zaterdag 6 juni 2015

De brullende leeuw achter Charlie Charlie!

"Pap... doe nou niet."
"Maak je niet druk lieverd."
"Man... doe niet! Het is levensgevaarlijk"
"Hij heeft al een prooi en hij doet mij dan niets hoor."
"Niet doen papa, je kunt toch hiervandaan een foto maken."
"Ja maar ik wil die leeuw van heel dichtbij op de foto vastleggen."
"Pap, straks word je gepakt door die leeuw en dan zitten wij zonder papa..."
"Nee hoor, wees gerust, ik pas wel op en ik kan heel hard lopen."
"Ik ben zo terug en houdt de deur maar open voor het geval dat..."


Een predikant uit Zuid Afrika moest onlangs spreken op een conferentie over geestelijke strijd. Hij koos voor de tekst uit 1 Petrus 5:8, die spreekt over de "brullende en briesende leeuw, die zoekt wie hij verslinden kan". Voordat die predikant zijn boodschap bracht, liet hij zijn publiek een zeer schokkend filmpje zien. Het filmpje is waargebeurd en speelt zich af in een wildpark in Zuid-Afrika. In dat filmpje zie je een vader voorzichtig zijn auto uitklimmen om een leeuw van dichtbij te fotograferen. Die leeuw ligt op dat moment vlak voor de auto gulzig zijn prooi op te eten.

Die vader verlaat de auto, waarin vrouw en kinderen achterblijven. Hij zelf sluipt voorzichtig naar die leeuw toe. Wat hij totaal niet in de gaten heeft, is dat een andere leeuw hem nauwlettend gadeslaat en hem volgt. Plotsklaps springt die leeuw vanachter op die man en verorbert hem, voor het oog van zijn huilende vrouw en kinderen. Ineens was de leeuw daar... hij had het gewoon niet in de gaten!

Bizar verhaal?
Een bizar verhaal...? Jazeker, maar het is wel echt gebeurd! Waarom gebruiken wij dit verhaal in deze blogpost? Tegenwoordig lijkt het erop dat veel christenen denken dat we met een slapende vijand te maken hebben. Ze geloven niet in de duivel als een brullende leeuw. Ze hebben een leeuw voor ogen, die achter de tralies zit in de dierentuin. Zij geloven niet dat wij te maken hebben met een gruwelijke, angstaanjagende duivelse strijd om de ziel van de mens. Om daar enig zicht op te krijgen willen wij jullie meenemen naar de Bijbel.

Karakter van de duivel
De Bijbel is duidelijk over het karakter van de vijand, van de boze. Hij is buitengewoon gevaarlijk, genadeloos, vol met alleen haat, slechts leugen en gedreven door moordzucht. Petrus waarschuwt er ernstig voor terwijl ook Jezus Zelf een indrukwekkende beschrijving geeft van de duivel in Johannes 10 vers 10a: "De dief komt alleen maar om te stelen (roven, af te nemen), te slachten (keel afsnijden) en verloren te laten gaan (verderven, vernietigen)." 

Ook Psalm 91 geeft een beschrijving van de gruwelijkheid en volkomen onbetrouwbaarheid van de boze in vers 3 tot 6: "Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest." Hier wordt de duivel beschreven als een zeer besmettelijke pestziekte die je ineens dodelijk kan aantasten. 

Hier wordt hij ook vergeleken met strik van de vogelvanger waarin de vogel onbewust en plotseling gevangen wordt. De strik die steeds vaster komt te zitten totdat de vogel erin sterft. De psalmist beschrijft de boze ook als de pijl die overdag vliegt en als de pest die zomaar uit het niets komt en je overvalt, je plotseling treft, velt en als een verwoesting die je zomaar kan raken en je neervelt.

Dat is de beschrijving die er in de Bijbel gegeven wordt van de duivel en zijn karakter. Het is de doodsvijand van onze ziel, van ons bestaan. John Buyan (1628-1688) beschrijft de strijd met de duivel in zijn meest bekende en wereldberoemde boek "De christenreis naar de eeuwigheid". Daar doet hij verslag van een gruwelijke zielenstrijd op leven en dood in de Vallei van de schaduw van de dood. De satan is zo geraffineerd. Op een subtiele manier verandert hij zich in een engel van het licht om een – op het oog – onschuldige manier in jonge levens te infiltreren (2 Korinthe 11:14). Hij wil levens kapotmaken en vernietigen.
"En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts",
zegt Paulus in 2 Korinthe 11 vers 14. Niet alleen in de gedaante van een leeuw,
of een vogelvanger maar ook als een engel van het licht!

Charlie Charlie Challenge (CCC)
Ook vandaag is de duivel niet dood. Neem nu bijvoorbeeld het Charlie Charlie Challenge spel dat op dit ogenblik wereldwijd in grote belangstelling staat. Het is een vorm van "pendelen" bedoeld voor het beantwoorden van (levens) vragen. Je roept een geest op met een stuk papier en twee potloden. Je stelt een vraag aan de geest 'Charlie' en hij geeft "antwoord" door het potlood te laten bewegen. Je krijgt je antwoorden dus van een (boze) geest uit de bovennatuurlijke wereld.

Onschuldig?
Is de geest 'Charlie' oproepen nu een onschuldige bezigheid? Velen zijn zo naïef en denken dat het gewoon een leuk kinderspel is. Ze zeggen: "Wat maakt nu het uit als je er alleen maar naar kijkt?" Zo denken vele jongeren en ouderen. "Ik ben er alleen maar bij en het doet mij toch niets". De laatste dagen zijn er al verschillende artikelen in de krant verschenen, waarin het oproepen van 'Charlie' wordt afgeraden. We moeten deze activiteiten inderdaad scherp afwijzen! De grote vraag is immer hoe God erover denkt, niet wat wij vinden, denken te weten of vermoeden. Nee, wat vindt God ervan?

Wat zegt God?
Laten wij daarom niet bij mensen om advies gaan maar bij alleen bij God, Die als Enige in de duisternis kan kijken omdat het licht bij Hem is (Daniël 2 vers 22b). God is erg duidelijk over het zoeken van contact met geesten (en door die geesten contact te zoeken met doden). God raadt het niet alleen af om je niet te verontreinigen; echter Hij beveelt het zelfs zoals dat in Leviticus 19 vers 31 staat vermeld: "U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God." De Heere zegt dat je als je dat doet, jij je dan verontreinigt en jij jezelf op een lijn stelt met waarzeggers en duivelskunstenaars. 

Daar voegt God nog aan toe dat Hij de Heere, onze God is. Met andere woorden dat je voor dit soort (levens)vragen nu juist bij Hem moet zijn. Hij is immers de levende en almachtige God. In hoofdstuk 20 is God nog duidelijker. Hij zegt in vers 6 tot 8 het volgende: "En de persoon die zich tot de dodenbezweerders of tot de waarzeggers wendt om als in hoererij achter hen aan te gaan – tegen die persoon zal Ik Mijn aangezicht keren en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God. Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE, Die u heiligt."

Als jij je er mee ingelaten hebt, dan heb je die mensen in hun waarzeggerij en duivelskunstenarij gevolgd en meegedaan. Dan is hetgeen God hier schrijft zeer indrukwekkend en om bang van te worden. God noemt dat ‘hoererij’ bedrijven, ‘geestelijke ontucht’. Je begeeft je naar de tegenstander van God en dat krenkt God Die gezegd heeft dat je geen andere goden zult dienen, ook de duivel niet. En Gods Aangezicht zal zich dan tegen je ziel keren, en dan moet je zeer vrezen. 

Denk maar aan de geschiedenis van Farao bij de Rode Zee waar God Zijn Aangezicht via de wolkkolom tegen Farao keerde. Farao volgde de Israëlieten in de Rode Zee (Exodus 14 vers 24). Hij kwam om met al zijn soldaten. Onder het Oude Verbond werden deze zonden zo ernstig genomen dat je in die tijd zelfs gedood moest worden als jij je tot geesten had gewend. Buitengewoon scherp veroordeeld God dus het betrekken van het rijk der duisternis in je leven. Daarmee ook het oproepen van de geest 'Charlie'.

En dan?
In het voorgaande hebben we nog niet gesproken over de lichamelijke en psychische consequenties. Vrienden, we kunnen niet zomaar spelen met dingen van de duivel! Naast dat je God vertoornd, word je zeer zeker – vanwege je betrokkenheid bij het occulte – ook een speelbal van de duivel. Je hebt hem een voet, ruimte gegeven en die geeft hij niet prijs als je hem niet in Jezus’ Naam wegjaagt. Integendeel, hij wil altijd meer ruimte hebben! Je zult zeker na enige tijd, of soms meteen, angsten krijgen, nachtmerries beleven en mogelijk stemmen horen en dingen zien die anderen niet zien. Zo laat de boze weten hij dat hij je vast heeft en probeert te verslinden.

Jezus is Overwinnaar!
Is het dan hopeloos als je meegedaan hebt? Moet je wanhopig worden als je last krijgt, of al hebt, van de genoemde verschijnselen? Nee, het is niet hopeloos. Integendeel je kunt altijd bij Jezus terecht. Jezus heeft de duivel overwonnen Hij kan/wil je bevrijden en weer in de vrijheid zetten (Lukas 4:18-19; 1 Joh. 1:9; 1 Joh. 3:8).

De weg in de Bijbel is er één van terug, van vernedering en van verootmoediging voor de levende God. Je hebt je vragen aan een geest uit de afgrond gesteld. Je bent er niet mee naar God gegaan. Of je het nu uit nieuwsgierigheid hebt gedaan of omdat je weleens wilde zien of het werkte, of omdat je er een beetje in bent gaan geloven... het is allemaal een ernstige overtreding van Gods geboden!

Kom dan... en ga naar Jezus in het geloof. Laat je door Gods Geest verbreken en bemoedigen door het lied: “Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart”. Ga op je knieën voor je bed en belijd alles met naam en toenaam oprecht voor God. Bid het volgende gebed als je zelf geen woorden kan vinden.

Gebed
"O God van de hemel en aarde. U bent de grote Schepper van het heelal, van de wereld en al wat erin is. U heeft ook mij (je eigen naam hier noemen) geschapen en leven gegeven. Ondanks dat ik mij waardeloos voel en ellendig in eigen ogen, mij diep schaam en berouw heb, toch loof ik U, prijs en eer ik U omdat U het zo waard bent. 

Ik kom tot U zoals ik ben: zondig en onrein terwijl U heilig bent en dat ook van mij vraagt. Heere in de hemel, ik heb meegedaan aan het oproepen van de geest van Charlie, een geest uit het rijk van de satan. Nu heb ik uit Uw Woord gehoord en erin gelezen dat U het oproepen van geesten scherp veroordeeld. Ik erken dat het geestelijke hoererij van mij was om naar het rijk van de afgrond te gaan met mijn vragen en mijn nieuwsgierigheid. Ik verneder mij diep en ik belijd dat voor Uw heilig aangezicht. Ik vraag U vergeving en ik bekeer mij er radicaal van. 

Heere, ik dank U voor het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden. Heere Jezus, U bent ook naar de aarde gekomen om voor deze zonden te lijden en U aan het kruis te laten slaan en gedood te worden. O wat ben ik U daar dankbaar voor. Dat dat gestorte bloed op Golgotha en in de hof nu reinigt van alle zonden, ook van die zonde die ik zojuist voor U heb beleden. Dank U wel dat U dat nu vergeven hebt. 

In Uw machtige naam, Jezus, verbreek ik dan ook alle bindingen die ik met de duivel ben aangegaan door het oproepen van 'Charlie'. Ik dank U voor Uw overwinning en dat U de duivel hebt onderworpen en ik wil niets meer te maken hebben met het rijk van de duisternis en keer mij er volledig van af. Hemelse Vader ik bid U dit alles in de wonderbare en dierbare Naam van Uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Contact
Als je aan ons, Arjan Baan en Cees van Beek, vragen hebt, mail ons gerust en aarzel niet en stel het niet uit. Wij zijn er voor je, voor gesprek en voor gebed. Arjan is te bereiken op a.baan@filternet.nl en Cees van Beek op: levendenstromendwater@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten