zaterdag 9 augustus 2014

Laat me los....er komt een Jezus-man aan!

Zij hoorde voetstappen en riep:
"Ga allemaal uit mijn buurt ...

zodat ik kan ontsnappen.
Ik moet vluchten!
Er komt een Jezus-man aan!
Dat kan ik niet verdragen!
Zijn naam is Ma-Na-Si!"
 


Ma-Na-Si was een 12 jarige zoon van een inheemse predikant in China, een eeuw geleden. Hij had vakantie van de zendingsschool en was thuis. Staand in de deuropening van zijn huis zag hij een ruiter, een heiden, wild aan komen rijden, volkomen van streek. "Waar is de Jezus-man?" riep hij. Hij bedoelde de dominee. Ma-na-Sin legde uit dat zijn vader niet thuis was.

Door de duivel bezeten.
De ruiter vertelde daarop dat een vrouw in een dorp verderop ernstig door de duivel bezeten was. Zij raasde en tierde en verscheurde haar kleren, vernielde alle huisraad, trok zich de haren uit het hoofd, krabde zich in het gezicht en gooide schalen met voedsel door het vertrek. Hij vertelde verder dat er een geest van heiligschennis, vreselijke goddeloosheid en brutale godslastering in haar huisde en dat tijdens zulke uitbarstingen het schuim op haar mond kwam. Daarna viel ze neer, lichamelijk en geestelijk volkomen uitgeput. 

Achterop het paard 
"Maar jij, jij bent ook een Jezus-man, wil jij niet meegaan?" vroeg de ruiter toen Ma-Na-Si verteld had dat zijn vader niet thuis was. Hij verwonderde zich en aarzelde even maar ervaarde dat God dit van hem vroeg. De ruiter hees hem achterop het paard. Terwijl zij in een snelle draf naar het bewuste dorp reden, vroeg hij zich of hij zijn hart wel rein was en zijn geloof sterk genoeg. Hij onderzocht zijn hart zorgvuldig of er nog zonden waren die hij nog niet beleden had. Hij wist niet wat hij moest gaan zeggen, probeerde Bijbelteksten te herinneren waarin het ging over duivelse bezetenheid. Hij besloot zich over te geven aan de genade en leiding van God en vroeg Zijn hulp om de Heere Jezus te verheerlijken. 

Bevrijding
Ma-Na-Si kwam de kamer binnen waar de gekwelde vrouw op bed lag die stevig werd vastgehouden door enkele familieleden. Hij deed een gebruikelijke buiging, knielde neer en begon te bidden. Vervolgens zong hij een lied tot lof en eer van de Heere Jezus. Daarop beval hij de duivel in de naam van de verheerlijkte en opgestane Heer de vrouw te verlaten. Direct werd zij kalm, hoewel uitgeput, was zij volkomen gezond.  

Uitgeworpen door de vinger Gods, de Heilige Geest.

De vrouw was zeer verbaasd toen men haar vertelde dat zij de naam van de christenjongen had genoemd, hoewel zij hem nog nooit gezien of iets van hem gehoord had, want er was geen enkele christen in het dorp. Maar die dag werd duidelijk "een begin der dagen" voor deze mensen, bij wie het woord nu zijn vrije loop had en door wie Hij sindsdien wordt geëerd! Zo verwoordde de schrijver van "Het gebed van een christen" de bevrijding van deze vrouw door een 12 (!) jarige jongen.

En anno 2014?
Op een of andere manier roept zo'n waargebeurd verhaal ook de vraag op of bezetting door de boze ook in onze tijd, anno 2014, voorkomt? Veel mensen en kerken ontkennen gewoon het bestaan van de duisternis in deze vorm. Al helemaal ontkennen zij dat gelovigen (nog) gebonden kunnen zijn en (nog) bezet met een of meerdere demonen. Dat zou onmogelijk zijn want de Heilige Geest woont immers in hen.

Als je dat ontkent, dan is de logische vraag of de werkwijze van de satan veranderd is in de afgelopen 2000 jaar? Of dat zijn macht soms verminderd is? Of dat wij als mensen hem eerder doorhebben of sterker geworden zijn tegen hem? Of dat hij in het ene land minder macht heeft (het verlichte Nederland) dan in het andere (het duistere Afrika). Of dat de boze niet meer rond zou gaan als een briesende leeuw die ons wil verslinden? Of dat de duivel niet meer zijn netten zou uitspreiden als een vogelvanger, als een zeer verderfelijke pestilentie? Of dat mensenmoordenaar van den beginnen niet meer de god van deze eeuw is die de zinnen van de mensen zou verblinden om te voorkomen dat hen het licht van het Evangelie der heerlijkheid van Jezus Christus bestraalt, Die het Beeld van God is?  

Springlevend!
Zou dat echt waar zijn dat de macht van de boze is afgenomen? Jezus zegt in Johannes 10 vers 10 dat de dief (de duivel en al zijn demonen) alleen maar komt om te stelen (van rust, en van waarheid, en van vrede en en van zaligheid) en te slachten (op een gruwelijke manier te doden) en te vernietigen (alles kapot te maken). Nergens lezen wij in Gods woord dat de Heere Jezus deze en andere woorden over de satan heeft ingetrokken of ergens heeft afgezwakt. Ook niet in het Bijbelboek Openbaringen.

Integendeel, tegen het einde van de tijden, zegt Jezus, zal het geweld en misleiding van de satan toenemen tegen alle mensen en zeer sterk tegen de gelovigen. Wij zien dat niet alleen de omvang van het geweld en de misleiding maar ook dat de intensiteit zeer sterk toeneemt de laatste 50 jaar. De profetieën worden voor onze ogen vervuld. Dan kan het toch niet anders dat veel meer mensen gebonden en bezet zijn dan in het verleden?

En wij dan?
De vraag is dan hoe het er met ons voor staat? Zijn wij gebonden geraakt en bezet? Of zijn wij al door Jezus Christus in de vrijheid gezet zoals Jezus dat zegt in Johannes 8 vers 36: "Indien dan de Zoon u zal vrijmaken, zo zult gij waarlijk vrij zijn". Daar moet het wel komen, wil het goed komen met de levende God, toch?!

Zijn wij nog niet vrijgemaakt door de Heere Jezus? Heeft de Heilige Geest van de waarheid en openbaring ons nog niet volledig gereinigd van alle bindingen, banden en bezettingen? Ervaren wij een dagelijkse druk en een diepe beladenheid vanuit het duister? Dat die benauwde geest ons op een of andere manier vasthoudt tegen onze wil in? Dat wij hierdoor 'dodelijk' vermoeiend zijn geraakt en ervan af willen terwijl het maar niet lukt? Dat wij vaak diep verborgen in onszelf aan zelfmoord denken omdat het toch allemaal geen zin heeft?

Staan wij in je eigen gevoel buiten het leven terwijl wij er wel middenin staan? Wij hebben een baan, vrienden en misschien zelfs getrouwd en kinderen? Leven wij desondanks een onthecht leven? Een leven dat feitelijk losstaat van iedereen en alles zonder dat wij ons ergens mee verbonden weten? Hebben wij onszelf nooit geborgen en veilig gevoeld (bij je ouders en je vrienden)? Is er nooit liefde in ons leven geweest?

Vloeken wij en lasteren wij God van binnen zonder dat iemand het merkt; ook onze man of vrouw niet? Zijn wij soms van binnen vol van boosheid, haat-, moord- of wraakgevoelens maar onderdrukken wij die (nog net)? Of komt het er zo nu en dan uit? Zijn wij soms bij een paragnost, een medium, een healer of een medium geweest, of bij een spiritist of op een of andere manier in aanraking gekomen met het occulte en de boze? 

Is er soms een duistere of zondemacht in ons aan de gang die wij niet aankunnen, die soms ons 'overnemen' echter zonder (nog) dat iemand dat weet? Ervaren wij gebondenheid in geestelijke banden van de boze? Zoeken wij daarom verlichting in feesten, uitgaan, seks, porno, drank, hard werken en misschien wel drugs? Ervaren wij een verborgen dwang om telkens de leegte met andere leegtes te vullen? Zijn wij dan slaaf geworden van onze eigen leegtes? 

Er is grote hoop voor de hopelozen!
Als je zo wanhopig bent, als je de strijd aan het opgeven bent, als je geen uitkomst meer ziet, als de donkerheid gaat overheersen in je leven, als je het niet durft te vertellen aan anderen, weet dan dat er een levende God is in de hemel Die ervan af weet. Ondanks alle verslavingen en bindingen en zonden en ongerechtigheid, houdt Hij van je.

Toen Jezus Zijn bediening op aarde begon zei Hij: "De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren". Elders zegt Jezus: "Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan".

Jezus roept 
de armen, 
de gebrokenen van hart, 
de gevangenen, 
de blinden,
de verslagenen, 
die in duisternis en 
die in het land van de schaduw des doods zitten!

Hij wacht tot je als vermoeide en belaste jongen, meisje, vader of moeder, single of stokoude tot Hem komt. Hij staat gereed om je rust voor je ziel en je leven te geven. Ook al heb je al jaren gezocht, gebeden en geklopt....... houd dan vol en blijf roepen want Hij is op zoek naar verlorenen. Hij wil jou, die onder de vreze van de dood je hele leven dienstbaar bent, bevrijden. Hij bidt en pleit voor jou als je door Hem tot God wil gaan. 

Kom dan!
Kom... het is de tijd om tot God te naderen. Hij wacht, Hij roept en Hij is alreeds op de slagvelden geweest om voor jou de overwinning aan het Kruis te behalen en je te verzoenen, te verlossen van de boze en al zijn demonen en je volledig te herstellen. Die Jezus Die rijdt op een wit paard van overwinning in Zijn met bloed besmeurde klederen van al Zijn vijanden Die Hij in de wijnpersbak van de toorn vertrapt heeft. Hij Die oorlog voert in gerechtigheid staat klaar, Hij roept en wacht totdat je komt! 

Twijfel nooit aan Zijn almacht! Hij, de enige levende God, blies recent met een krachtige oostenwind de raketten van de Hamas de zee in. Zo ook met het volk Israël dat volkomen klem zat tussen bergen, links en rechts. De Egyptenaren achter zich en de Rode Zee voor hen. Mozes zei tot hen: "De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn" en hij strekte zijn staf uit over de zee en het water spleet uiteen door diezelfde krachtige oostenwind! Houd zo aan en God zal u vrijmaken zoals het lied zingt: God maakt vrij. 

Aanbod 
Ik weet dat er velen, jong en oud, zijn die zo leven. Voor het oog van anderen in rust en vrede leven maar in hun geest bedrukt. Innerlijk gebonden met (vele) banden uit de duisternis en soms geen controle over zichzelf hebben en meegevoerd worden door een andere macht. Ik wil je graag helpen Jezus te vinden voor verlossing en bevrijding
  
Geschreven door Cees van Beek en je mag met mij contact opnemen via dit mailadres: levendenstromendwater@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten