dinsdag 16 december 2014

Volkomen genezing bij Jezus!

"Kijk die evangelist houdt een sleutelbos omhoog"
"Waarom doet hij dat dan?"
"Hij bedoelt of je nog ergens mee zit"
"Of er soms nog een kamertje is dat nog op slot zit"
"Een kamer in je hart waarin Jezus nog niet is geweest?"
"Ja... en ik vraag mij af of dat bij mij ook zo is"
"Maar hoe kom je daarachter dan?"
"Ik weet het niet maar het lijkt wel zo bij mij..."

woensdag 3 december 2014

O Lord.... when are You coming?

O.... Lord, when are You coming?
Like it is now, we can’t go further.
No one does really know it any more.
So many people felt themselves full of hopelessness.
So empty, so lonely, so desperate and full of fears and dreams. 

We are looking for peace but it is nowhere any more
We and our fathers are so far astray from You.
The days are evil and full of ungodliness.
We don’t see You any more in the laws and values.
Are You still there?


O.... Lord, when are You coming?
30.000 Unborn children are yearly sacrificed (in Holland).
Many takes their own live, others prefer to commit
euthanasia.
The waves of porn and same-sex sins overwhelms.
Mediums, healers and
spiritualists supposed to bring peace.
Are You still there?


zaterdag 22 november 2014

Oh... God, wanneer komt U nu?

"Vader, zo kunnen wij niet meer verder"
"Wij weten het echt niet meer"
"Wij zijn diep wanhopig van binnen"
"Zo leeg, eenzaam, hulpeloos, vol angst en dromen"
"Wij hebben geen kracht tegen deze menigte"
"Bent U er nog wel?"

maandag 3 november 2014

Carnaval van de dood... en de nachten na verloop van tijd!

"Halloween.... daar is toch niets mis mee?"
"Denk je dat?"
"Gewoon een beetje verkleden.... meer is het niet.
"En je kinderen dan?"
"Die gaan langs de deuren".
"Verkleden die zich dan ook?"
"Ja ..... de ene in een skeletpakje en de andere geschminkt met bloed
"Kijk niet zo benauwd.... iedereen doet het toch?"
"Maar dat is toch heidens?"
 


Zomaar een vraaggesprek over het feest van Halloween. Het feest vol met elementen uit de duistere onderwereld: bloed, skeletten, grafzerken, monsters, vampieren, doorgesneden kelen en angsten. Griezelen van demonen, over graven, over kerkhoven en doden. Feesten, concerten en avonturen op een kerkhof of in een grafkelder waarin de dood rondwaart.

dinsdag 21 oktober 2014

A living Jesus.... for a dead religion

One Sunday in a desperate, almost rebellious frame of mind I went to church.
The struggle in my heart became almost unbearable. 
I was so unhappy, something had to happen or I could not go on.
Dr. Stanley Jones was the preacher. 
He read his text.
“Whoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for My sake shall find it”. 
My heart cried out, “Oh, no, not that! I do not want to lose my life. 
"I want to live!" 
"I want happiness and beautiful things and friends." 
"I want gaiety and popularity and a good time."
"I want life!” 

Having been born and brought up in a missionary family where spiritual values were more highly esteemed than any other thing, I kept my faith unquestioned until I went to college in America. There I was assailed by many doubts. Nothing could shake my belief in God. My parents fulfilled His conditions and were secure in His love and faithfulness, but this had nothing to do with me; I had to taste life; I had to find out for myself.

dinsdag 14 oktober 2014

De levende Jezus ... voor dode godsdienst!

"Eén zondag ging ik naar de kerk"
"Ik voelde mij hopeloos"
"Ja ik was bijna opstandig"
"Er was strijd in mijn hart"
"Die strijd was niet vol te houden: ondraaglijk" 

"Ik was zo diep ongelukkig"
"Ik haakte bijna af"
"Er moest iets gebeuren om dat te voorkomen" 
"Dr. Stanley Jones was de prediker"
"Terwijl hij deze tekst las, protesteerde mijn hart"
"Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden".

Mijn hart schreeuwde het uit: 
"O nee, dat niet!"
"Ik wil mijn leven niet verliezen!".
"Ik wil leven!"
"Ik wil blijdschap en mooie dingen en vrienden!"
"Ik wil vrolijkheid en populariteit en een fijne tijd!"
"Ik wil leven!" 

Zo zat ik in de kerk die morgen maar zo was het niet begonnen. Ik ben geboren en getogen in een zendingsfamilie, waarin geestelijke waarden hoger werden aangeslagen dan andere dingen, en mijn geloof bleef onaangetast totdat ik in Amerika ging studeren. Daar werd ik aangevallen door vele twijfels. Mijn geloof leek onwankelbaar. Mijn ouders leefden voor God en voelden zich geborgen in Zijn liefde en trouw, maar dat had niets met mij te maken; ik moest het leven proeven; ik moest het zelf uitvinden.

maandag 29 september 2014

"Dat gaat toch zomaar niet" ... bij Jezus gelukkig wel!

"Mag ik je iets vragen?"
"Natuurlijk"
"Ken je Jezus?"
"Ja... maar niet persoonlijk"
"Wil je Hem dan niet leren kennen?"
"Ja... maar dat gaat toch zomaar niet?"
"Wil je dan niet zalig worden?"
"Ja... ik leef wel netjes en doe mijn best"
"Brengt dat je dan in de hemel... bij Jezus?"
"Neen... dat niet maar het moet je toch gegeven worden?"

Zomaar een gedeelte uit een gesprek dat je kunt krijgen als je jongeren of ouderen op straat aanspreekt over Jezus. Je benadert hen en vraagt of zij even tijd hebben. Al zij dat goedvinden dan stel je die vraag. Je weet vooruit dat iedereen die Jezus niet persoonlijk kent als zijn of haar Zaligmaker en Borg, de weg naar God niet kent. Die weg is verblind door de duivel. Hij verblindt de gedachten, het verstand, het gevoel van ongelovigen opdat zij niet verlicht worden door de heerlijkheid van het Evangelie van Christus Die een beeld (een afspiegeling) van God is. Dat staat in 2 Korinthe 4 vers 4... heel aangrijpend. Daardoor denkt men bijvoorbeeld dat netjes leven en zelf aan de slag gaan, God wel zal behagen. Wat kan je anders als verblinde jongere of oudere

maandag 8 september 2014

Doop met Gods Geest: een poort om doorheen te gaan!

Je vraagt me naar de doop met de Heilige Geest...
Of die plotseling kwam?
Of dat het gemakkelijk was?
Neen, beslist niet. 
Mijn trots en de waardering van de vele vrienden voor mij.....
het waren lange tijd grote obstakels.
Toen ik die echter offerde en op het altaar, op Jezus Zelf, legde 
was het snel gebeurd! 

Oswald Chambers (1874-1917) zegt dit in zijn dagboek over de doop met de Heilige Geest. "Heiligheid bereik je niet door eigen inspanningen, het is een gave van God". Zijn vrome neiging tot zelfonderzoek (kijken naar jezelf, graven in je binnenste) bracht hem tot verering van zijn eigen vroomheid in plaats van de woorden van de Heere ernstig te nemen.

zondag 24 augustus 2014

Waar de wind van Gods Geest waait......

Plotseling zong hij:
"Zo Gij in het recht wilt treden,
O Heer', en gadeslaan
Onz' ongerechtigheden;
Ach wie zal dan bestaan?"
Doodstil resoneerde dit in de harten van Gods kinderen!

Het gebeurde tijdens een avondmaalsdienst van een paar maanden geleden. Het begon al toen de Geest van God mij voor de dienst vroeg om het met een man in orde te maken. Ik had een keer korzelig tegen hem gedaan. Eerst wilde ik niet. Ik keek of ik dingen kon verzinnen om er onderuit te komen. God echter zette door in mijn hart. Hij wilde schoon schip voordat het Avondmaal van Zijn Zoon Jezus gevierd zou worden. Op enig moment was de drang van Gods Geest zo groot dat ik opstond, naar die man liep, vergeving vroeg en het ook kreeg.

zaterdag 9 augustus 2014

Laat me los....er komt een Jezus-man aan!

Zij hoorde voetstappen en riep:
"Ga allemaal uit mijn buurt ...

zodat ik kan ontsnappen.
Ik moet vluchten!
Er komt een Jezus-man aan!
Dat kan ik niet verdragen!
Zijn naam is Ma-Na-Si!"
 


Ma-Na-Si was een 12 jarige zoon van een inheemse predikant in China, een eeuw geleden. Hij had vakantie van de zendingsschool en was thuis. Staand in de deuropening van zijn huis zag hij een ruiter, een heiden, wild aan komen rijden, volkomen van streek. "Waar is de Jezus-man?" riep hij. Hij bedoelde de dominee. Ma-na-Sin legde uit dat zijn vader niet thuis was.

donderdag 17 juli 2014

Beter af tijdens Beter-uit vakantie in 2007: erg dankbaar!

"Ik zoek Jezus maar kan Hem niet vinden!"
Zo begon het gesprek, vandaag precies zeven jaar geleden.
Het was op het Beter-uit vakantiepark 'La Draille' in Frankrijk.
Op de 'sing-in' van de zaterdag ervoor werd dat lied van de rivier gezongen.
"Al mijn zonden en al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier".
Dit lied maakte mij wanhopig!
Het gaf aan dat er nieuw leven te krijgen was als ik in de rivier stapte.
Jezus wachtte op mij.
Ik wilde wel maar mijn voeten zaten vastgeplakt aan de grond.
Het ging gewoon niet....


Wij waren als gezin op vakantie gegaan naar 'La Draille'. Toen wij na twee dagen reizen met de auto's het park opdraaide, zag ik dominee Bottenbley zitten. Een niet te verklaren besef nam bezit van mij; nu moest het gebeuren want ik had hem allang willen spreken over mijn zoektocht naar Jezus.

vrijdag 11 juli 2014

Plotseling klinkt Gods stem in je hart......

Ik ging maar twee keer per maand.
De helft van de preek ging langs mij heen.

'k Verzette mij er innerlijk tegen want ...
ik wilde geen regels en strakke banden.
Het was onder zo'n kerkdienst...
'k Bladerde wat in mijn Bijbeltje en
plotseling trof het mij als een bliksemstraal!
Daar zag ik ineens staan dat er een oordeelsdag zou zijn...
Als die kwam, was ik verloren! 


Dit las ik recent op Refoweb van een jonge man of jonge vrouw die zo voor de vuist weg leefde; geen regels wilde en geen knellende banden. Zo zijn er velen binnen en buiten de kerken die hun levensreis, gewoon reizen. Doen wat zij zelf willen en voor zichzelf fatsoenlijk leven met gezin en kinderen of als single hun leven, leven. Maatschappelijk fatsoenlijke en nette burgers in de natuurlijke en zichtbare wereld.

maandag 23 juni 2014

Naakt voor de webcam en .... voor God

"Je durft toch wel?"
"Nog nooit gedaan... maar het trekt zo aan mij!"

"Een keer dan... niemand ziet het toch?"
"Het mag niet... maar ik kan er niet tegenop!"

"Ik zie je nu goed..."
"Doe het gewoon, je durft het best...!"
"Ja maar denk je niet... ?"

"Nee, joh... je kan het best hoor"

"Oke... ik doe het"
"En 'k wil ook niet meer terug..."
"Een innerlijke onzichtbare kracht drijft mij voort..."
"Om te doen... dat wat verboden is"


Zo gaat dat altijd met verboden dingen die ons verleiden. Je ziet een billboard met mooie vrouwen, of mooie mannen. De verzoeking komt via je ogen of oren je denken, je gedachtewereld binnen. Wat doe je? Wijs je het af en stuur je het weg? Of kijk je nog een keer? Als je nog een keer kijkt, dan sluipt de zoetheid van de verlokking binnen en overvalt je dan meteen. Plotseling sla je dan aan het fantaseren en in-een-niet-te-bedwingen tempo gaat je fantasie met je aan de haal zonder dat je dat nog kan en wil stoppen. 

vrijdag 6 juni 2014

Hoe krijg je stromend en levend water uit je binnenste? Door.......geloof!

"Hoe krijg je stromend en levend water uit je binnenste?"
ik verlang zo naar 
die stromen, 
die rivieren,
die kracht van boven en
die diepe vervulling met de Heilige Geest!

Er zijn veel gelovigen die verlangen naar dat diepere leven met Jezus door Zijn Geest en niet weten hoe zij daaraan kunnen komen. En dat terwijl Jezus Zelf dat leven in overvloed al beloofde toen Hij nog leefde. Immers op de laatsten dag, zijnde de grote dag van het loofhuttenfeest, stond Jezus en riep, zeggende:  

"Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien." (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) (Johannes 7 vers 37-39).

dinsdag 27 mei 2014

Zaai ander zaad, oogst andere vruchten!

Wat je zaait ...
zul je ook oogsten!
Salomo stelde het al: 
die onrecht zaait, zal moeite maaien!
De inwoners van Galatië dachten dat het wel mee zou vallen met God
maar Paulus zei:  
Een 'ijzeren' wet!

Deze wet geldt in het gewone leven. Als iemand wind zaait, zegt het spreekwoord, zal hij storm oogsten. Je kunt niet zomaar dingen ongestraft doen; ook al is het dan niet tegen de overheidswetten of wat men in het algemeen denkt dat goed of fout is.

donderdag 8 mei 2014

Like butterflies ..... on their way to God!

Yet a flower and then again another one ....
Another holiday and then the next one .....
Another party and then the next one .....
Yet another car and again another one ....
Another beautiful dress for the beach and then the next one ....
Yet another .... and then again another one .... and then ....


We are all flying travelers: exploring the unknown, doing new things and fly like a butterfly from one flower to another, one day after another. In an ongoing movement, in a deadly tiring circle.

dinsdag 29 april 2014

Satan blust. Jezus wakkert aan!

Tobben en piekeren....
Overdag meer onbewust maar vooral 's nachts.
Proberen te begrijpen wat er met je gebeurt.
Twijfelen aan het werk van de Heere?
Waar ligt de waarheid?
God heeft het in mijn hart geopenbaard...
En ik lees het in Zijn woord!
Maar daar hoor ik andere dingen....

Zo verging het mij in het eerste jaren na mijn bekering in 2007 nog wel eens. Ik was tot geloof gekomen in 2007. Vanaf toen begon een geheel nieuw leven. Het leven draaide 180 graden van de wereld met al haar aantrekkelijkheden en keerde zich naar God, Zijn woord en Zijn Geest. 

woensdag 16 april 2014

Als vlinders op weg... naar God!

"Nog een bloem..."
"En dan weer een..."
"Nog een vakantie..."
"En dan weer een..."
"Zullen we alvast weer boeken?"
"Dan hebben wij iets om naar uit te kijken?!"

"Nog een feest..."
"En dan weer een..."
"Ik krijg er geen genoeg van..."
"Weer een andere auto en dan weer een..."
"Nog een mooi jurkje voor op het strand..."
"En nog eentje voor op mijn verjaardag..."
"Nog een.... en dan weer een... en dan..."

zondag 30 maart 2014

Het visioen van William Booth (1829-1912)

Op een van mijn laatste reizen, keek ik door het raam van de bus. 
Mijn gedachten gingen naar de geestelijke toestand van de menigten mensen om mij heen.
Zij leefden zorgeloos in openlijke en schaamteloze rebellie tegen God, zonder zich te bekommeren om hun eeuwige welzijn. 
Kijkend uit het raam, scheen ik al die miljoenen mensen om mij heen te zien, bezig met 
hun drankje en hun pleziertjes, 
hun dansen en hun muziek,
hun bedrijf en hun zorgen,

hun politiek en hun moeilijkheden.
Onwetend, vaak opzettelijk en soms zorgeloos terwijl men de waarheid kende.

Maar allemaal, die gehele menigte, op weg naar Gods troon met al hun godslasteringen en goddeloosheid. En terwijl mijn geest er zo mee bezig was, kreeg ik een visioen. 

Ik zag een donkere oceaan waar het hard stormde. Daarboven hingen zware en zwarte wolken; zo nu en dan flitste de bliksem ertussen en rolde harde donderslagen terwijl de wind kreunde en de schuimende golven omhoog torenden, alleen maar om omhoog te komen en dan weer te breken, telkens opnieuw. 

dinsdag 11 maart 2014

Far.. far... far .... away from God but.......!

Weg van hier, de kerk uit.
Zelfmoord plegen ... vandaag nog was het plan.
Het leven was zo zinloos, zo duister; al vanaf mijn tiende.
Zo even had de dominee mijn hart diep geraakt.
Hij wist het dat er iemand in de kerk zat die zelfmoord wilde plegen.
Dat was ik.
Hij smeekte of die persoon naar voren wilde komen om te bidden.
Mijn trots weerhield mij.
Aan de uitgang stond een oudere man te huilen.
Vriendelijk schoot hij mij aan... God had een boodschap voor mij.
Die man wist dat ik mij iedere avond in slaap huilde vanwege de pijn.
En dat ik geen echte vader had.
Hij vroeg of hij met mij mocht bidden. 
Ik vond het goed, 'k ging toch zelfmoord plegen en toen .......
Tijdens dat gebed daalde de God van het universum neer.
Hij stond voor mij, wilde mijn Vader worden en mij nieuw maken.

Lacey Mosley was 10 jaar toen haar 3-jarig neefje werd doodgeslagen door zijn stiefvader. Zij hield van hem als van een broertje. Daar en toen besloot zij om atheïst te worden. De God Die dit toestond, was geen God. Zij begon te haten, donkere dingen mee te maken en vooral christenen ging zij haten. Die hadden altijd wel iets te zeggen over zondig gedrag en kwamen nooit met hun moeilijkheden naar buiten. 

vrijdag 28 februari 2014

Waking up before the huge white throne in the Heavenly courtroom…...

God was ‘surprised’ about the ones who came in the courtroom without being called. 
It happens a lot more the last years. 
He called nobody in to justify themselves. 
The festschrift was closed before His face. 
That book, where He wrote down what all people did: the good and the evil. 
Remarkable that those two couples came by themselves… they had willingly robbed themselves of life. 
There they stood, completely surprised, at the threshold of the Heavenly courtroom.
They didn't want to come in, but were pushed by an invisible power towards the huge white throne.


They had discussed it so carefully with each other. There was no God, so they did not have to justify their lives.Their children and family were witnesses of the fact that they had searched everything with the greatest care. They decided to do it with the four of them, because it is still very scary than when you kill yourself and 
with each other you dare more. And there they stood, in utter confusion. They wanted to run away, and hide themselves from the shining Majesty, the intense holiness and the avenging righteousness from God. They screamed to the mountains: 'Fall down on us' and asked the hills: 'Cover us from the wrath of the Lamb on the throne'.

donderdag 20 februari 2014

Meer seks, onreinheid, boosheid en misleiding... dat moet helpen!

"Ik laat de eerste onreine geesten uit"
De draak spuwde er 3 uit.
"Nu ik de volgende onreine geesten"
Ook het beest spuwde er drie uit.
"Ik de laatste drie"
Ook de valse profeet spuwde er 3 uit.
"Zo die gaan hun werk doen op aarde"
"Ik hoop dat zij opschieten met onreinheid" 
"Meer seks, onreinheid, geweld en misleiding... dat moet helpen!"

woensdag 5 februari 2014

Ontwaken voor de grote witte troon in de hemelse rechtzaal.....

"Ahh... wat is dat nu?"
"Waar zijn wij dan?"
"Er zou niks meer zijn, toch?"
"Dit wist ik niet en... wil ik ook niet"
"Waarom heb je dat niet gezegd tegen mij?"
"Nou... dat kan ik jou ook vragen"
"Maar die gerechtigheid, die verdraag ik niet"
"Ik ook niet... oh ik word voortgedreven"
"O... daar die grote witte troon"

"Wij zouden toch gewoon dood zijn?!"

"Dat er niets meer zou zijn, is toch een leugen"
"Ja maar nu is het te laat"
"Ja voor altijd, voor eeuwig te laat"
"Oh... die heiligheid die mij tegemoet zo straalt"
"Oh... die onverdraaglijke toorn van Die op de troon zit"
"Oh... waar zijn de bergen om mij te vermorzelen?"
"Oh... waar zijn de heuvels om mij te laten stikken?"
"En de steenrotsen om ons in te verstoppen?"

dinsdag 28 januari 2014

Baptism of Holy Spirit .... yes that happens; also in this endtimes!

Baptism of the Holy Spirit .... yes that happens; also in this endtimes!
In the days following the Heart Cry Conference in Autumn 2008 snatches of a song were coming back into my mind, but I didn't know the song.
I called to find out and got one on the line who had ended the conference with that song.
"Which song was the closing song of the conference?"
"Blessed assurance, Jesus is mine', a song from Johannes de Heer. 
"Thank you". It was right.

How could I listen that song?
Suddenly I remembered that I previously had bought a couple of CD's.
I take them from my car and put one of them in the CD player in the room.
When the first notes of the piano flooded into the room, something overpowering happened. 
Suddenly waves of divine love flows into my heart.

zaterdag 18 januari 2014

Doop met Heilige Geest... ja die bestaat echt. Ook nu!

"Ik was aangeraakt"
"Nieuwe kracht ontvangen"
"Maar het verlangen naar meer bleef"
"Diep weg in mij"
"Ja dat ene lied bleef maar in mijn gedachten spelen"
"Welk lied was dat nu?"
"Nagezocht en toen de CD opgezegd met dat lied"

"Opeens werd in ondergedompeld"
"Ik wist niet wat er gebeurde"
"Golven van boven kwamen bij mij binnen"
"Liefde moest dat zijn..."
"Vreugde die overstroomde..."
"Blijdschap die niet aards is..."
"Jezus toonde Zichzelf in liefde"

zaterdag 11 januari 2014

Where are the abortionbattlefields? On earth or in heaven? Or ......

Distress and tribulation comes over us because of the still ongoing abortions. This appalling sin streams over our country (and the world) already for decades. The annual deaths, 30.000 unborn babies, in our country defies our souls. Where are the walls and where are the gates to stand in and blow the trumpet? Is this a battle here on earth or in heaven or both?

Saturday, 7 December last year, I travelled for the first time in my life off to The Hague to the ‘March for Life’ to join and walk with. An impressive procession against the ongoing killing of babies in the womb. On the way back I thought: ‘Should this action stop this terrible sin against God?' I also wonder whether the Lord Jesus would have take part with us if He lived now.


zaterdag 4 januari 2014

Geloof... de enig oprit van de rijksweg naar de hemel waar ..... Jezus is!

"Als wij gebeden hebben, wil jij dan bidden?"
"Dat weet ik niet; ik ben niet gewend om hardop voor mijzelf te bidden".
Zij baden, riepen naar de hemel en pleiten voor de troon van een almachtig, alwetend en een alziend God.
Toen bad ik... 'k vergat mijn bezwaren van een paar minuten ervoor.
Op eenzelfde manier als zij, smeekte ik naar God in de hemel en bad het kortste gebed van een zondaar ooit.
"O God .... wees mij zondaar genadig".
Toen gebeurde er iets wonderlijks.
Plotseling bad ik:
"Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp".

Toen en daar eindigde een 35 jaar lange geestelijke zoektocht naar redding voor mijn ziel. Die tocht begon toen ik ongeveer 21 jaar oud was. God raakte mijn ziel aan door Zijn Heilige Geest zodat ik wist dat ik niet kon sterven zoals ik geboren was. Er moest vergeving komen voor alle zonden die ik bedreven had. Mijn schuld moest betaald worden! Ik huilde in de nachten op mijn bed vanwege mijn ongerechtigheid voor God maar vond geen zaligheid.