dinsdag 26 mei 2015

In de slaapkamer... kan Jezus erbij zijn?

"Moet dat nu echt?"
"Je weet dat ik het fijn vind!"
"Ja maar... ik wil dit eigenlijk niet"
"Lieverd, toe nou..."
"Ik wou dat je al die pornobeelden nooit gezien had"
"Ik houd van je... dat weet je toch!"

"Moet ik dan alles maar doen wat je al die vrouwen hebt zien doen?"
"Is dat erg dan? Je leert ervan hoe je meer kunt genieten"
"Toch is het niet goed en iedere keer hebben wij na afloop spijt"
"Dat is zo maar iedereen doet het toch...?!"
"Ja maar... straks wil je mij ook nog pijn gaan doen"
"Neen, dat zal ik niet vragen hoor"

Zo kan het gaan in gesprekken bij veel echtparen, ook van wedergeboren gelovigen. Gesprekken voor, en tijdens en na het vrijen over anale en orale seks, in welke houding of in welk 'standje' je het beste met elkaar kunt vrijen of elkaar pijn doen om maar maximaal te kunnen genieten. En dan het brandende geweten na afloop als de roes weg is geëbd...

Het blijft niet alleen bij gesprekken maar soms (of vaak) is er ook sprake van zachte dwang. Dwang om de ander te laten doen wat zij (of hij) niet wil. Eerst vragen of zij (of hij) het wil doen zoals jij het in je hoofd hebt, zoals jij het gezien hebt. Dan 'gewoon' zacht of harder doorzetten als de hartstocht je te pakken heeft, als de pornobeelden je opjagen en als de obsessie je in bezit neemt, je overmeesterd wordt door hartstocht en lust. Recent verscheen er nog een noodkreet op Refoweb van een vrouw die het eigenlijk niet mee zag zitten. Er sneuvelt in de slaapkamers steeds meer broos vaatwerk van tederheid, van liefde, van veiligheid en van geborgenheid. De scherven rijzen de pan uit.

Vloedgolven...
Vele vrouwen maar ook mannen, 'lijden' onder de epidemie van porno. Het is als een tsunami van onreinheid die massaal ons land overspoelt sinds de komst van internet. Recente onderzoeken geven aan dat inmiddels (veel) meer dan de helft van de volwassen mannen en vrouwen regelmatig 'porno' kijkt. Er is geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen, tussen dominees en gewone kerkgangers, tussen wereldse mensen en die naar welke kerk dan ook maar gaan. Overal, ongeacht of je man of vrouw bent, jongen of meisje, de afkomst, de maatschappelijke positie of de leeftijd. Velen hebben inmiddels ook het beeldscherm in hun slaapkamers toegelaten of meegenomen en kijken daar porno, nemen hun eigen vrijpartijen op, of 'webcammen' met andere stellen.

En... daar blijft het meestal niet bij want die steile en gladde glijbaan van porno, hoererij, ontucht en onreinheid loopt van een plaatje bloot --> naar bewegend bloot. Van bewegend bloot --> naar een stel vrijende pornosterren. Van een vrijend stel --> naar vrijende vrouwen, naar pijnseks en 'overheersen', aangemoedigd door films en boeken zoals "50 kleuren grijs" en "50 kleuren donkerder". Dikwijls komt er na verloop van tijd ook het verlangen naar seks met beesten. Letterlijk van kwaad tot veel erger, zonder horizon.... steeds dieper de leegte van de duisternis binnen.

Onreine tempels
Veel wedergeboren gelovigen kunnen vaak niet anders meer dan regelmatig kijken in een doodvermoeiende cirkel van vechten, verliezen, doen en diep spijt hebben en belijden. Een draaimolen die nooit lijkt te eindigen. Een gevoel van verontreiniging waar geen kruid tegen gewassen lijkt en waar diep van binnen een bijna dodelijke strijd woedt in de ziel waar schaamte en veroordeling brandt. Dan maar goedpraten, zeggen dat iedereen het inmiddels zo doet, je geweten sussen met dat je zonden toch wel vergeven worden. Zij worden er ziek van, medicijnen tegen slapeloosheid, tegen onrust overdag, tegen allerlei fobieën die gekomen zijn...  ja, tegen de effecten van de zonden. 

Zij komen steeds vaker terecht bij christelijke hulpverleningsinstanties. Daar worden de problemen, de extremen besproken. Daar worden woorden gegeven aan wat er aan zondige verlangens schuilt in het hart. Duiding aan de ontstane tegenstellingen in de huwelijken die zorgen voor verwijdering. Verwijdering in het huwelijksbed dat verwijdering veroorzaakt bij het meest intieme namelijk de seksuele gemeenschap. 

Als het in het bed niet meer gaat dan gaat het in het dagelijkse ook steeds moeilijker. 

Dan maar inschikkelijk zijn? 
Dan maar "geven en nemen" in bed? 
Dan maar water bij de wijn doen? 
Dan maar zo voortleven in die onreinheid? 
Dan porno toch maar een vaste plaats in je huwelijk geven? 

Is dat wat Gods Geest in het diepste binnenste aangeeft? Heeft Gods Zoon ons zo geschapen dan dat het zo moet? Was het zo in het Paradijs dan? Is dat christelijk dan... steeds een bevlekt geweten? Is dat hulpverlening? 

Is echte vrijheid mogelijk?
De vraag bij veel gelovigen is of het wel mogelijk is om van die verslaving en gebondenheid vrij te komen? Of kunnen zij uit die eindeloze achtbaan, waarin zij gevangen zitten, stappen? Kan die bedroefde stem van de Heilige Geest, weer vreugde geven, weer meer van Jezus laten zien? Kunnen zij weer in de volle vreugde en in het licht van vroeger wandelen met Jezus? Zijn die koperen deuren van de porno-gevangenis wel te openen? Zijn die stalen grendels van opgeslagen pornoherinneringen nog wel stuk te slaan? Zijn die boeien van diepe onreinheid en pijnseks en dingenseks wel te verbreken? Zou er dan toch echte vrijheid zijn om na het vrijen zich niet meer onrein, vies en ellendig te voelen en in vrijheid weer bij God te komen? En als er dan vrijheid is hoe dan verder met mijn partner die er ook aan vastzit? Hoe dan een volgende keer?


"Anderen zaten gevangen in het diepste duister, geklonken in ketenen van ellende. 
Zij hadden zich verzet tegen God, de raad van de Allerhoogste in de wind geslagen. 
Hij dwong hen op de knieën; ze bezweken van ellende, niemand bood hen de helpende hand. 
In hun angst riepen zij de Heer om hulp en hij redde hen van een wisse dood.
Hij haalde hen uit het diepste duister, hun boeien rukte hij af. 
Laten zij hem danken voor zijn ​liefde​ aan mensen bewezen, voor hun wonderbaarlijke redding.
 Want ​bronzen​ deuren brak hij open, ijzeren grendels sloeg hij aan stukken."
(Psalm 107 vers 10 - 16)

Soms lijkt het wel of er een donkere en boze macht hun slaapkamer bewaakt. Die boze macht, de satan, laat jongere en oudere stellen steeds weer opnieuw uitglijden door intense verzoekingen voor of tijdens het vrijen. Het lijkt wel of zij niet anders kunnen en het moet steeds verder gaan. Iets regeert hen als de zonde zich vertoont in haar macht en verlokking. Bij sommigen is het alsof zij geen baas meer zijn over zichzelf en 'overgenomen' worden. Doodmoe worden zij van die zware slavernij onder die boze meester. Velen hebben het opgegeven ondanks sterke appèlboodschappen van de inwonende Heilige Geest. Die Geest moet immers alles mee maken... ziet alles wat zij zien, hoort alles wat zij zeggen tegen elkaar en weet alles wat er niet uitgesproken wordt maar wel gedacht. Hij, de Heilige Geest kan namelijk niet weg.

Verlangen naar vrijheid?
Heb je het soms opgegeven? Heb je geen kracht meer in jezelf? Ben je bang voor narigheid in je huwelijksrelatie? Doe je dit om hem, of haar niet te verliezen dan? Denk je dat je partner naar een ander zal gaan? Maar weet je dan niet meer dat God oneindig veel machtiger is dan al je bezwaren en eigen gedachten?! Jezus zegt in Johannes 10 vers 10, als Hij eerst de dief (de boze) beschreven heeft die altijd steelt, rooft en slacht en vernietigd, het volgende: "Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben". Er is overvloed bij Hem, uitbundig meer dan normaal! Dat heeft Hij klaar staan. Ook Paulus spreekt ervan in Efeze 3 vers 20: "Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkt". Alles dingen die bij ons, bij jou onmogelijk zijn, zijn mogelijk bij God!

Paulus zegt in aansluiting hierop in Romeinen 13 vers 12 tot 14: "De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden". Paulus zegt dat je deze werken van de duisternis af moeten leggen en de Heere Jezus Christus aan moeten trekken. 

Dat betekent concreet dat wij ons ervan moeten bekeren, wat de kosten ervan in je huwelijk ook zullen zijn. De opbrengsten wegen er altijd tegenop: een gerust en stil geweten, een herstelde gemeenschap met God de Vader, in Jezus Christus door Zijn Geest, een reine en smetteloze wandel in de hemelen waar Christus zit aan de rechterhand van de Vader bij Wie bevrijding, genezing en herstel is. Immers Hij heeft ook onze krankheden en smarten (de gevolgen van de zonde) op zich genomen en door Zijn striemen is ons genezing geworden, zegt Jesaja in hoofdstuk 53 vers 4 en 5. 

Ja.... door Jezus alleen!
Jezus verlangt ernaar om je een leven vol overvloed te geven en Hij wil je daarbij ook reinigen van al je seksuele afgoderij. Dat kan alleen in het geloof en door de kracht van de Heilige Geest Die in je woont. Het gaat precies als bij die man met die verdorde hand. Hij kon zijn hand zelf niet uitstrekken. Toen Jezus zei: "Strek uw hand uit", deed hij het. Hij had het waarschijnlijk velen keren ervoor geprobeerd echter zonder resultaat en het opgegeven. Echter toen Jezus het zei, deed hij het, de kracht kwam erin en het ging!

Er is geen enkel misverstand over, wat de duivel je ook voorhoudt of influistert, er is volkomen vrijheid bij en in Jezus Christus. Jezus zegt Zelf in Johannes 8 vers 36: "Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn". Hij, Jezus, heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En als Hij, Die de wereld geschapen heeft en al wat daarin is, als Hij Die de Zoon van God is, zou Hij ons dan niet vrij kunnen maken van welke verslaving of gebondenheid dan ook? Ook van banden van porno en diepe onreinheid in je huwelijk? Wij, die volgens Romeinen 8 vers 2, vrijgemaakt zijn van de wet van de zonde en de dood door de wet van de Heilige Geest van het leven in Christus Jezus, kunnen die dat niet dan? Het antwoord is "Ja"!

Hoe dan? 
Hoe kom je dan tot die vrijheid van onreinheid, van porno? Daar is de Bijbel duidelijk over. Op tal van plaatsen staat dat de oude gewoontes afgelegd moeten worden en de nieuwe mens aangetrokken moet worden. Met andere woorden: bekering van zonden en geloof in de almacht van Jezus voor bevrijding van de verslaving, voor belijdenis, herstel en genezing in de relatie.

Gods Woord is duidelijk in 1 Petrus 1 vers 16: "Weest heilig" zegt God, "want Ik ben heilig", ook in het huwelijksbed. Van groot belang is dat eerst de zonden tussen elkaar bespreekbaar worden gemaakt, hoe dan ook. Ga vervolgens samen door Gods Woord heen en schuif alle andere boeken opzij. Leer dan hoe Hij, de Schepper van ons, seks bedoeld heeft in het huwelijk. Kijk vooral hoe God je geschapen heeft..... Kijk niet hoe dieren het doen, kijk niet hoe vrouwen het met vrouwen doen, of mannen met mannen, of stellen of groepen. Maar kijk hoe je door God geschapen bent voor elkaar en neem dat als enige uitgangspunt.

Dan kom je onvermijdelijk tot de conclusie dat er dingen zondig waren. Ga dan samen op de knieën en belijdt deze zonden voor God. Zijn dierbaar bloed heeft ook daarvoor gevloeid aan het kruis op Golgotha. In Hebreeën 9 vers 14 staat zo'n krachtige tekst over reiniging van het geweten dat zichzelf schuldig verklaart: "Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?" Neem je voor, door de kracht van de Heilige Geest, om rein te gaan vrijen. Ga vervolgens voor en na het vrijen in gebed. Laat God 'meekijken' en Hij zal je vrijmaken door de overtuiging van Zijn Geest en reinigende kracht van Zijn bloed van alle onreinheid en pornobeelden. Houd daarbij vol door de kracht van de Geest!

Wees niet bang dat je huwelijkspartner wegloopt. Vrees en angst zijn slechte raadgevers van de boze. Alle wijsheid is uit God, immers "Alle goede gaven en volmaakte giften zijn afkomstig van de Vader der lichten, bij wie geen schaduw is van omkering, noch enige verandering". Richt je blik daarom naar boven en bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Je bent geborgen in Christus in God, aldus Paulus in Kolossenzen 3. 

Makkelijk .... neen of toch wel?
Is dat makkelijk dat loskomen? Je denkt dat het moeilijk is maar het is buitengewoon makkelijk. Immers het lied zingt "God maakt vrij!" Het is echter niet alleen mogelijk maar volledig haalbaar en samen met diepe innerlijke vreugde de kracht van deze zonden te overwinnen. Niet uit onszelf maar alleen, echt alleen (!) uit en in Jezus door de kracht van de Heilige Geest. Hij heeft ook voor onze heiligmaking geleden en is ook daarvoor gestorven. 

Er is recent een indrukwekkende Engelstalige video uitgegeven door 'Pure Life Ministries'. Deze Amerikaanse organisatie wil gelovigen daadwerkelijk helpen door dit intieme onderwerp 'wat mag en niet mag' in het huwelijksbed op een pastorale manier bespreekbaar te maken en richting geven. Jeff Colon bespreekt dit met zijn vrouw erbij in de volgende video: 'Wright or wrong in the Marriagebed'. Kijk video samen en neem je Bijbel bij de hand, niet adviezen van anderen of van wie dan ook. Laat de Geest in je hart spreken en laat je leiden. Hier een weblink naar een indrukwekkend boek hoe u uw huwelijk weer rein kunt maken, ook van Jeff Colon. Hier een weblink naar een kort artikel over dit onderwerp.

Ongelovigen
En wat moeten ongelovigen die met dezelfde problematiek worstelen dan? Zij die net als gelovigen een beschuldigend, vuil en vies en besmettelijk geweten hebben? Die de diepe veroordeling in hun ziel voelen branden en er zich door vastgeklonken weten?

Feitelijk is er maar een echte route voor hen namelijk als een vermoeide en belaste zondaar/zondares naar Jezus gaan voor rust, eeuwig leven, verzoening, vergeving en bevrijding. Door Jezus kun je alleen thuiskomen en tot rust komen van alle onrust, angst en diepe beschadigingen van pijn en afwijzing die dikwijls aan verslavingen zoals deze vaak aan porno ten grondslag liggen.  

Kom! Ruil de slavendienst in voor eeuwige leven met Jezus, door het geloof
Kom! Laat je overzetten van de duisternis van de kerker naar het rijk van Zoon van Gods liefde zoals staat in Kolosenzen 1 vers 13 en 14: "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde in Hem hebben wij de verlossing namelijk vergeving van zonden".
Kom! Het is tijd om eindelijk thuis te komen. Luister naar dit aangrijpende lied dat God, de Vader op je wacht!


Aanbod
Als je hierbij geholpen wilt worden om (opnieuw) in de seksuele reinheid te gaan leven, dan wil ik je helpen. "App" mij gerust op 06-51046981 of bellen mag ook. Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com

Als er ouderen en jongeren zijn die het oordeel willen ontvluchten, hun zondelast kwijt willen, ook dat brandende en beschuldigende geweten, die 

naar verzoening en vergeving verlangen,
naar Jezus Christus willen voor vrede met God,
naar Jezus voor rust in het onrustige bestaan,
naar Jezus voor eeuwig leven,

mail dan naar Cees van Beek op e-mailadres: levendenstromendwater@gmail.com 

of bel mij op 06-51046981 
of App! Stel het niet uit! Jezus wacht!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten