maandag 8 september 2014

Doop in Gods Geest: een poort om doorheen te gaan!

Je vraagt me naar de doop met de Heilige Geest...
Of die plotseling kwam?
Of dat het gemakkelijk was?
Neen, beslist niet. 
Mijn trots en de waardering van de vele vrienden voor mij...
het waren lange tijd grote obstakels.
Toen ik die echter offerde en op het altaar, op Jezus Zelf, legde 
was het snel gebeurd! 

Oswald Chambers (1874-1917) zegt dit in zijn dagboek over de doop in de Heilige Geest. "Heiligheid bereik je niet door eigen inspanningen, het is een gave van God". Zijn vrome neiging tot zelfonderzoek (kijken in zichzelf, graven in zijn binnenste, zoeken naar iets dat God kan behagen en het aan Hem laten zien...) bracht hem tot verering van zijn eigen vroomheid in plaats van de woorden van de Heere ernstig te nemen.

"Dat is een vroom bedrog", zegt Oswald, "waar de natuurlijke mens zich geweldig goed bij voelt. God echter maakt heilig en heiligt. Hij doet dat Zelf". Dan zegt Oswald tot slot. "Bij de Heere is het nooit: "Doet dit en doe dat en het zal u geworden (dan ontvang je het)", maar "Wees zo en wees zo en zo en Ik zal het door u heen doen". "Het is een zaak van 'handen omhoog' in volledige overgave en volkomen vertrouwen op Hem". Hij stelt tenslotte dat de doop in Gods Geest geen (!) eindstation is maar een nieuw begin: een poort om door te gaan en geen doel op zichzelf.

Kracht van omhoog... zo hard nodig!
Verlangen wij ook zo intens naar de doop in de Heilige Geest en met vuur zoals Oswald Chambers toen? Zijn wij vaak niet net zo krachteloos als hij ook was? Zo intens bezig met onszelf en met opknappen en met werken, met alleen maar doen en nalaten? Om zo in beeld te komen bij God, zo denken wij toch?!

Dikwijls kunnen wij er geen woorden aan geven maar leiden wij in (het verborgen) ons geestelijk leven van nederlaag op nederlaag. Wij snakken naar de overwinning waarvan Paulus spreekt in Romeinen 8 vers 37: "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad!" Als dit waar is, waar is dan onze geestelijke overwinningskracht? zo vragen wij ons af. Wat bedoelt Jezus dan met kracht als Hij
 in Lucas 24 vers 49 het heeft dat wij "... aangedaan zullen worden met kracht uit de hoge als wij de belofte van de Vader zullen ontvangen"?


Oswald Chambers: een nieuw begin: een poort om door te gaan
en geen doel op zichzelf!

Belemmeringen...
Wij komen vaak niet los door belemmeringen, door die eigen dingen, door die verering van onszelf, zoals Oswald. Loskomen van zondige levenspatronen waaraan wij nog vastzitten, het maar niet willen openen van die verborgen kamers van ons hart. 

Leven wij nog in voortdurende (verborgen) onmin met onze man, vrouw, kinderen of schoonouders en buren? Leven wij dan niet in haat met onze naasten? En hebben wij hem of haar misschien al wel niet tientallen keren vermoord in onze gedachten?

Of ligt, als wij het goede willen doen, het kwade ons bij? Of zijn wij voortdurend in twijfel over ons geloof en hebben geen zekerheid? Weten wij diep in ons hart nog steeds niet dat... "er geen verdoemenis, geen veroordeling meer is voor ons die in Christus Jezus zijn; die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest?" 

Komt dat omdat wij telkens knielen voor de talloze verleidingen en buigen voor de verzoekingen die ons omringen en ons in golven overspoelen? Is het daarom dat de satan ons zo aanvalt door met influisteringen dat wij geen kind van God kunnen zijn? Geven wij hem daar dan "geen voet"? Is het geestelijke leven een draaimolen van vallen, belijden, opstaan, wandelen en weer vallen? Denken wij dan ook niet vaak dat God niet van ons weet terwijl Hij onze gedachten al van verre kent?

Gods wil...
God wil dat wij krachtig worden in de Heere en de sterkte Zijner macht, zegt Paulus in Efeze 6 vers 10. Dan komt Paulus in vers 12 met de reden waarom God dat wil want zegt hij: "Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis van deze eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht". 

Daarvoor moet Gods wapenuitrusting aangetrokken worden. Wil deze wapenuitrusting echter effectief gedragen kunnen worden, dan moeten wij krachtig worden in de Heere en de sterkte Zijner macht. Dat kan allen als wij zeker zijn van onze positie met Christus in de hemel. Dan weten wij dat niemand ons uit Jezus hand kan rukken. Ook onze wandel moet met Hem in de hemelen zijn; wij zijn immers met Hem opgewekt. 

Die twee belangrijke aspecten van ons geestelijk leven: het zitten en het wandelen met Jezus in de hemel moeten dan wel op orde zijn om te kunnen standhouden in die kracht van de Heere en de sterkte Zijner macht. Dat is ook nodig voor het aanhoudend bidden in de Geest met alle bidding en smeking en gedurig wakende door Zijn Heilige Geest dat Paulus als een Goddelijke schil toevoegt aan de Goddelijke wapenuitrusting.

Vuur van reiniging nodig...
Gelukkig dat er een God in de hemel is en onze Voorbidder, Jezus Christus, de Rechtvaardige Die een Voorspraak is bij de Vader. Hij wil ons graag helpen om krachtig te worden in Hem door Zijn Geest. Jezus is namelijk de Doper in de Geest zoals Johannes de Doper profeteerde: "En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken. 
Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in de Heilige Geest (Markus 1 vers 7 en 8)".

Die zachte stem van Gods Geest Die ons aanspoort om ruimte te maken door opruiming en ons helemaal wil vervullen; ook dagelijks. Het beeld van het schilderij van Kor Klaver uit Zwolle over de doop in de Geest beeldt dat zo prachtig uit. Een doop van boven in die Heilige Geest gaat gepaard met de aanstormende wind van die Geest.

Die Geest brengt ook vuur mee. Daarmee worden niet de tongen 'als van vuur' bedoeld die bij het Pinksterfeest te zien waren op de gelovigen. Het vuur van de Heilige Geest is hier het beeld van reiniging, van loutering. Immers de smeltkroes is voor het zilver maar de oven voor het goud. In Jesaja 4 vers 4 wordt de Heilige Geest de Geest van oordeel en van uitbranding genoemd. 

Dikwijls gaat een dergelijk proces van reiniging vooraf aan de doop in de Geest. Dit is geen model maar meestal wel de praktijk. Dat proces is pijnlijk. Het heeft direct te maken met het feit of wij 'het stuur' in eigen handen houden of het aan Jezus willen overdragen. Zijn wij bereid tot de volle overgave aan Jezus Die onze ziel liefheeft?

Kies heden... en ontvang het in geloof! 
Als wij echt verlangen naar dat wat God wil, namelijk ons laten dopen in Zijn Geest en met Zijn vuur dan moeten wij de geloofsstrijd aangaan; hoe dan ook. De duivel wil dat niet maar Jezus wil ons graag dat Geestvervulde leven met Hem schenken.

Ga dan net zoals Oswald Chambers en vele ontelbare anderen dat deden de binnenkamer in en bid onophoudelijk met alle bidden en smeking. De Vader Die het in het verborgene ziet, zal het u dan in het openbaar vergelden!

Smeek, worstel als Jacob aan de beek Jabbok met God of Hij je hart wil buigen. Bidt die lieve Jezus, Die de vloekweg ging voor ons, om verbreking van alles wat er in de weg staat. Spreek met die lieve Heilige Geest Die in ons woont, of Hij ons wil verlichten met waarheid in ons binnenste. 

Laten wij luisteren naar de zachte stem van Gods Geest en leg je alles op het altaar. Durf het in het geloof over te geven en laat het aan Hem over en vertrouw op Hem Die de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde is en de Eerste en de Laatste.

Johannes de Doper voorspelde het, bij Jezus' doop gebeurde het en met Pinksteren kwam het ter beschikking van ons allemaal. Hij roept ons op tot dat leven met Gods kracht op ons door Gods Geest Die in ons woont.

Effect en gevolg? 
Dan zullen wij aangedaan worden, net als zij die ons voorgingen, met kracht uit de hoge. Dan zullen wij gaan spreken met woorden van demonstratie van Geest en kracht (met onze menselijke wijsheid is het dan afgelopen). Harten zullen worden geraakt door de Geest als wij spreken en hoorders zullen tot geloof komen in Jezus Christus. 

Gebed en gesprek
Als u hierover wil doorspreken, mail dan naar Cees van Beek op het volgende mailadres: levendenstromendwater@gmail.com

Ik heb zelf de doop in de Geest ontvangen voor niets, gratis en geef graag door hoe jij die doop in de Geest kan krijgen.

Ook voor andere onderwerpen mag je mij contact opnemen. Dan zal ik proberen je verder te helpen op de weg naar en met God en de Heere Jezus Christus.  

Geschreven door Cees van Beek. Het plaatje van het schilderij is met toestemming van Kor Klaver gebruikt. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten