vrijdag 6 juni 2014

Hoe krijg je stromend en levend water uit je binnenste? Door.......geloof!

"Hoe krijg je stromend en levend water uit je binnenste?"
ik verlang zo naar 
die stromen, 
die rivieren,
die kracht van boven en
die diepe vervulling met de Heilige Geest!

Er zijn veel gelovigen die verlangen naar dat diepere leven met Jezus door Zijn Geest en niet weten hoe zij daaraan kunnen komen. En dat terwijl Jezus Zelf dat leven in overvloed al beloofde toen Hij nog leefde. Immers op de laatsten dag, zijnde de grote dag van het loofhuttenfeest, stond Jezus en riep, zeggende:  

"Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien." (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) (Johannes 7 vers 37-39).

Jezus belooft het!
Zie Jezus daar staan op het tempelplein.... omringd door godsdienstige familie, Joden en hun leiders. Zij moesten niets van Hem hebben. Zij haten Hem omdat Hij goed deed en daardoor liet zien dat al hun goede werken, al hun vasten en al hun bidden alleen maar op zichzelf gericht was. Hij, Die zieken genas, de doden opwekte, de demonen uitwierp, oud en jong het eeuwig leven gaf door het geloof, Zich bekommerde om de weduwen, de armen, de kinderen en de zondaren aan de rand van de maatschappij.... Hij zou dat, volgens hen, doen door een onreine geest?! Hij, vol liefde, waarheid en genade, zij vol haat, leugen en zelfzucht. 

Dan plotseling op de laatste dag van het feest, staat Jezus op het tempelplein en roept deze belofte. Hij, Die elders zegt dat Hij de enige Weg tot de Vader is, roept dorstigen om te komen drinken. Daarnaast beloofd Hij hen die geloven de overvloed van de Heilige Geest die als rivieren gaan stromen uit hun binnenste. Dat gebeurde met Pinksteren 2000 jaar geleden, door de eeuwen heen en die belofte is er nu voor iedere gelovige.

Velen gelovigen verlangen hiernaar. Dikwijls zonder dat zij het kunnen benoemen. Zij voelen zich vaak zo leeg, struikelen nogal eens, zitten nog zo vast aan zondige patronen in hun leven en verborgen verslaving van geld, bezit, drank, drugs, sex, bindingen van angst en onzekerheid. Zij weten diep van binnen dat er veel meer is maar waar en hoe is dat te verkrijgen? Eerst een getuigenis van een dominee die worstelde met de zalving door de Geest.

Getuigenis van Warburton 
Deze Engelse dominee, Warburton (1776-1857), verlangde van God Zelf te weten dat hij de zalving van de Geest had; hij wilde dat niet van mensen horen. De duivel viel hem hevig aan hierop en zijn geloof kwam zwaar onder vuur te liggen. Hij worstelde een dag en een nacht met God om die zalving van Hem te ontvangen.

De tweede dag drong de Heilige Geest hem sterk het gebed te zoeken. Hij vroeg daar in zijn nood of de Heere hem bij het openslaan van de Bijbel een tekst wilde geven waarmee de strijd gestreden zou worden. Hij sloeg de Bijbel open bij Lucas 11 vers 13: "Indien gij dan die boos zijt, weet uwe kinderen goede gave te geven, hoeveel temeer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden".  

De doop van Boven: een onderdompeling door God!
De duivel vluchtte weg toen de kracht, de eer, de majesteit, de goedheid en de zoetheid van God, de Heilige Geest, Die in hem scheen, zijn ziel overstelpte. Warburton had geen woorden om hier uitdrukking aan te geven en kon maar ternauwernood zijn bed bereiken waar hij zich een poos niet bewegen kon vanwege de glans van de heerlijkheid die in en rondom hem scheen. Zijn ziel was in de volle vrijheid.

Wat en waarvoor die uitstorting?
Eerst moet duidelijk zijn dat het ontvangen van kracht en zalving voor getuigenis en de roeping in Gods Koninkrijk niet hetzelfde is als onze wedergeboorte door de Geest. Deze nieuwe geboorte van boven (ook wel de 'levendmaking' genoemd) vond plaats toen wij tot geloof kwamen. Toen vernieuwde de Heilige Geest het stenen hart en Hij kwam in ons wonen. Ons lichaam wordt daarom een tempel van de Gods Geest genoemd. Die inwoning echter is nog geen totale vervulling, nog geen onderdompeling van Boven, nog geen doop door en met de zelfde Geest. 

Die vervulling met de Heilige Geest is een geloofservaring die God na (of soms tegelijkertijd met) de wedergeboorte schenkt. Soms krijgen gelovigen deze onderdompeling van boven zonder dat zij daarnaar verlangd of om gevraagd hebben. Zij wisten niet eens dat dat de doop met de Heilige Geest was. Het viel op hen, golven van liefde, licht en blijdschap overrompelden en overspoelden hen of trof hen als een bliksemstraal van boven. 

In alle getuigenissen die er door alle eeuwen heen, en nu over te lezen zijn, is er sprake van een diepe onuitwisbare geloofservaring. Deze ervaring is net als de wedergeboorte levensveranderd. Deze doop van Boven tilt het leven naar een andere geestelijke realiteit, naar een heiligere sfeer. Naar daadwerkelijke geestelijke kracht, naar een diepe geloofszekerheid, naar grote stabiliteit, naar meer kennis en inzicht van de strijd in de hemelse gewesten en naar meer daadwerkelijke liefde voor de verloren wereld. Waar de gelovigen ook maar hun roeping hebben (schoolmeester, huisvrouw, kok, dominee, minister, kassiere, evangelist, scholier of vertegenwoordiger), zij ontvangen die beloofde kracht door de Heilige Geest voor getuigenis in hun dienst, in hun beroep hier op aarde.

Deze geloofservaring is bedoeld om Jezus te kunnen volgen in een wereld die volkomen in het boze ligt. Om daar waar de troon van de satan staat, al volgend het kruis van het Evangelie van Jezus te dragen en om voortdurend jezelf te kunnen verloochenen. Jezus heeft ons uitgekozen om van Hem te getuigen (om mensen tot het geloof te bewegen), van ons gezin, van onze buren tot aan het einde der aarde.  

Hoe dan die stromen dan te ontvangen?  
Veel gelovigen zoeken deze geloofservaring vanuit het diepe besef te leven met een geestelijk tekort. Het besef dat er maar weinig van hun geestelijk leven uitgaat, dat zij maar nauwelijks een leesbare brief van Christus zijn en Zijn geur zo weinig verspreiden. Zij verlangen naar de volheid van het geestelijke leven en de overvloed die er in Christus Jezus is.

Nu wordt alles in Gods Koninkrijk ontvangen door geloof. Dat was zo toen wij uit genade zalig werden door het geloof. Wij zijn door het geloof gerechtvaardigd zegt Paulus in de Romeinenbrief en hebben daardoor vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Het is zelfs onmogelijk God te behagen zonder geloof. En dat, dat geloven om iets te ontvangen ........ is ook noodzakelijk om aangedaan te worden met kracht uit de hoge, met de doop met de Heilige Geest en met vuur zoals Johannes de Doper dat reeds toen voorspelde.  

God kijkt daarbij altijd naar het verlangen dat diep in het hart is; ongeacht hoe wij ons ook voelen met al onze tekortkomingen. Gaat ons verlangen uit naar de gaven van de Geest of naar de geestelijke kracht van Jezus Die alles overwonnen heeft? Gaat uw verlangen uit naar die vreugde die wij bij anderen gezien of over gelezen hebben of is het diepe zielsverlangen het beeld van Jezus meer gelijkvormig te worden? Is het verlangen echt om gereinigd te worden met dat vuur van de Heilige Geest of zijn het de tekenen en wonderen die aanlokken?

De Bijbel is klip en klaar als wij naar dingen van God gaan verlangen die Hijzelf in ons werkt door Zijn Woord en Geest. Dan geeft Hij ons die ook; Hij wil niet anders, daarom heeft Hij het beloofd. Het is Gods wil dat Zijn kinderen worden ondergedompeld van Boven in de liefde, blijdschap en licht van de volle vervulling en kracht ontvangen om van Zijn Zoon te getuigen. Wat Warburton deed, kunnen wij ook namelijk bidden in het geloof, vragen om of Hij een einde aan de innerlijke strijd wil maken die onze ziel soms zo benauwd. Of Hij ons verlangen wil vervullen door een uitstorting vanuit de hemel.

Bid dan om diepe geestelijke reiniging.
Naakt dan tot God.
Belijd dan zonden van ongeloof, van scepsis, van twijfel.
Bid dan om ontlediging van alles wat God niet behaagd (God zal dat duidelijk maken).
Neem dan de beloften van de doop met de Geest uit de Bijbel en leg deze in gebed voor Hem neer.
Geloof dan biddend deze beloften door Jezus Zelf gedaan.
En verwacht dan het geven ervan.
En ontvang dan!

En dit biddende verlangen, zal vervuld worden. Niet omdat ik dit schrijf maar omdat God, een God is Die niet liegen kan, niet liegen wil. Er staat in Zijn woord, de Bijbel, geschreven dat die zoekt, zal vinden, en die bid en het hem/haar gegeven wordt en wie de hemelse Vader om de Heilige Geest bidt, die zal hem/haar gegeven worden. In Numeri 23 vers 19 profeteert Bileam, die hem niet eens diende, over die onveranderlijke en almachtige God, die Vader der lichte Die doet wat Hij zegt: 

"God is geen man dat Hij liegen zou, noch eens mensenkind dat het Hem berouwen zou; zou Ik het spreken en niet doen en zeggen en niet bestendig maken?" 

Geschreven door Cees van Beek. Als u vragen heeft, aarzel niet en mail gerust. Gebruik van de afbeelding met toestemming van Kor Klaver, http://www.korklaver.nl/index.html.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten