donderdag 20 februari 2014

Meer seks, onreinheid, boosheid en misleiding... dat moet helpen!

"Ik laat de eerste onreine geesten uit"
De draak spuwde er 3 uit.
"Nu ik de volgende onreine geesten"
Ook het beest spuwde er drie uit.
"Ik de laatste drie"
Ook de valse profeet spuwde er 3 uit.
"Zo die gaan hun werk doen op aarde"
"Ik hoop dat zij opschieten met onreinheid" 
"Meer seks, onreinheid, geweld en misleiding... dat moet helpen!"

Zij stonden in de duisternis.
Zij overlegde met elkaar over hoe zoveel mogelijk zielen te vermoorden.
Hoe zij iedereen mee naar de hel konden krijgen.
Zo haatte zij Jezus Die hen overwonnen had. 
Zij wisten dat Jezus zeer spoedig terug zou komen.
En dan was hun tijd voorbij.
Dan werden zij in het eeuwige vuur gegooid.
Daar, in die brand van zwavel, zouden zij wonen tot in alle eeuwigheid. 

Afval...
Zij kijken naar het werk van die onreine geesten. Zij voelen zich onrustig, want het einde aller dingen is zeer nabij. Het duurt geen eeuwen meer; het is een kwestie van jaren geworden! Dan komt Jezus, Die Koning der Koningen, die zij haten met de dodelijke haat; ook Zijn volgelingen. Zij hebben de eeuwige nederlaag geleden op Golgotha en in het graf. Jezus zondigde niet hoe zij ook hun best deden door de mensen op te stoken. Jezus stond op uit de dood wat zij ook gedaan hadden. Hij brak de banden van de dood en nu is Hij in de hemel en weten zij dat hun tijd erg kort nog is. 

Zij zien dat de chaos in de wereld steeds groter wordt. Dat is hun werk maar soms gaat het niet zoals zij willen. Zo ook nu, dominees die atheïst zijn, worden aangemoedigd om ervoor uit te komen. Er wordt aan die afvalligen ander werk aangeboden. Daarmee was hun plan mislukt om twijfels aan God sluw te vermengen met waarheid in die gemeenten. De voorganger, de dominee kwam er vooruit en moest dan weg. Woest waren zij en vol met haat bedachten zij nieuwe listen en bedrog!

Afval door twijfel
Hoe kunnen zij deze nederlaag in een overwinning omzetten? Twijfel is al eeuwen lang een sterk wapen gebleken. Ja ... hiermee hadden zij Eva en Adam in het paradijs zover gekregen. In de Rooms Katholieke Kerk en zelfs in veel Refokerken doet twijfel zijn werk. Daar geloven ze dat je nooit zeker kan zijn van je zaligheid en het eeuwige leven. Twijfelen is daar een onderdeel van 'echtheid' geworden. Dat houdt hen 'gevangen' in onzekerheid en donkerheid en... daar is het hen om te doen, ver bij de genade, het licht, de overvloed en het kennen van Jezus vandaan. En dan konden zij ook niet getuigen van Jezus Die zij zo haten. Duisternis verspreidt nu eenmaal geen licht.

De dominee van het Koninklijk Huis in Nederland is gelukkig ook zover en verspreidt het nu. Hij gelooft niet meer in een persoonlijk God Die ziet en hoort. Zij hadden hem verblindt met de sociale variant van het Evangelie van Jezus. Hij gelooft nu dat God een universele kracht is van liefde, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Ja die New Age- leugen was een geweldige zet geweest. "En na de dood" zo denkt die dominee intussen, dan houdt het gewoon op." Dat was precies de kern van hun misleiding geweest: geen oordeel meer te vrezen, dan heb je Jezus ook niet nodig. En als je God gaat zien als een universele kracht, dan kun je Hem ook niet meer liefhebben. Je kunt nu eenmaal niet van een kracht houden, niet iets dat dood is, liefhebben. Dan blijft alleen de liefde voor de naasten over. Dat is tenslotte ook een gebod van God en doet het goed onder de mensen. Zo hadden zij de verticale dimensie eruit gehaald!


Afval op internet
Recent zijn zij het verstand van een internetpastor naar binnen geslopen. Hij is bereid 'twijfel' te prediken en geloofszekerheid ter discussie te stellen. Zij genoten want hij twijfelt aan de onveranderlijkheid en trouw van God in Zijn beloften. Die pastor stelt dat als je twijfelt, je dan niet bij God vandaan gaat. Twijfel versterkt de geloofspieren en dat moet je omarmen. 't Is wel niet van God maar leidt wel op de reis naar God, zo stelt hij. 
En misschien nog wel het belangrijkste, hij spreekt, daar en toen, helemaal niet over Jezus. Dat laatste kan niet beter want die Naam kunnen zij niet verdragen. In die Naam zit kracht, al van eeuwigheid af. Een kracht waar zij voor sidderen, voor wegvluchten, die zij niet kunnen aanhoren!

Dat wat die internetpastor zegt, is taal naar hun hart; een beetje leugen in waarheid leidt vanzelf tot meer leugen. Zij zien het als een duwtje in de goede richting, zo zullen mensen wel van hun geloof afvallen en tot hun vroegere leven terugkeren. Mooi dat hij ook nog even de zelfgenoegzaamheid van kerkgangers aan de kaak stelt. Dat doet het ook altijd wel goed. Dat roept schaamte op bij die mensen en drukt gelovigen te neer. Dat belemmert ook het getuigen van Jezus in hun leven. 


De rechtvaardige in de oven...
Zij kijken opnieuw naar de aarde en zien dat de grote afval gaande is. De verleiding, de verblinding en de verdrukking moet nog veel erger worden. Vooral voor die gelovigen die zij niet echt kunnen "pakken", die het merkteken van het beest niet dragen. Dat zijn de gelovigen die alleen wandelen op weg naar Sion, God geloven op Zijn woord en Zijn beloften volkomen vertrouwen. Die dagelijks de geestelijke wapenuitrusting aantrekken. Die met succes tegen hun koninkrijk strijden van overheden, machten, geweldhebbers van de duisternis van hun tijdperk en de geestelijke boosheden in de lucht. Opmerkelijk is dat zij niet streden tegen vlees en bloed; zij baden zelfs voor de misleiders en vervolgers.De Christen in de vallei van de schaduw des doods 

Dat zijn gelovigen die hun leugens uit de afgrond doorzien. Die de gordel van de waarheid en het zwaard van de Geest hanteren precies zoals Jezus dat deed in de woestijn toen zij Hem verzochten. Die dagelijks, overdag en 's nachts, veel bidden in en door de Heilige Geest. Die standhouden tegen hun zeer zoete verleidingen, soms dagenlang en liever stikken dan zondigden. Die ook tegen hun brute aanslagen bestand zijn en liever op de brandstapel sterven dan Jezus verloochenen. Die waakzaam zijn zoals Paulus en Petrus opdragen in hun brieven. O ..... wat haten zij die Apostelen nog steeds: hun brieven vol genade en waarheid hebben al velen tot geloof gebracht. Dat geloof dat die ouderen en jongeren had overgezet uit het koninkrijk van de duisternis in het Koninkrijk van het licht.

Dat zijn gelovigen die bekend zijn met hun listen en geen duimbreed wijken. Die zelf zwak zijn maar die door en in de kracht van Jezus sterk zijn in de geestelijke strijd. Die weten dat de weg naar boven via beneden loopt. Die als zij struikelen en vallen, direct weer opstaan. Belijdenis doen bij Jezus, de Rechtvaardige, Die aan de rechterhand van Zijn Vader een verzoening is en die zich dagelijks laten leiden door de Heilige Geest. Die Geest die met en voor hen bidt met die onuitsprekelijke zuchtingen naar de wil van hun hemelse Vader. Zij die weten dat engelen, onzichtbaar, voor hen zijn uitgezonden en hen beschermen.

Dat zijn gelovigen die die wolk van getuigen na wandelden. Die weten dat zij zonder geloof God niet konden behagen. Die het geweld des doods zijn ontvlucht door in de Jezus Christus te geloven. Die hun leugens van twijfelmoedigheid verslaan met het zwaard van de Geest, het schild van het geloof opheffen en de gordel van de waarheid aantrekken. Die hun geloof niet hoeven op te fokken en zich groot hoeven te houden. Die in alle ootmoed en nederigheid weten dat het geloof de vaste grond is van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet.


Wanhoop van de hel...
Wat moeten zij hier nu aan doen? De uitgespuwde kikvorsen worden opgeroepen voor overleg. Zij besluiten gezamenlijk: "Nog meer porno, nog meer onreinheid, nog meer promotie van 'same-sex', nog meer zelfdoding, voltooid leven introduceren; ook van kinderen. Nog meer en latere abortus, nog meer harde verdrukking, nog meer geweld, dood, zwavel en vuurdamp en nog meer religieuze misleiding. "Die gelovigen gaan dan wel door de bocht". Zij besluiten om het als volgt te doen.

De seksuele onreinheid: op elke internethoek nog meer seks en harde porno waardoor de onderlinge liefde verder zal verkillen. Meer homoseksuele zonden laten zien, vooral van vrouwen met vrouwen, dat moet leiden tot sterke verharding van het hart. Ieder voor zich, vooral in het seksuele genot en in het uitspatten. Meer focus op de vrouwen, getrouwd of ongetrouwd. Die bolwerken moeten nu bezwijken en ook aan de porno verslaafd raken. 8 Van de 10 mannen zijn hieraan al verslaafd en in hun denken zacht en mild gemaakt voor homoseksuele zonden. 
Vooral de pijn- en slaanseks veel sterker promoten, de fetish, de vernederseks. Daar zit de volgende sleutel tot afval van de gelovigen en het verder wegvoeren van de ongelovigen totdat zij zelfmoord plegen. Jongens en meisjes hebben zij al in hun macht via Facebook, 'Whats App', Snapchat en hun 'Iphones', op een enkeling na

'No God, no masters': meer pleinrevoluties, meer doden, meer ellende, meer verdeeldheid en meer landen die gelovigen vervolgen. Meer chaos, meer wankelmoedigheid bij regeringsleiders. Tegenstellingen in landen organiseren en de bevolking tegen elkaar opzetten, opruien. Chaos in geldmarkten vergroten alsook in het klimaat. Meer natuurrampen zullen de mensen nog banger maken. Geloof moet in het Westen achter de voordeur voordat daar in de huizen de vervolging kan beginnen. Meer verdraagzaamheid over abortus, euthanasie, voltooid leven, homoseks, transgender en polygamie (veelwijverij en veelmannerij). Het moet en zal naar een climax, de eindstrijd die zij al verloren hebben. Desperate wanhoop drijft hen!

Tekenen en wonderen: het evangelie van 'self empowerment' met meer bijzondere religieuze krachten en tekenen. Veel mensen worden er door aangetrokken en er gebeuren vele krachten en tekenen. Vele gelovigen kijken er met een 'schuin' oog naar. Nog even doorzetten en de uitverkorenen worden verleid. 


... maar Jezus' macht
Zo spreken zij af, in haast. Zij gaan terug naar de aarde met nieuwe moed van diepe wanhoop en grimmigheid. Jezus heeft echter alles gehoord en gezien. Hij ziet dat de aarde zucht als in barensnood en de mensen, Zijn schepselen, verdrukt, verblindt, gebonden en misleidt worden door het koninkrijk van de duisternis. En Hij weet, het zal nog erger worden! 

De bazuin van het reddende Evangelie van Hem moet nog duidelijker gaan klinken. Hij zoekt gelovigen die zich willen toewijden en opofferen voor de verlorenen waarvan Hij houdt. Met kracht en macht moet de bazuin van de redding klinken in Zijn Naam: "En die dorst heeft, komen; en die wil, neme het water des levens om niet". 

Hij ziet dat Zijn gelovigen bloot staan, aangevallen worden door de gruwelijkheden van duisternis. De fonteinen van de afgrond en de hel staan wijd open. De verdrukking van verzoekingen, verleidingen en het geweld nemen toe en het zal nog erger worden! Jezus roept hen toe: 

"De poorten der hel zullen Mijn gemeente niet overweldigen"
Nooit, nee nooit zal dat gebeuren. De satan is al overwonnen, zijn  werken verbroken, als krijgsgevangene ten schande gezet en zijn rijk loopt ten einde!

"Vreest niet!"
Toen Johannes in het gevangenkamp op Padmos zat, klonk dit woord van de Heere, luid en duidelijk; dat roept Jezus ook nu ons toe!

"Opdat Hij door den dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met de vreze des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren". 
De macht over de dood is de satan afgenomen; "Dood waar is dan uw prikkel en hel uw overwinning?" Daar mogen wij op vertrouwen!

"Want in hetgeen Hij Zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan Hij degenen die verzocht worden te hulp komen".
Zijn beeld gelijkvormig worden, is het motto van de toegewijde gelovigen. Zij volgen na met kruisdragen en zelfverloochening met krachtige en machtige ondersteuning van de grote Hogepriester Die de hemelen is doorgegaan; onder de bezielende leiding van God de Geest. 

Sadrach, Mesach en Abéd-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnézar: Wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning! verlossen. 
Maar zo niet, u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden.
Jullie zullen overwinnen door het bloed van Mij, het Lam en door woord van jullie getuigenis.

"Ik ben met u tot aan de einde der aarde".
Volhardt tot het einde, werkt uw zelfs zaligheid met vreze en beven. Bedenk dat de smeltkroes voor het zilver is en de oven voor het goud. Hij is in alles geweest en het is maar een verdrukking van 10 dagen!

Contact

Als je als gelovige, verslaafd bent geraakt en gebonden door welke zonde dan ook, mail dan gerust.

Ik wil je dan helpen en met je bidden. Laat je niet tegenhouden door schaamte. God weet alles al. Alleen bij Jezus is vrijheid van deze diepe ongerechtigheden die nu de baas spelen over je. 

Jezus wacht tot je je toewijdt en alles bij Hem inlevert wat je tegenhoudt om die kaars te worden, dat zout en die stad op een berg. Kom laat Hem niet wachten en geef je lichaam als een levend offer dat Hem aangenaam is!
"App" mij gerust op 06-51046981 of bellen mag ook. Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten