dinsdag 27 mei 2014

Zaai ander zaad, oogst andere vruchten!

Wat je zaait ...
zul je ook oogsten!
Salomo stelde het al: 
die onrecht zaait, zal moeite maaien!
De inwoners van Galatië dachten dat het wel mee zou vallen met God
maar Paulus zei:  
Een 'ijzeren' wet!

Deze wet geldt in het gewone leven. Als iemand wind zaait, zegt het spreekwoord, zal hij storm oogsten. Je kunt niet zomaar dingen ongestraft doen; ook al is het dan niet tegen de overheidswetten of wat men in het algemeen denkt dat goed of fout is.

Zaaien in vlees (zondigen) en maaien in verderfenis (oordeel)
Als je overspel pleegt en je man bedriegt of andersom dan zul je dat in je geweten voelen en blijven weten. De gevolgen zijn desastreus (op termijn). Je huwelijk gaat kapot want je verlangt telkens naar die andere man of vrouw terwijl je innerlijk aangesproken wordt door je geweten. Je zaait overspel in genot en je maait schuld in gebrokenheid.

Als je je wendt naar de geesteswereld (om raad, om voorspoed en om genezing, als je horoscopen raadpleegt, mediums en alternatieve geneesheren) dan loop je de levende God voorbij naar dode afgoden. Je zaait in afgoderij en toverij en je maait gebondenheid in diepe angst.

Als je als man of vrouw porno kijkt, zie je op enig moment beelden van pornosterren als je met je eigen vrouw of man gemeenschap hebt. Het wordt 'een lopende band overspel', zelfs tijdens de meest intieme momenten. En niet alleen in je huwelijk maar je gaat ook denken dat iedere man of vrouw wel zo denkt en is zoals jij bent geworden. Je zaait hoererij in hartstocht en je oogst verwrongenheid in gebondenheid.

Als je als jongen of meisje jezelf bevredigt, blijft je hart onbevredigd. Je zaait dan lust in fantasie en je maait leegheid in verslaving.

Als je abortus hebt laten plegen voor je gemak omdat het even niet uitkwam. Of om de gevolgen van seks te ontlopen (die jonge man getrouwd is), dan pleeg je een moord. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten want diep van binnen huilt het voortdurend om deze daad. Je zaaide in 'vreemd gaan' en je maait in bedruktheid.

Als je de belasting bedriegt, geld achterhoudt van de overheid dan kun je op enig moment niet anders; anders klopt het niet meer. Het komt een keer uit. Je zaait geld in diefstal en je maait schaamte in veroordeling.

Zaaien in de Geest en eeuwig leven maaien
Naast dat zaaien in zonden en maaien in schuld, is er ook een zaaien in gerechtigheid en een oogsten in goedertierenheid. Hosea, de profeet in het Tienstammenrijk, riep daartoe op in een compleet goddeloze tijd. De Statenvertalers beschrijven in de inleiding op dit Bijbelboek dat na het oprichten van de kalverendienst door Jerobeam, de zoon van Nebat die Israël zondigen deed, er een afgrijselijke heidense ongebondenheid en een overstromende vloed van zonden op gang komt.

Hosea zegt er onder andere van: "Vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen en overspel doen; zij breken door en de ene moord en doodslag volgt op de andere. Afgoderij, beeldendienst, hoererij en als een overstromende vloed offeren zij op de bergen en roken zij op de heuvelen en God twist met hen omdat er geen trouw, noch weldadigheid, noch kennis van God in het land is".

En dan plotseling midden in de oordeelsprediking en de beschrijving van de diepe ellende waarin het Tienstammenrijk verkeert, roept Hosea er toe op de ploegschaar te zetten in dat keiharde ongeploegde land ('braakt u een braakland' in oudere vertalingen). Hij zegt in hoofdstuk 10 vers 12 letterlijk:

Title painting: 'Put on the new self'.
Van zaaien in het vlees tot verderfenis ......
naar zaaien in de geest tot het eeuwige leven.

Hij riep de inwoners van het Tienstammenrijk op tot bekering, tot zaaien in gerechtigheid in plaats van zaaien in zonden. Dan zou er een andere oogst komen namelijk goedertierenheid in plaats van maaien in schuld en oordelen. De inwoners werden ook opgeroepen de levende God te zoeken in plaats van de dode afgoden te dienen. De tijd drong vanwege de oordelen. De tijd drong ook omdat de Heere al die tijd klaar stond om te genezen, te herstellen en te zegenen als men zich bekeerde. 


Tijd de Heere te zoeken.....in  Nederland, in ons hart!
Die dringende Hosea-oproep klinkt vandaag ook. Er worden jaarlijks 30.000 kinderen in de baarmoeder vermoord en euthanasie is inmiddels geaccepteerd als het leven moeilijk wordt of tegenzit. Er zijn al mensen die al feestend de gifbeker drinken om te sterven. Overspel en hoererij wordt gepromoot op TV, op internet en er wordt openlijk reclame voor gemaakt: "Stiekem vreemdgaan moet kunnen". Homoseks moet goed gevonden worden; je mag daar niet meer tegen zijn.

De pornoverslaving neemt inmiddels epidemische vormen aan. Inmiddels zijn 8 van de 10 mannen, 4 van de 10 vrouwen en iedere puber, behalve een enkeling, boven de 13 jaar verslaafd. Zij kijken regelmatig bloot, zachte of harde porno. Recent hoorde ik over een oude man die op 75 (!) jarige leeftijd, met een fles naast zich, 's avond en 's nacht porno kijkt. Het is gewoon geworden... ook onder gelovige kinderen van God slaat dit toe.

Velen aanbidden afgoden; hun eigen ik, hun baan, hun bedrijf, hun carrière en offeren op dat altaar. Ook oosterse goden zoals Boeddha hebben hun intrede

gedaan. De beeldjes zie je steeds vaker in huizen en tuinen met brandende kaarsjes en rokend wierook. Velen zoeken het in Yoga en Mindfulness om maar rust en vervulling te vinden; diep van binnen. Velen aanbidden een fatsoenlijk leven, doen vrijwilligerswerk voor hun medemens, dichtbij of verweg. Er zijn er ook die strikt leven volgens de 10 geboden, regels en tradities; zij dienen zo Mozes, de middelaar van het Oude Testament.

Vanaf 13 jaar hebben onze pubers seks met elkaar en zetten de filmpjes ervan op Whatsapp. Zij gebruiken de webcam of camera om zich voor elkaar en anderen uit te kleden en seks op afstand te hebben. Er is een keiharde afvalrace onder de jeugd op de sociale media om er maar bij te blijven horen. Degenen die niet mee kunnen of niet mee willen, worden met uitsluiting bedreigd en gepest.

Jezus de enige Hoop!
Is er dan geen hoop meer voor die harde ongeploegde grond in Nederland? Zijn die dikke korsten van zonden, van verharding, van vaak diepe pijn, van diepe onvervuldheid, van kwetsuren, van beladenheid en van schuld dan te dik voor God? Zou die harde grond weer zacht kunnen worden? Zou daar dan de gerechtigheid van Jezus Christus kunnen groeien en goedertierenheid in navolging, gehoorzaamheid en kruisdragen geoogst worden? Is er nog wel hoop? Worden ook niet vele gelovigen meegesleurd in deze intense maalstroom van zonden? Gaan zij niet bijna ten onder in de tsunami van verleidingen van de huidige cultuur van genieten, eten en drinken? Leeft Diezelfde Jezus van toen nog wel?

Dat was ook de gedachte in Oeganda in het laatste decennium in de vorige eeuw. Een diep verscheurd land dat bloedde uit vele wonden: moord, doodslag, roven en stelen, verkrachten, hekserij en afgoderij, diepe armoede tegen grote corruptie en een enorme aids-epidemie. Toch gingen gelovigen bidden, aanhoudend en overwonnen het diepe kwaad door Gods Geest Die Jezus in het licht zette. Hij was hun enige hoop zoals Paulus dat ook stelde. Door dat diep gelovig en aanhoudend gebed om bekering en berouw, -het zaaien in gerechtigheid-, is er voor Oeganda weer hoop, genezing en herstel gekomen. Gods Geest ging waaien en doortrok alle lagen van de bevolking tot aan de president, zijn vrouw en ministers toe en overal heeft men Jezus als Zaligmaker, Redder en Overste Leidsman aangenomen. Kijk hier de video over de opwekking in Oeganda een aantal jaren geleden. 

Kom Heilige Geest van God!
Verlangen wij net zo als die Oegandezen van toen naar een nationale opwekking van ons diep gezonken land? Naar een diepe doorwerking van Gods Geest in die harde grond van ons hart? Naar die Geest van overtuiging van zonden, gerechtigheid en oordeel? Naar het doorwaaien van de hof van de kerken en gemeenten? Naar bekering, vernedering en geloof in Jezus, Die alle macht heeft in de hemel en op aarde?

Zijn wij bereid de prijs daarvoor te betalen? Zijn wij bereid tot aanhoudend gebed en reiniging van onze eigen afgoden? Zijn wij bereid onze zondige gewoontes af te leggen die wij maar goed praten in ons hart? Beseffen wij wel voldoende daarmee de Geest te bedroeven Die wij juist zo hard nodig hebben voor opwekking? Hebben wij de oproep van Paulus weleens horen klinken in ons hart: "Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten?"

Laten wij bidden, aanhoudend bidden, ook al is dat bidden van ons zwak. Paulus zegt ervan in Romeinen 8 dat Gods Geest nu juist die zwakheid te hulp komt en daarom mee bidt met die onuitsprekelijke zuchtingen als wij niet weten te bidden zoals het behoort. Die Geest bidt Zelf met u en mij mee en God de Vader weet wat de Geest bidt. Hij zal het verhoren omdat bekering, vernedering en het aannemen van Zijn Zoon Jezus, naar Zijn wil is.

Zullen wij onze gebeden zaaien in tranen om een uitstorting van Gods Geest zoals toen op Pinksteren? Zoals een paar jaar gelden in Oeganda en eerder op duizenden andere plaatsen op de wereld? Zaai uw tranen en loop Gods troon aan waarom er nog geen 'revival' in Nederland plaats heeft gevonden en bid om de Heilige Geest. 


Straks is het weer Pinksteren; ook in onze harten en gezinnen? Zo ja ....dan zullen wij maaien in gejuich want de velden zijn wit om te oogsten. Wij zullen dan al juichend de schoven dragen zoals Psalm 126 dat zo mooi uitbeeld en zingt:

"1 Een lied Hammaälôth. Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen.

Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan.
3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.
4 O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.
5 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
6 Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven."


Geschreven door Cees van Beek. Als u vragen heeft, aarzel niet en mail gerust. Gebruik van de afbeelding met toestemming van Ain Vares,  www.ainvaresart.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten