woensdag 5 februari 2014

Ontwaken voor de grote witte troon in de hemelse rechtzaal.....

"Ahh... wat is dat nu?"
"Waar zijn wij dan?"
"Er zou niks meer zijn, toch?"
"Dit wist ik niet en... wil ik ook niet"
"Waarom heb je dat niet gezegd tegen mij?"
"Nou... dat kan ik jou ook vragen"
"Maar die gerechtigheid, die verdraag ik niet"
"Ik ook niet... oh ik word voortgedreven"
"O... daar die grote witte troon"

"Wij zouden toch gewoon dood zijn?!"

"Dat er niets meer zou zijn, is toch een leugen"
"Ja maar nu is het te laat"
"Ja voor altijd, voor eeuwig te laat"
"Oh... die heiligheid die mij tegemoet zo straalt"
"Oh... die onverdraaglijke toorn van Die op de troon zit"
"Oh... waar zijn de bergen om mij te vermorzelen?"
"Oh... waar zijn de heuvels om mij te laten stikken?"
"En de steenrotsen om ons in te verstoppen?"

God keek 'verbaasd' wie er ongevraagd Zijn rechtszaal binnenkwamen. Dit gebeurde de laatste jaren steeds vaker. Hij had niemand geroepen om zich te komen verantwoorden. Het gedenkboek lag gesloten voor Zijn aangezicht. Dat boek waarin Hij bijhield wat ieder mens gedaan had, goed of kwaad (Openbaring 20 vers 12). Merkwaardig dat die twee echtparen uit zichzelf kwamen... Zij hadden zichzelf vrijwillig van het leven beroofd. Daar stonden zij, verdwaasd en volkomen verrast, op de drempel van de hemelse rechtszaal. Zij wilden niet naar binnen maar werden door een onzichtbare kracht voortgedreven naar Zijn grote witte troon.

God bestaat toch!
Zij hadden het nog zo goed met elkaar overwogen … er was geen God en dus hoefden zij over hun leven geen verantwoording af te leggen (Psalm 53 vers 2. Hun kinderen en familie waren er getuigen van geweest dat alles goed was uitgezocht. En zij hadden besloten om met z'n vieren er een einde aan te maken. Want diep van binnen was het toch wel erg eng om jezelf te doden; met elkaar durf je meer. En daar stonden zij dan in opperste verwarring, wilden wegvluchten en zich verbergen van de stralende majesteit, de intense heiligheid en de wrekende gerechtigheid van God. Zij schreeuwden naar de bergen.... "Valt op ons" en vroegen aan de heuvels ....."Bedek ons voor de toorn van het Lam en voor het aangezicht van Degene Die op de troon zit" (Openbaring 6 vers 16).

Voor de witte troon
Niets hielp en gelaten wachten zij af. God begon hen vragen te stellen maar zij konden geen antwoord geven. Op Zijn vraag waarom zij niet in Zijn Zoon, Jezus Christus, hadden geloofd, verstomden zij volledig. God zei dat... als zij dat wel hadden gedaan, dat zij dan: "In hun grijze ouderdom nog vruchten hadden gedragen en fris en groen waren geweest om te verkondigen dat de Heere recht is; dat Hij hun Rotssteen had geweest en dat zij dan in Hem geen onrecht hadden gevonden" Psalm 92 vers 15 en 16). Dan hadden zij dat verkondigd dat de Heere, de Schepper van hemel en aarde, rechtvaardig was en dat er geen onrecht te vinden is in Hem. Dat Hij hun Rotsteen,hun vast Vertrouwen geweest zou zijn in Jezus Christus.

Daar stonden zij dan voor die grote en almachtige God die zij nooit gediend hadden. "Heb jullie dan nooit die stem gehoord in je geweten?" vroeg God. "Dat was Mijn Geest Die jullie opriep om je tot Mij te bekeren". Zij bogen het hoofd en moesten bekennen dat zij die stem vaak hadden gehoord, tijdens begrafenissen, na ernstige ongelukken en in veel tegenslagen maar ook als zij wandelden in het prachtige natuurschoon van de Alpen. Maar zij hadden niet geluisterd, Zijn stem weggedrukt en nu moesten zij bekennen, na vele, vele waarschuwingen, dat Gods Geest op enig moment niet meer tot hen gesproken had. 


" ..... en verbergt ons van het aangezicht Desgenen
Die op de troon zit, en voor de toorn des Lams
"

Plotseling kenden zij de volle waarheid en zagen dat de liefde van God voor hen als zondaren oneindig was geweest; dat God liefde is. Zij zagen in alle scherpte dat Jezus ook voor hun zonden had geleden en was gestorven aan het Kruis op Golgotha. Dat Hij was opgestaan om hen nieuw leven te kunnen geven! Zij beseften hoe Hij verlangd had om hen alle vier wit te wassen in Zijn bloed, hoe Hij hen het eeuwige leven had willen geven. Zo'n God en Zaligmaker te hebben... 
Nu was het echter te laat, beseften zij. "Te laat", dachten zij, "te laat... voor altijd te laat"... en de eeuwige dood lag voor hen. 


Het oordeel
Uiteindelijk, na alle vragen gesteld te hebben, ging God over tot het oordeel nadat zij verklaard hadden dat het rechtvaardig was dat Hij hen naar de hel verdoemde. Zijn dienaars, de engelen kwamen, bonden hen en zij werden in die vurige oven van het eeuwige vuur en zwavel geworpen. Toen zij daar waren, kregen zij de maximale pijn te verduren in hun onsterfelijke lichaam; daarbij kwam dat het vergoten bloed van Jezus hevig in hun geweten wroegde. Tegen hun wil knarsten zij met hun tanden en weenden voortdurend. De duivel die hen misleidt had, spotte met hen: "Je wist toch dat ik niets anders deed dan liegen om jullie uit Jezus' handen en de armen van God de Vader vandaan te houden?! Jullie hebben desondanks naar mij geluisterd en nu moet je voor altijd bij mij zijn".

Hun kinderen...
Ohh …… en toen realiseerden zij zich plotseling dat hun lieve kinderen en kleinkinderen nog op aarde waren. Die dachten natuurlijk dat als zij zouden sterven, het gewoon ophield. Er niets meer zou zijn. Zij dachten nog dat zij uit het stof van de evolutie gemaakt waren, gewoon een keer doodgingen en dan verder niets meer. O….. ja en ook hun voorbeeld dat zij zichzelf hadden gedood, zouden zij straks nadoen. In de verte zagen zij Jezus en engelen aan de rand van de hel met het voor hen vergoten bloed (Openbaring 14 vers 10). Zij wensten wel dat zij blind konden worden om dat nooit meer te zien. De drang voor hun kinderen was echter zo sterk, nu het over hun kinderen ging, dat zij naar Hem durfden roepen: “Jezus de Rechtvaardige..... kunt U niet een boodschapper naar de aarde sturen om onze kinderen te waarschuwen voor deze vreselijke plek van eeuwige dorst, pijn en straf?”

Jezus keek naar hen en antwoordde dat Hij elke dag, door Zijn Heilige Geest, tot hun kinderen sprak in hun geweten en door de omstandigheden van hun leven heen. Bovendien, zei Hij, kunnen zij de Bijbel, Mijn woord, lezen; die is overal te verkrijgen. Trouwens, zei Jezus, uit het immense en oneindige heelal en de natuur kunnen zij ook weten dat er een levende God is tot Wie zij zich kunnen wenden. Zij hoeven zich alleen maar naar Hem te wenden en zij zouden behouden worden (Jesaja 45 vers 22). Zij beseften dat Jezus gelijk had en draaiden zich weer in hun eeuwige plaats.

Schokkend en verbijsterend
Toen ik gisteren het bericht las over een bejaard echtpaar dat het leven was uit gedanst, schokte mij dat innerlijk zo dat het bovenstaande in mijn gedachten opkwam. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe Nederland, in nog geen 50 jaar, in razende vaart steeds verder wegglijdt in goddeloosheid van hemeltergende zonden. Dat ons volk, dat vroeger het Israël van het westen genoemd werd, volkomen verblindt de ene zonde na de andere op het geweten laadt. Zo ook dit bejaarde echtpaar waarvoor het bejaardenhuis een gruwel was. Inmiddels is dit bericht op de AD-website zo'n 500.000 keer gelezen en doet het indirect zijn werk in de harten van ouderen en jongeren. Het legt de basis, het zaait de zonde in het hart, in het verstand en in het geheugen voor toekomstige gedachten als het leven tegenzit en moeilijk wordt. 

Het verbrak mijn hart en ik hoop dat dit u ook niet onberoerd heeft gelaten. Laten wij op de knieën gaan, gebedsdagen en boetedagen afroepen want onze wapenen in deze strijd zijn niet natuurlijk maar geestelijk en krachtig door God tot afbraak van de ongerechtigheden van ons volk. Wij kunnen ons volk niet overtuigen; dat kan alleen God door Zijn Heilige Geest in de harten van de ministers, Kamerleden en de Nederlanders die het mogelijk ook van plan zijn. Laten wij als Daniel, de profeet, onze gebeden voor zijn aangezicht werpen en smeken om vergeving en bekering van ons land. 


Gebed
"O..... Almachtige God in de hemel, de vaste plaats van Uw woning. U bent niet alleen een God van ver weg maar gelukkig ook van heel dichtbij hier op aarde. U aanschouwt deze moeite en het verdriet en wij geven dit in Uw handen. Wij weten niet meer te bidden, wij zijn terneergeslagen en verbijsterd als wij de verblinding en onwetenheid zien van al die mensen over U en Uw wetten. De mensenmoorder van den beginne, de duivel, verblindt en verleidt nu al zover dat men het eigen leven bewust beëindigd, zelfs als men nog gezond is. Men komt in Uw rechtszaal terwijl u hen nog niet hebt opgeroepen en het hun tijd nog niet was. Wij vernederen en verootmoedigen ons voor Uw aangezicht en onze liefde gaat uit naar hen die op aarde nog steeds hopeloos naar dat verloren paradijs zoeken en die van niets meer weten". 

"O..... Heere in de hemel, vergeef ons, vergeef ons als land, vergeef onze regering en vergeef de mensen en organisaties die hierbij hulp bieden. Wij zijn zover van u afgeweken dat wij dit de 'zachte' en 'goede' dood noemen. O God vergeef… wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht in het besef dat wij en onze vaderen zwaar gezondigd hebben en wij ons met U moeten laten verzoenen. Wilt U Zelf ingrijpen dat er niemand in ons land meer dansend het leven uitgaat maar als zij sterven naar U Jezus gaan?" 

"U, Jezus in al uw majesteit en glorie, zult hen dan opwachten in die eeuwige hemel, in die schoonste heerlijkheid, in dat mooiste land waar zij de gouden kroon der gerechtigheid ontvangen en een harp en een smetteloos wit kleed. Daar zullen geen tranen meer zijn want die zult U als eerste afwissen. Er zal daar ook geen rouw, geen dood, geen huilen, geen moeiten, geen verdriet en geen leed meer zijn (Openbaring 21 vers 4 en 5) Al die dingen zijn dan voorbijgegaan. Daar en dan zullen zij dan voor altijd bij U het Lam, Jezus Christus, en God de Vader en de Zeven Geesten Die voor Uw troon zijn tot in alle eeuwigheid. Amen".


Contact
Als er ouderen en jongeren zijn die de angst voor de dood, voor een voltooid leven en het komende oordeel willen ontvluchten, hun zondelast kwijt willen, 

naar verzoening en vergeving verlangen,
naar Jezus Christus willen voor vrede met God,
naar Jezus voor rust in het onrustige bestaan,
naar Jezus voor eeuwig leven,

en het lukt maar niet dan ben ik er om samen met je te bidden. 
"App" mij gerust op 06-51046981 of bellen mag ook. 
Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten