zondag 24 augustus 2014

Waar de wind van Gods Geest waait......

Plotseling zong hij:
"Zo Gij in het recht wilt treden,
O Heer', en gadeslaan
Onz' ongerechtigheden;
Ach wie zal dan bestaan?"
Doodstil resoneerde dit in de harten van Gods kinderen!

Het gebeurde tijdens een avondmaalsdienst van een paar maanden geleden. Het begon al toen de Geest van God mij voor de dienst vroeg om het met een man in orde te maken. Ik had een keer korzelig tegen hem gedaan. Eerst wilde ik niet. Ik keek of ik dingen kon verzinnen om er onderuit te komen. God echter zette door in mijn hart. Hij wilde schoon schip voordat het Avondmaal van Zijn Zoon Jezus gevierd zou worden. Op enig moment was de drang van Gods Geest zo groot dat ik opstond, naar die man liep, vergeving vroeg en het ook kreeg.

De ranken onder het mes
De preek ging vervolgens over Johannes 15 en Jezus als de ware Wijnstok. Over de Vader als de Landman. Hij Die je met dat snoeimes gaat reinigen om meer vrucht te laten dragen. Hij snoeit de ranken en breekt de okselscheuten ertussenuit. Dat zijn de 'dieven' van het sap dat de Wijnstok door de ranken en naar de vruchten stuwt. Dat 'gebroken' en 'gesnoeide' leven .... is het blijven in Hem Die daarna werd voorgesteld in de viering van het Avondmaal. 

"Ik voor u 
....daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven". Zijn Lichaam gebroken (Brood) voor mij om mijn harde stenen hart te verbreken (heeft Hij gedaan) en een vlezen hart te geven (ook dat heeft Hij gedaan). Zijn bloed (wijn) gestort (immers zonder bloedstorting geen vergeving) om mij te reinigen van al mijn zonden en ongerechtigheden (heeft Hij ook gedaan). Er hing een heilige sfeer en toen gebeurde er iets opmerkelijks voor deze gemeente. Opeens begon een van de muzikanten, gedrongen door Gods Geest vertelde hij na afloop, Psalm 130 vers 2 (gebed om vergeving) en 3 (lied van diep verlangen) te zingen. God sprak tot ons allen. 

"Jezus zeide tot hen: Ik heb grotenlijks begeert dit Pascha met u te eten, 
eer dat ik lijde"
Het Avondmaal werd afgesloten met indringende gebeden waarin Jezus werd gedankt voor zijn verzoenend sterven en Zijn gestorte bloed. Hierna werd als slot het lied gezongen van "Alleen door U". En toen die zinnetjes... "OoOh... de schuld is afbetaald, wij kunnen eeuwig leven, er is weer hoop, alleen door U!" 'k Begon spontaan te huilen van vreugde, dankbaarheid en verwondering... "Alleen door U, alleen door Uw dood en Uw liefde zo groot". 

Feest in de hemel?
Ik ben een man van 63 jaar maar ik kon tijdens dat lied niet helemaal meer stilstaan. God was zo met Zijn Geest aanwezig en de gemeente vol met vreugde en heerlijkheid van Jezus, van vrede en van eeuwig leven. Ik geloof inderdaad dat wij daar in de hemel ook zullen dansen. Neen.... dat zal geen aards dansen zijn, vol met eigen gerichtheid, vervuild met erotiek, seks en 'dirt'. Neen.... maar dat zal dan een zondeloos, heilig en volmaakt hemels dansen zijn. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem!


God de Geest als Trooster
Heerlijk dat God Zijn kinderen telkens bemoedigt, vertroost, voedt met Goddelijke liefde door de Heilige Geest Die in ons woont. Soms op de meest onverwachte momenten dat Hij Zijn liefde "download" in je hart. Dan spring je op van vreugde, breken vaak de banden waarin je gekneld zit en kom je in aanbidding voor en tot Jezus, Die werkelijk alles voor je volbracht heeft.

Het is vaak overweldigend en niet te beschrijven wat het met je doet. Dikwijls als je moe bent (van jezelf). Of als je treurt als je Jezus een poos niet hebt ontmoet in de gemeenschap. Of als je zware tegenslagen van moeite, verdriet, dood en rouw doorstaat. Of als de satan je dagen en soms weken kan benauwen of de zonden je zeer ernstig verzoekt. Of als vrienden je verlaten. Of als je vernedert na het vallen in zonden. Of als ...... 

dan spreekt Hij tot je ziel, verkwikt Hij je op de weg en weet je dat Hij je nauwlettend gadeslaat en Zijn engelen gedurig voor Zijn troon zijn om Zijn opdrachten voor jou te vervullen.

In Jeremia 31 vers 25 staat het ook zo treffend: "Want Ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt en ik heb alle treurige ziel vervuld". Dat is precies wat er dan gebeurt. Nu ten dele om straks in de hemel samen met de schare die niemand tellen kan, te roepen met grote stem: "De zaligheid zij onze God Die op de troon zit en het Lam" (Openbaringen 7 vers 10).

Geschreven door Cees van Beek. Gebruik van de afbeelding met toestemming van Ain Vares, www.ainvaresart.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten