woensdag 16 november 2016

Jezus greep in... en stelt Trump aan!

"O… wat een ramp!"
"Wat bedoel je?"
"Trump president!"
"Ben je niet blij dan?"
"Oh nee... dat wordt oorlog"
"Zijn alle dingen dan niet in Gods handen?"

"God bestaat niet"
"Van wie komt deze nederlaag dan?"
"Zij hebben zich heel erg verkeken op kiezers"
"Hillary was aan het winnen en ineens..."

"Stop maar... ik krijg hier nachtmerries van"
"Waar ben je bang voor dan?"
"Dat ik anders moet gaan denken"
"Hoe kom je daar nu bij?"
"Dat zegt iets diep binnenin mij!"
"Nou zeg..."
"En mijn kracht lijkt verdwenen door die diepe schrik..."
"Wie heeft dat gedaan dan?"
"Dat moet God dan hebben gedaan, wie anders...?

Vele mensen, wereldwijd maar ook in Nederland, zijn op een of andere manier innerlijk flink van slag. Zij zijn zelfs boos nu Trump president van de Verenigde Staten wordt. Er is iets gebeurd dat zij met geen mogelijkheid kunnen verklaren. Elke reden die bedacht wordt, is onvoldoende... Diep van binnen weten zij dat er eigenlijk geen enkele verklaring is die bevredigt. De verkiezingsuitslag lijkt wel een boodschap, een krachtige roep uit de verte om, om te keren... Die Boodschapper, de Almachtige God, heeft gesproken op een mysterieuze, geheimzinnige wijze... in hun hart!

Rebelleren met ijdelheid
De US, het land van de onbegrensde mogelijkheden, heeft in de wereld een leidende rol in goddeloze ontwikkelingen. Al decennia lang wordt vanuit dit land een tsunami van goddeloosheid en ongerechtigheid geëxporteerd. Dit land is de basis van het verwoestende porno-gif dat vrijwel alle mannen en vrouwen en teenagers in heel de wereld infecteert. Dit land oefent grote druk uit op eigen burgers voor acceptatie en promoting van 'same-sex' en andere gruwelijke vormen ervan. Daarnaast worden er jaarlijks miljoenen abortussen gepleegd en is het gezin, als hoeksteen van de samenleving, ontwricht. Het land is voorstander van euthanasie en ga zo maar door...  Het verlichtingsdenken ten top: vrijheid, gelijkheid en broederschap! Verwoord in de slogan "Nie Dieu, Nie Maitre!" Geen God en geen Meester! "Wij doen wat goed is in eigen ogen, wij doen waar wij zin in hebben!" Het land is daardoor de laatste decennia sterk in verval geraakt en heeft haar leidende positie op het wereldtoneel verloren. Verval, ruïnes, puinhopen en woeste plaatsen... en terwijl dat gebeurt, verspreidt zij deze atheïstische en godloze agenda binnen machtige wereldwijde besturingsorganen zoals de VN. 

God beschikte echter!
Al die plannen om verder te gaan op die heilloze en doodlopende weg, gaan nu niet meer door. Dat besef, die gedachte heeft zich genesteld bij de politici, bij de rechters, bij de bestuurders. Niet zozeer bij de gewone burgers, ook wel maar vooral bij hen die belangrijke politieke en bestuurlijke functies bekleden, bij hun adviseurs en hun directe aanhangers, bij hun denktanks. Bij hen die aan de macht zijn en regeren over burgers. Bij hen die willen bepalen wat burgers moeten vinden, doen en laten en zelfs bedenken zij wat die burgers zouden moeten denken. En ook van hen die, die plannen opschrijven en bedenken. Zij wikten..."Mene, mene, tekel upharsin!"

... maar God beschikte! In tegenstelling tot velen, tot bijna iedereen, werden wij op de dag van de uitslag (woensdagmorgen 9 november 2016) blij wakker met de wetenschap dat Trump zou winnen. Nu die doorbraak kwam: het onvoorstelbare gebeurde... Trump werd gekozen met een overgrote meerderheid. Nu is er bij ons diepe dankbaarheid in het hart. Het onverwachte, het voor velen ongelofelijke vond plaats: "Jezus greep in door Zijn Geest en stelde Trump aan!"

Bidden en vasten
En dan te bedenken dat deze overwinning is behaald door de miljoenen jongere en oudere wedergeboren gelovigen in Verenigde Staten. Zij hebben de afgelopen weken en maanden ernstig en langdurig het aangezicht van God gezocht in gebed voor het geestelijke welzijn van hun land en families en gezinnen. Zij hebben vaak dagenlang gevast voor een doorbraak in de geestelijke strijd tegen de diep duistere machten die hun land steeds verder in de greep gekregen hadden. Zij hebben zich, in het geloof, vastgehouden aan wat God beloofd heeft in 2 Kronieken 7 vers 14: "En Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden en Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen." Zij hebben wanhopig gepleit en op hun knieën gesmeekt om uitkomst die alleen God kon bewerken. Bij hen was geen kracht tegen deze grote menigte, tegen deze steeds grotere tsunami van ongerechtigheden die alles en iedereen leek te overspoelen.

De uitslag
Hun zielsoog was alleen op God gericht. Zij geloofden dat de strijd en de overwinning van de Heere God was. En God greep krachtig in "Want", zo zei Daniel (2 vers 21) het al: "Hij verandert tijden en stonden, Hij zet de koningen af en Hij bevestigt de koningen"Toen de zege voor Hillary aan de horizon leek op te duiken, gebeurde plotseling het onverwachte en... het door velen niet-gewilde en verafschuwde: Trumps kansen stegen. En tegen alle politieke verwachtingen in, in volkomen tegenspraak met de voorspellingen, tegen elke menselijke logica in en ondanks alle intense inspanningen vanuit de seculiere media, heeft Trump gewonnen. En het is nog een ruime overwinning ook. Ja, zo is onze God. Als Hij iets doet, zoals in dit geval, dan geeft Zijn bazuin een helder geluid af en gebeuren er tekenen en wonderen! "Boven bidden en denken", noemt Paulus dat in de Efezebrief (3 vers 20).

Die in de hemel woont, heeft gelachen...
Psalm 2 zegt het zo duidelijk dat het de intellectuele en regerende leiders zijn die de heidenen en de volken (hun onderdanen) laten woeden. Die zelf rebelleren tegen de Heere en Zijn Gezalfde en alle banden willen verscheuren en de touwen van zich werpen. Dat is de godloze agenda van de seculiere libertijnse vrijdenkers waarvan Hillary een verpersoonlijking is en velen om haar heen. Voortzetting van die koers is nu verbroken. God heeft vanuit onvoorstelbare en onbegrijpelijke zondaarsliefde een krachtig signaal afgegeven dat het land een andere koers moet kiezen namelijk die van bekering en terugkeer naar Zijn geboden. Hij wil dat wegzakkende land redden van alle vernedering, onheil en rampspoed dat er nu overheen spoelt. Gods hart bloedt als Hij al die ongerechtigheden, al die moordspelonken en al die afgoderij ziet vanuit de hemel. Hij wil Amerika opnieuw zegenen met overvloed en het land genezen en al haar inwoners. Wij geloven dat God daarmee de eerder genoemde geest van de Verlichting verder zal verbreken door de bovennatuurlijke werking van Zijn Heilige Geest als voorbereiding op een wereldwijde opwekking. Die massale bekering zal komen voordat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel.

God... niet Trump!
Niet dat wij Trump als een volmaakte president zien. Hij, en ook Hillary, zijn net als wij allemaal, onvolmaakte mensen die dagelijks struikelen in vele. Wij maken elke dag fouten en zondigen... En hebben wij niet allen een zondig verleden waar velen van ons zich diep voor schamen? Trouwens wie is er zonder zonde? Dat wil niet zeggen dat wij zondig gedrag van Trump zouden goedkeuren. Integendeel... dat doen wij ook niet van onszelf en van niemand niet. Wij verheerlijken dan ook geen mensen, ook Trump niet. Ons vertrouwen is niet op een mens, ook niet op Trump. De Bijbel zegt immers dat wie dat doet, vervloekt is (Jeremia 17 vers 5). Het heeft ook totaal geen zin je vertrouwen op mensen te zetten. Jezus leert ons in Johannes 3 vers 6 dat menselijke inspanningen (vlees), andere menselijke inspanningen (vlees) zullen voortbrengen. Die hebben geen enkele waarde voor God. Het is zelfs vijandschap tegen God zegt Paulus in Romeinen 8 vers 7. Het heeft dan ook geen enkel blijvend effect, integendeel het werkt (vaak) averechts!

Onze verwachting...
Jezus zal Trump, met al zijn gebreken en tekorten en soms met zijn onmogelijke gedrag, gaan gebruiken in Zijn plannen en voornemens met de US. Onze verwachting is daarom dan ook niet van Trump, of van welk mens dan ook. Ons vertrouwen hebben wij gesteld op de enige levende God Die de hemel en aarde en de zee en al wat erin is, geschapen heeft, onderhoudt en liefheeft. Wij aanbidden geen religieuze afgoden of denken in termen van geld en macht om doelen te bereiken. Nee... wij aanbidden maar één Koning, Die wij eren en prijzen en dat is Koning Jezus. Hij alleen heeft alle macht in de hemel en op aarde en regeert volkomen soeverein. Alleen bij Hem is de wijsheid en de kracht, zegt Daniel (2 vers 20, 21 en 22). Alleen Hij weet wat er in de duisternis is, want het licht woont bij Hem! Jezus Zelf is licht en de Koning van het Licht. Alleen van Hem verwachten wij dat Hij, door Zijn Heilige Geest, Trump zal gaan leiden. 

Toekomst is aan Jezus!
Vele kinderen van God in de Verenigde Staten (en ook daarbuiten) werden voor de verkiezingen in hun gebeden bepaald bij het feit dat God nog grote dingen gaat doen in Amerika. En dat Donald Trump tegen alle verwachtingen in de nieuwe president zou worden. Onze God is een verrassend God, die van Donald Trump een instrument zal maken, om grote veranderingen ten goede teweeg te brengen in het ver van God afdwalende Amerika. Vicepresident Mike Pens getuigt een wedergeboren Christen te zijn, die voordat hij zijn werkzame dag begint, de Heere op zijn knieën zoekt om hulp en bijstand. In de media verklaart hij dat Amerika Jezus meer nodig heeft dan ooit. Wij lazen ook de profetie van Pastor Jeremiah Johnson, 28 jaar oud en gedateerd van juli dit jaar (2016). Wij laten het in het Engels staan om de weergave zo duidelijk mogelijk te laten zijn. 

Jeremiah knew very little about Trump when he wrote these words: 'I was in a time of prayer several weeks ago when God began to speak to me concerning the destiny of Donald Trump in America. The Holy Spirit spoke to me and said, “Trump shall become My trumpet to the American people, for he possesses qualities that are even hard to find in My people these days. Trump does not fear man nor will he allow deception and lies to go unnoticed.

I am going to use him to expose darkness and perversion in America like never before, but you must understand that he is like a bull in a china closet. Many will want to throw him away because he will disturb their sense of peace and tranquility, but you must listen through the bantering to discover the truth that I will speak through him. I will use the wealth that I have given him to expose and launch investigations searching for the truth.

Just as I raised up Cyrus to fulfill My purposes and plans, so have I raised up Trump to fulfill my purposes and plans prior to the 2016 election. You must listen to the trumpet very closely for he will sound the alarm and many will be blessed because of his compassion and mercy. Though many see the outward pride and arrogance, I have given him the tender heart of a father that wants to lend a helping hand to the poor and the needy, to the foreigner and the stranger.’
 


... krachtig door God
Wij geloven met hem, en vele anderen, dat God die woorden Zelf zal waarmaken door en met de gelovigen daar. Wij steunen de door God ingezette beweging in de US die, naar wij geloven, een groot effect op het wereldtoneel zal hebben. Dat steunen, doen wij niet op een menselijke manier door strategieën te bedenken, door politieke trucs toe te passen of andere menselijke manieren van politieke manipulatie en 'framing'. 
Dat is niet wat de Bijbel leert in 2 Korinthe 10. Onze natuurlijke manieren zijn daar, voor die geestelijke strijd, volkomen ongeschikt. Wij weten dat de overwinning niet behaald wordt door onze eigen kracht, of door politiek geweld maar alleen door Gods Geest zegt de Heere van de hemelse legermachten (Zacharia 4 vers 6). 

Deze worsteling niet is tegen tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, niet tegen hun systemen. Daarom heeft God ons een geestelijke wapenuitrusting gegeven om te worstelen tegen de overheden, machten, geweldhebbers van de duisternis in deze periode en tegen geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6 vers 10-20). Vastend en biddend in de Geest met de wapenuitrusting aangetrokken, de slagvelden in de lucht betreden en met het zwaard van de Geest worstelend met de boze machten uit het rijk van de duisternis die jongeren en ouderen wil doden en vernietigen en onze vrede en vrijheid rooft. Wij zullen dit belangrijke land en Trump in onze voorbede en vastentijden meenemen. 

Ook in Nederland...?
Ja ook... omdat de verkiezingen in Nederland eraan komen in 2017. 
Ja ook... omdat ons land moreel verwoest is door het libertijnse verlichtingsdenken en handelen. 
Ja ook... omdat ons land overspoeld wordt door een tsunami van ongerechtigheden die roepen naar de hemel om ingrijpen. 
Ja ook... omdat in ons land het merendeel van alle volwassenen en teenagers. binnen en buiten de kerken, licht tot zwaar verslaafd zijn geraakt aan porno. 
Ja ook... omdat 'same-sex' wettelijk gelegaliseerd. 
Ja ook... omdat het huwelijk gesloopt is. 
Ja ook... omdat abortus wettelijk geregeld is waardoor jaarlijks 30.000 ongeboren baby's omgebracht worden. 
Ja ook... omdat als je leven voltooid is, mag je (straks) het recht in eigen hand nemen en eruit stappen, als klap op de vuurpijl.

Op de knieën voor God!
Die situatie in ons land is vergelijkbaar met die in Amerika en vele andere landen in de wereld. Dat moreel verwoestende, dat duistere vernietigende, dat vrij zijn in ongebondenheid, dat kan ook hier gekeerd worden. Als God ingrijpt in Amerika, kan en wil Hij dat hier ook doen. Wij zeggen altijd dat God niet aan plaats en tijd gebonden is, en dat geloven wij. En ook dat Hij gisteren en vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid Dezelfde is en blijft, en ook dat geloven wij. 


Er is dus grote hoop voor Nederland want Jezus heeft Zijn macht en kracht in de US laten zien. Dus hoop, ja grote hoop dat de inwoners van ons land weer rust, vrede en tevredenheid ontvangen, weer zegen krijgen en hun zware zondenjukken gebroken worden. Dat Koning Jezus hen daarvoor in de plaats een lichte last en een zacht juk geeft. Dat Hij hier gaat regeren met Zijn liefde, genade, vergeving, verdraagzaamheid, licht, waarheid en dat Zijn gerechtigheid ons land gaat bedekken zoals het water de zeebodem. 

Laten wij daarom gaan vasten en bidden voor de komende verkiezingen om een regering die terugkeert naar God. God aangezicht zoeken, alleen in de binnenkamer en in groepen, om in te grijpen, ons land te herstellen en onze medeburgers te genezen. Dit gebed zou hiervoor als begin gebruikt kunnen worden van verootmoediging, van smeekbeden, van wanhopig aanklevend bidden in het gebed voor Nederland.

Tot slot. 

Wij bidden ook voor Hillary. Ons hart krimpt ineen voor haar en hen die haar omringen. Haar en hun dromen zijn volkomen, als een potterbakkersvat, aan stukken geslagen, verpletterd door de scepter van Jezus. Ontnuchterd, lamgeslagen van binnen en ontheemd nu alle doelen voor hun levens verdwenen zijn. Die in de hemel woont, heeft gelachen, hen bespot en verschrikt. Toen de overwinning aanstaande was, verscheen er een handschrift op de muur: "Mene, Mene Tekel Upharsin": gewogen en te licht bevonden! 

Wij bidden dat zij zich laten tuchtigen (dat is ook onderwijzen en leren) en de Zoon, Jezus, zullen kussen. Alleen dan zullen zij, en de anderen  niet op de weg vergaan. Niet de brandende toorn ontmoeten maar welgelukzalig worden en op Hem vertrouwen. En zo vrede met God krijgen, rechtvaardig verklaard door het geloof in hun Heere Jezus Christus. De toorn wordt dan onmiddellijk weggenomen en de eeuwige liefde die er was van verre tijden, dringt dan diep door in de geest en de ziel! En zij zullen het eeuwige leven van God ontvangen... zij zullen niet weten wat hen overkomt!

Contact
Deze blogpost is geschreven door Johan Vreugdenhil en Cees van Beek. Beiden zijn bereikbaar via dit mailadres en via Whapsapp op 0651046981. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten