerin naar een vrouwelijke levenspartner te zien is? Dat is toch gedrag dat God uitdrukkelijk verbiedt in Zijn woord: hoererij, overspel en intieme relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht? God vindt dit gruwelijk. En wordt bovendien op deze manier de gedachtenwereld niet ongemerkt beïnvloedt ten gunste van deze zonden? "Die eenzame boeren en boerinnen moeten toch ook wat...?!" 
Is het dan niet meer waar wat Salomo daarover gezegd heeft in Spreuken 6 vers 27 en 28: "Zal iemand vuur in zijn boezem nemen en zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen? Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden?"
Bedenk het zelf maar eens als je een houtvuurtje neemt en dat onder je kleren verbergt. Zeker te weten dat je klederen in brand vliegen en verbrandt je huid ernstig. Feitelijk zegt hij dat dit hete zondevuur zo'n kwade ziekte is dat wij er standaard mee besmet worden als wij ons daar op de ene of de andere manier mee inlaten. Het zal ons verbranden en in ons gaan branden met zondige verlangens! Niemand zal met blote voeten op in de brandstaande kolen lopen zonder zijn voeten ernstig te verbranden. Salomo wist het wel toen hij zei dat wij ons hart moeten behoeden boven al het andere wat te bewaren is want, zo zegt hij, uit dat hart zijn de uitgangen, de verlangens en daden van het leven. Als wij dat niet doen dan worden wij meteen belast met schuldgevoelens, met schaamte, met spijt en berouw en gaan leven onder het oordeel. 
 
".... laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en geestes ..."

Het kan toch niet anders dat de inwonende Heilige Geest in gelovigen daardoor zeer ernstig bedroefd wordt? Merken zij dat dan niet?  Hierna drie redenen waarom gelovigen, verleidt door de boze, toch in zo'n weg, af (kunnen) dwalen van Jezus, weg kunnen zwerven van hun Koning en in diepe gevangenschap van de boze terecht kunnen komen.

Verblinding?!
Kan het soms zijn dat deze gelovigen nauwelijks weet hebben dat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, jaar in jaar uit een intense geestelijke strijd woedt? Dat er een worsteling is op leven en dood, in de hemelse gewesten tussen de vorst der duisternis en het koninkrijk van het Licht? Dat zij niet voldoende beseffen, of zij willen of niet, dat zij onderdeel zijn van die strijd in de onzichtbare wereld? Dat zij door de boze weggevoerd worden uit het licht van Jezus naar de duisternis van de wereld en zonden. Dat zij verblindt worden door de leugen dat dat leven wel mag en kan, dat zondigen op de genade? En dat de duivel hen af wil trekken van de volle vrijheid en de overvloed die er in Christus Jezus is? Dat hij hen gewoon wil laten geloven dat zo'n levensecht en diep menselijk TV-programma niet echt kwaad doet?

Paulus spreekt de gelovige Efeziers in zijn brief in hoofdstuk 5 over een dergelijke levenswandel aan. Zij hadden kennelijk nog gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis uit hun vroegere leven van voor hun bekering (hun eertijds). In vers 3 benoemt hij dat hoererij en alle onreinheid of gierigheid niet bedreven mag worden. Hij zegt daarom in vers 14: "Daarom zegt Hij: Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten". 

Paulus roept sterk op tot wakker worden uit de zondeslaap, tot opstaan uit het dodige geestelijke bestaan, tot het geestelijke besef dat het gaat om een strijd op leven en dood en strijden tot bloedens toe in de kracht van Christus! Hij zegt dat het absoluut geen hopeloze toestand is want er is overwinning in het vooruitzicht! Christus zal immers over je lichten! Als dat gebeurt, moet de vorst van de duisternis wijken! Sta dan op, zegt hij, en grijp de belofte vast en strijd! Als de boze aan Jezus niets had dan heeft de satan ook niets aan jou als je weer in Hem, in de Wijnstok Christus Jezus komt. Een buitengewone hoopvolle boodschap!

Misleiding?!
Het kan ook zijn dat deze gelovigen nauwelijks besef hebben dat zij misleidt worden, bijvoorbeeld door de gedachte dat zondigen niet zo erg is. "Je zonden zijn toch al vergeven", fluistert de boze hen in, "dan kun je toch gewoon een beetje raak leven?" "Is de genade er niet om op te leven?" Er is door die manier van denken niet een sterke overgave aan het zonde gekomen? Er is kennelijk nog steeds een voor hen onoverwinnelijke kracht in de zonde. Kennelijk is de kracht achter de zonden nog niet gedood, de sterke zucht, het verlangen ernaar nog niet blijvend gekruisigd.

Zij hebben wellicht in hun denken geaccepteerd dat zij nog liggen onder de macht van de zonde. Geaccepteerd dat zij zo'n zondaar moeten blijven tot aan hun dood en dat zij die zoete vogelvanger toch niet de baas kunnen. Immers het zoeken van vrouwen door boeren (en ook door een boerin) is zo levensecht, zo diep menselijk. Het sluit zo aan bij henzelf, bij hun denken en zij zien het overal in de wereld om hen heen: overspel, scheidingen, samenwonen, allerlei kortstondige relaties, ontrouw en andere vormen van onreinheid op TV in allerlei programma's, op internet en in hun eigen huwelijk, misschien. 

Paulus is niet kinderachtig in Romeinen 6 vers 11 als het gaat om in de zonden te blijven liggen, daarin te blijven hangen: "Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel de zonde dood zijt maar Gode levend in Christus Jezus, onze Heere". Er is dus overwinning mogelijk over zonden door je er dood voor te houden anders zou de Heere dit niet hebben laten opschrijven. Paulus zegt in het begin van het 3de hoofdstuk in de brief aan de Galaten: "Als je dan met Christus bent opgewekt (in een nieuw leven), ga de dingen zoeken die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods en bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus geborgen in God"  

Ook hier roept Paulus op tot afstand nemen van de TV, desnoods dat ding de deur uit te gooien als je het niet de baas kan, tot het afscheid nemen van al die andere vermaken, die goddeloos (dat is zonder God en vaak gevuld met ongerechtigheid) zijn en die je van Christus afgetrokken hebben. Neem het zwaard van de Heilige Geest, Gods woord, zegt hij, en ga bidden met alle bidding en smeking. Zo nodig zonder je man of je vrouw of je kinderen of je vrienden of je vriendinnen, alleen in je binnenkamer. Zoek eerst weer die intieme gemeenschap met Christus Die boven is en in Wie je leven geborgen is in God! Bedenk het, doe het en zoek je eerste Liefde weer op! Hij wacht op je!

Afgoderij?!
Er zijn ook gelovigen die nog andere goden dienen boven en naast de levende Jezus, Gods Zoon en de Hemelse Vader. Zij dienen de god van hun ervaring, van hun bevinding, van hun gevoel. Zij hebben hun geestelijke leven afhankelijk gemaakt van hun bevindingen en die van anderen. Zij zijn voortdurend bezig om in eigen kracht hun oude natuur op te knappen, de wet krampachtig te houden en allerlei eigen gerechtigheden op te richten. Dit om maar in aanmerking te komen voor een bezoek van God aan hun ziel en in de hoop dat Hij naar hen zal omzien. Hun geloof richt zich niet direct en meteen en alleen op Jezus Christus en Die gekruisigd, maar op hun emoties, gevoel en ervaringen. Zo is hun geestelijke leven een speelbal van de onbetrouwbaarheid van gevoelens en emoties en ervaringen. De ene dag in de wolken en de andere in diepe dalen. 

Zo worden zij misleidt door de duivel die hen voortdurend voorhoudt dat zij nog meer tranen moeten storten, nog meer zonden moeten voelen, nog meer wetten en tradities moeten houden in eigen kracht, nog meer moeten zuchten want anders komt het niet goed. Voortgedreven door die slavendrijver uit de afgrond die hen nog steeds in de macht heeft. Ook hen die niet meer kunnen leven zonder geestelijke muziek om zich heen waaruit zij lijken te leven in plaats van studeren en lezen in het vaste woord van God, de Bijbel en zich laten leiden door de Geest. Dit alles is afgoderij van het gevoelsleven in plaats van leven door het geloof. Daardoor wordt ook nog eens het ongeloof gevoed dat de boze ingiet. Zij kunnen immers niet echt een kind van God zijn als zij zo instabiel op gevoel en emoties leven. Zij zien Jezus bijna niet, zeker niet zoals Johannes Hem zag op Patmos als de Overwinnaar over dood, graf en zonde en hel! De Eigenaar van de sleutels van de dood en de hel.

Habakuk, een profeet, moedigt het geloof aan met de tekst "De rechtvaardige zal leven door het geloof". Dat betekent het gevoelsleven onderschikt gemaakt moet worden aan het geloof in Jezus Christus. Ook de profeet Micha doet in hoofdstuk 7 hetzelfde als hij oproept de boze te weerstaan: "Verblijd u niet o mijn vijandin, alhoewel ik gevallen ben, zal ik weder opstaan en als ik in duisternis gezeten ben, is de Heere mij een groot licht". Jeremia is ook duidelijk: Sla die altaren van de vleselijke bevinding aan stukken. Hak alle hoge bomen om van eigen gerechtigheden waaronder je geestelijk hoererij bedreven hebt. Verlaat alle hoge heuvels en ga de dalen in waar de mirten groeien. Met andere woorden: bekeer je, belijd het, sta op en ga weer door het geloof in en met Jezus wandelen.

Tot slot
Of het nu verblinding, misleiding of afgoderij is, of wat dan ook, de duivel wil je bij Christus vandaan trekken en houden. Paulus heeft het antwoord daarop in de brief naar de Efeziers "Trek daarom aan de gehele wapenuitrusting Gods opdat gij kunt wederstaan tegen de listige omleidingen van satan" (hoofdstuk 6 vers 10 tot 20).

Weet ook dat terugkeer naar je eerste liefde door het geloof (niet door bevindingen) naar Jezus direct kan en mag. Hij heeft nog nooit iemand in al die 2000 jaar afgewezen en teruggestuurd. Ondanks dat jij hebt Hem afgewezen en je Hem wellicht diep geraakt hebt zoals Peter dat deed toen hij Hem verloochende. Petrus vervloekte zichzelf zelfs als hij bij Jezus zou horen. Een blik van Jezus was echter voldoende om Petrus te verbreken.

Een blik van Jezus...
Heb je al eens zo'n blik van Jezus ontvangen, zo'n intense liefdesblik toen je in de duisternis wandelde, toen je ongerechtigheid bedreef en toen je de tempel van de Heilige Geest diep bevuilde, toen je Hem verloochende, toen je Hem afwees omdat je tranen wilde toevoegen, toen je emoties wilde maar geen liefde? Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1 en 2 dat wij onszelf, onze lichamen, als een levende offer, Gode welbehaaglijk, moeten stellen en deze wereld niet gelijkvormig moeten worden maar dagelijks vernieuwd moeten worden en de wil van God zoeken! Dat is de toewijding in de navolging van Jezus Christus, onze redelijke godsdienst!
Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand Mijn stem hoort, laat hem de deur opendoen, Ik zal bij hem binnenkomen en Ik zal avondmaal met hem houden en hij met Mij!"
Overwin de boze door de liefde van Christus en door kracht van Zijn bloed en van Zijn opstanding en het zitten aan de rechterhand van de Majesteit Gods en de Heilige Geest Die in je woont. De Bruidegom (Jezus dus) zegt in Hooglied 5 vers 2: "Doe mij open, Mijn zuster, mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte, want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen". Hij verlangt veel meer dan jij naar die eerdere intieme geestelijke liefdesgemeenschap. Kom dan.... Hij staat aan de deur en klopt om je weer in die eerste vreugde en liefde te leiden en avondmaal met je te houden!

Aanbod
Als je geholpen wilt worden om (weer) bij Jezus te komen, mail dan naar Cees van Beek op e-mailadres: levendenstromendwater@gmail.com of app op de Whatsapp van 06-51046981Bedenk dat er geen grenzen zijn aan Jezus macht! 

Ook als je nog steeds onder de macht van de satan bent, mail gerust want het is niet hopeloos. Ook voor jullie een indringend lied om niet te wachten om naar Jezus te gaan: "Is je paspoort getekend? Nog is het tijd..... de toegang is vrij want Jezus ging voor!"

NB Deze blogpost is geschreven door Cees van Beek. Als ik hier het TV-programma "Boer Zoekt Vrouw" noem, is dat een van de vele mogelijkheden die gelovigen ver van Jezus af kunnen houden. Het kunnen ook andere TV-programma's zijn of steeds sterker wordende verslavingen aan porno of geld, drank, macht of occulte belastingen zijn. Immers alles wat onreinheid veroorzaakt in de tempel van de Heilige Geest en niet wordt opgeruimd, zal leiden tot een verachterend geestelijk leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten