donderdag 1 augustus 2019

Jezus en Zijn dopen, niet de onze!

"Denk je nu echt dat dat moet?"
"Niemand minder dan Jezus zegt het..."
"Ik ben als kind gedoopt!"
"Jezus was ook besneden en opgedragen toen Hij Zich liet dopen!"
"Heeft de kinderdoop dan niets te maken met de geloofsdoop?"
"Nee... helemaal niets!"
"Een vraag nog: heeft de kinderdoop je ooit geholpen dan?"
"Nee... er is geen kracht in en ik werd er ook niet door gered!"

"Nou, weet je, ik wacht wel op een teken van Hem"
"Moet je een extra teken hebben dan?"
"Ja, het staat wel in de Bijbel maar toch ik wil het van Hemzelf horen..."
"Is het Woord dan niet genoeg?"
"Eigenlijk wel maar het kost mij erg veel, denk ik"
"Nou, daarvoor is toch ook die prijs betaald?!"
"Ik wil dit leven zo houden anders verlies ik zoveel"
"Is het dan niet zo dat je het juist dan verliest...?"

"Weet je... ik wil wachten tot mijn partner ook zover is"
"Dus je wilt gedoopt worden met z'n tweeën?"
"Ja... maar zij is nog niet overtuigd dat Jezus dat van haar vraagt"
"Hoelang denk je dat dat gaat duren dan?"
"Nou ik wacht er al een paar jaar op..."
"Je stelt het dus uit omdat je denkt dat je samen sterker staat"
"En intussen wacht Jezus op je om jou Zijn kracht te geven"
"Nou zeg... wat ben je scherp!"

Jezus' verdriet over...
Intussen ziet Jezus de strijd in Nederland en de onderlinge ruzies die erdoor ontstaan. Het is vaak een hevige strijd binnen gezinnen, families en binnen kerkelijke gemeenten. Het is zelfs zo dat Zijn kinderen, die zich in gehoorzaamheid aan Hem (hebben) laten dopen, scheef worden aangekeken. Nog erger, soms worden zij zelfs uit het ledenbestand van een kerkelijke gemeente geschrapt. Zij worden er "uitgegooid" en moeten maar zien waar zij blijven. Of uit hun baan gezet en ontslagen! Ja, Ik heb het voorzegd... zij hebben Mij, Jezus, vervolgd om de waarheid die Ik sprak en zo zullen zij Mijn discipelen ook vervolgen".

"Dat de leiders, die Mijn opdracht naar eigen inzicht misvormen, daarmee rechtstreeks ingaan tegen Mijn doopopdracht en zich tegen Mijn wil verzetten, beseffen zij nauwelijks. En dat zij daarmee de Heilige Geest tegenstaan en een oordeel over zichzelf en hun kerkgenootschap halen, daar hebben zij geen notie van. Zij kunnen beter naar het advies van Gamaliël luisteren dan tegen Mijn wil ingaan..."
De discipelen veroorzaakten in Jeruzalem na Pinksteren veel opschudding door genezingen, tekenen en wonderen. En doordat er duizenden (!) tegelijkertijd  tot geloof kwamen! Het Joodse Sanhedrin, de hoogste godsdienstige raad, zat met de handen in het haar. Zij dachten dat zij met het doden van Jezus het lek boven water hadden echter het leek al maar erger te worden. Zij wisten eigenlijk niet meer wat zij ermee aan moesten. Toen stond Gamaliël op en nam het woord. Gamaliël was een door iedereen gerespecteerde Farizeeër en hij kwam met een verstandig advies: "... daarom raad ik u aan niet met deze mannen te bemoeien. Laat hen met rust. Want als hun ideeën en activiteiten mensenwerk zijn, komt er vanzelf een einde aan. Maar als ze van God komen, zult u er niets tegen kunnen beginnen. Dan loopt u gevaar tegen God Zelf te strijden (Handelingen 5 vers 38 en 39 uit het Boek)".
Naar deze wijze raad werd uiteindelijk niet geluisterd, zij weigerden hardnekkig zich te bekeren van hun ongeloof en gingen Jezus' volgelingen vervolgen tot de dood toe. Daarmee streden zij rechtstreeks tegen God! Het gevolg was dat in het jaar 72 na Christus, de Joodse natie van de aarde werd weggevaagd, de tempel verwoest en het Joodse volk grotendeels door de Romeinen werd uitgemoord!
terwijl het Mijn (!) dopen zijn...
"Mijn gelovigen hebben die dopen toch niet zelf bedacht en op eigen houtje ingesteld? Dat heb Ik gedaan! Ik, Zoon van God, heb die dopen door onderdompeling toch niet ingesteld 

- om hen daarmee te plagen,
- om hen daarmee dwars te zitten,
- om onderlinge ruzies op gang te brengen,
- om hen in moeilijkheden te brengen of
- om kerkscheuringen te veroorzaken...?!"

"Integendeel het is een geschenk van Mij om hen geestelijke kracht te geven. Het zijn genadegaven om in hun dagelijkse leven Mij in kracht te kunnen laten zien aan een gebroken wereld, vol ziekten en verloren in schuld!"
Harold Hill, president-directeur van een groot technisch bedrijf kwam tot geloof en zocht zich een weg erna in de waarheden van God. Hij kwam de dopen tegen zoals Paulus die beschreef in Hebreeën 6 vers 2. Hij las dat bij de doop onder water Jezus zijn oude zondige natuur wegnam. Harold zei toen hij zich liet dopen, dat op dat ogenblik en die plaats, Jezus iets belangrijks in hem deed. Het was heel wat meer dan een getuigenis voor de wereld dat hij wedergeboren was, zo zei hij. Zijn vleselijk lichaam, de hele bedorven zinnelijke natuur met zijn hartstochten en begeerten werd van hem afgenomen overeenkomstig Collossenzen 2 vers 11 en 12. Bron: "Leven als een Koningskind" waarin hij zijn leven beschreven heeft.
Vertegenwoordigers van Mijn Koninkrijk...
Die dopen zijn nodig om Mijn Koninkrijk in te gaan en daarna te kunnen verkondigen dat het nabij is. 

Daarover sprak Ik met Nicodémus: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk niet binnengaan (Johannes 3 vers 6)". Ervoor zei Ik dat als je niet wedergeboren wordt, dan kun je het Koninkrijk niet eens zien (Johannes 3 vers 3). En als je dan wedergeboren bent, kun je het Koninkrijk wel zien maar nog niet binnengaan. Eerst geboren worden uit het water en uit de Geest en pas dan kun je het binnengaan".
"Je kunt het Koninkrijk van God wel zien als je bent wedergeboren, als je opnieuw geboren bent maar er nog niet binnengaan. Alleen met de wedergeboorte kun je het leven van het Koninkrijk der hemelen nog niet leven want dat Koninkrijk bestaat niet uit woorden maar uit kracht (1 Korinthe 4 vers 20). Dat Koninkrijk bestaat niet uit eten en drinken maar uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest (Romeinen 14 vers 17)! De werken van dat Koninkrijk zijn zachtmoedigen (armen) het Evangelie verkondigen, zieken genezen, melaatsen reinigen, doden opwekken en duivels uitwerpen (Mattheus 10 vers 7 en 8). Dat kun je niet doen als je niet in water en in Geest onder bent gegaan en weer bovengekomen. Dat kon Ik niet, dat konden de apostelen niet en dat kunnen jullie ook niet! Je mist dan de zalving en de kracht en passie en het vuur van de Heilige Geest! Je hebt dan wel eeuwig leven ontvangen echter je toerusting om hier op aarde in Mijn Koninkrijk te leven nog niet! Die dopen hebben dus niets met je redding, met je zaligheid te maken. Deze dopen zijn echter onmisbaar voor een gezegend en vruchtbaar leven in Mijn Koninkrijk in het hier en nu!"
Voor kracht!
"Ik heb dat gedaan...

- om hen door de kracht en zalving van Mijn Geest te laten getuigen zoals Ik dat zei tegen Paulus: "Om hun de ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij! Handelingen 26 vers 18)",
- om zieken te genezen en de tekenen en wonderen van Mijn Koninkrijk te doen,
- om demonen uit te drijven en doden op te wekken,
- om hen een heilig en afgescheiden leven te laten leiden in het midden van een verkeerd en ontaard geslacht (Filippenzen 2 vers 15)
- om hen een grote en sterke aantrekkingskracht te geven voor de onreine en onheilige wereld rondom hen heen".

"Zonder die kracht in het spreken, in de muziek, in zang en aanbidding, en in het doen en laten en handelen, blijven de geestelijke ogen van jongeren en ouderen gesloten en horen zij Mijn stem niet. Zij moeten Mijn stem gaan horen en de ogen van hun hart moeten geopend worden, willen zij kunnen geloven en dan eeuwig leven ontvangen van Mij!"

"Ik zei het tegen de ongelovige Joden: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, de tijd komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven" Johannes 5 vers 24). Geestelijke dode zondaars (Efeze 2 vers 1 en 2) moeten in het geweten krachtig worden wakker geschud uit hun doodsslaap door de zalving en kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Daarom riep Paulus dat de Efeziers toe: "Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten" (Efeze 5 vers 14). En juist daarvoor heb Ik Mijn gelovigen nodig! Zij moeten dit blijde nieuws van Mijn Koninkrijk verspreiden echter zij moeten daarvoor dan eerst beide dopen ontvangen!"

Verlossing van het oude...
"Als eerste wil Ik hen verlossen van die oude mens, van die oude wereldse natuur en alles wat daar aan vastzit door de onderdompeling in waterIk wil niet dat zij erop uitgaan door eigen wilskracht en met "natuurlijke" gewoontes, aardse methodes en aangeleerde technieken. Al dat oude, die oude manier van leven, is namelijk het strijdtoneel, het natuurlijke slagveld waarop de duivel het nog voor het zeggen heeft. Ik wil niet dat zij vanuit die aardse positie erop uitgaan want dan komen er vaak alleen maar brokken. Dat slagveld wil Ik onder water wegnemen en in Mijn dood begraven zodat er overwinningen en doorbraken komen en zij vanuit Mijn overwinning gaan leven (Romeinen 8 vers 37).

Daarom heb Ik het Paulus in de brief aan de Colossenzen laten opschrijven. 

"In Hem bent u besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof in de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt"

Paulus refereert hier (indirect) aan wat Jeremia (4 vers 4) al eeuwen daarvoor had gezegd: "Besnijdt u den HEERE en doet weg de voorhuiden van uw hart". De voorhuid van het hart moet er afgetrokken worden en weggedaan! 
Recent nog werd een teenager van 14 jaar gedoopt. Zij was tot geloof gekomen maar verlangde naar verandering in haar leven. Er waren dingen die dwars zaten. Zij wilde af van dat oude, van die "eigen ik"! Zij wilde veranderen! Na de doop werd zij vervuld met vreugde en blijdschap. Die avond ging zij naar bed en viel in slaap en kreeg een droom. Zij zag zij zichzelf in die droom gedoopt worden. Plotseling zag zij een hand het water ingaan die haar "oude ik" van haar aftrok. God liet haar in een droom zien wat Hij gedaan had toen zij onder water was. In die droom Hij verloste haar in een paar seconden van haar 'Old Me'! Zij werd besneden van dat lichaam van de zonden! Er was een diep veranderde teenager opgestaan uit het water! Glorie aan God! Bron: https://bit.ly/2ly9mro
Dat betekent dat die hele verdorven en zinnelijke natuur met zijn hartstochten en zondige verlangens in deze doop van Mijn wedergeboren gelovigen afgenomen wordt. "Zo bent u besneden toen u met Hem begraven bent in uw doop" zegt een andere vertaling. Dus in de doop verlos Ik hen van die zinnelijke en verdorven oude natuur die Paulus in Romeinen 6 vers 6 "het lichaam van de zonde" noemt. En van alles wat daar aan vastgeklonken zit..."


De oude mens onder water begraven in de dood van Jezus, dan Christus als een kleed 
aantrekken en door het geloof in de kracht van de Geest uit het water herrijzen!
Een belangrijk geestelijk slagveld opgeruimd en opstandingskracht ontvangen!
Een jonge moeder die recent gedoopt werd, getuigt ervan dat zij genezen werd van pijn in haar mond en "de wortels" van mondkanker.
"Ongeveer twee jaar geleden werd er ontdekt dat ik een voorstadium van mondkanker had. Dit werd ontdekt doordat er verkleuring in de slijmvliezen onder de tong te zien was. Er is toen een stuk huid weggehaald. Niet alle verkleurde huid is toen weggehaald want dit zou problemen kunnen opleveren met slikken, eten, enzovoort. Nadien heb ik altijd pijn in mijn mond gehouden. De dag na mijn doop besefte ik ineens dat ik al even geen pijn meer voelde. Het eerste dat in mij opkwam was "God heeft mij genezen". Maar ik wuifde het weg en dacht: "Nee ik heb hier niet specifiek voor gebeden, het zal wel toeval zijn. Maar de pijn bleef weg! En nee... het was niet te mooi om waar te zijn want God heeft mijn mond genezen. Vorige week had ik een controle en de arts was verbaasd over hoe mooi gezond het eruit zag, zelfs de verkleuring in het stukje huid dat ze niet hadden weggehaald was niet meer te zien. Dankbaar!!"
... en Christus aandoen!
"Bij het omhoog komen uit het water worden zij één met Mij in Mijn opstanding. Ik ben immers de Opstanding Zelf (Johannes 11 vers 25). Dan gaan zij leven door heerlijkheid van Mijn en hun Vader, dan gaan zij Mijn heerlijkheid tonen precies zoals Ik dat na Mijn opstanding deed. Paulus schreef het in de brief aan de Galaten zo op: "Want zovelen als u in Christus gedoopt bent, hebt u Christus aangedaan!" Dat oude kleed van dat verdorven "vlees" dat dood voortbrengt en dat God niet kan behagen (Romeinen 8 vers 6 en 8) wordt onder water uitgetrokken. Bij het naar boven komen, kregen zij Mij, Christus, als een nieuw kleed aangetrokken. En zo staan zij bekleed op uit het water door de kracht van de Heilige Geest Die Mij opwekte uit de dood! Want zij zijn één plant geworden met Mij in Mijn dood, zo zijn zij dat dan ook in Mijn opstanding en gaan leven door Mijn opstandingskracht, dat is door de Heilige Geest. Ik ben immers de Eerstgeboren uit de doden! (Openbaring 1 vers 5)

De doop in de Geest!
"Daarna wil Ik hen dopen in de Heilige Geest, en zo de Geest op hen geven. Daarover heb Ik laten profeteren door Johannes de Doper.
Ik doop u wel met water tot bekering maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u in de Heilige Geest en met vuur dopen (Mattheus 3 vers 11).
En die Heilige Geest heb Ik met Pinksteren gestuurd. En Hem uitgestort op alle (!) mensen ("op alle vlees"). Hij, Die Ik ook "Stromen van Levend Water" noemde (Johannes 7 vers 39), Die Geest is toen met kracht neergedaald op aarde. 

- Hij is de belofte van Mijn Vader (Lucas 42 vers 49 en Handelingen 1 vers 4),
- Hij is de kracht van omhoog waarmee Ik hen bekleden wil (Lucas 24 vers 49),
- Hij, de Heilige Geest Die met kracht over hen komen zal (Handelingen 1 vers 8),
- Hij is de Heilige Geest waarin Ik hen doop (Handelingen 1 vers 5).

Die doop

... is niet de wedergeboorte!
Die doop in de Heilige Geest is niet de innerlijke vernieuwing van Boven, dat is niet de Levendmaking van Boven, niet de herschepping van binnen! Het is ook niet de nieuwe geestelijke geboorte van Boven die je uit genade ontvangt nadat je geloofd hebt in Mij. Dat ontvangen van de nieuwe geboorte van Boven in het binnenste van een mens is iets volkomen anders dan de doop in de Heilige Geest. Bij het geloven in Jezus voor vergeving van zonden, komt de Heilige Geest in het binnenste van een jongere of oudere wonen. De Geest neemt dan die oude-door-de-zonden-bedorven geest weg en geeft er een volkomen nieuwe geest voor in de plaats. Anders gezegd: de Geest schept de nieuwe geest, geeft de geboorte ervan! "Wat uit de Geest geboren is, is (de nieuwe menselijke) geest" Johannes 3 vers 6)". Beiden worden dan vervolgens één, Gods Geest gaat samen met die nieuwe menselijke geest: "Wie zich met de Heer verenigt, wordt één met Hem" 1 Korinthe 6 vers 17). "En die Geest getuigt met onze geest (samen dus) dat wij een kind van God zijn" (Romeinen 8 vers 16).

Zij krijgen dan ook een nieuw hart. Dat oude hart waaruit al die narigheid voorkomt ("Uit het hart komen voort... Mattheus 15 vers 19), neemt de Geest dan weg en geeft er een zacht hart voor in de plaats waarin de verlangens van God wonen en leven. De Heilige Geest wordt dan de inwonende God in het lichaam van de gelovige. Gods woonplaats in ons die Hij vervolgens een tempel noemt (1 Korinthe 6 vers 19)! God woont immers niet meer in tempelen met handen gemaakt (Handelingen 7 vers 48 en 17 vers 24). En die innerlijke vernieuwing door de Geest hadden de discipelen al ontvangen (Johannes 20 vers 22). Zij waren door het bad van de wedergeboorte zalig gemaakt (Titus 3 vers 5) en de vernieuwende Heilige Geest woonde reeds in hun geest.
Voor alle duidelijkheid. Je kunt niet gedoopt worden in de Heilige Geest, niet gezalfd worden zonder dat je eerst bent wedergeboren. Onder het Oude Verbond kon dat wel. Speciale door God gekozen koningen en profeten en mensen ontvingen wel die zalving op hen, ontvingen wel die kracht zonder te zijn wedergeboren. Denk bijvoorbeeld aan Mozes, Aaron, David, Samuel, Elia en Eliza. Nu... dat Oude Verbond bestaat niet meer, immers het voorhangsel in de stenen aardse tempel scheurde van boven naar beneden toen Jezus aan het kruis riep "Het is volbracht" Johannes 19 vers 30). Dus zonder wedergeboorte kun je de doop in de Heilige Geest gewoon niet meer ontvangen. Onder het Nieuwe Verbond kun je dat pas ontvangen nadat je bent wedergeboren. Soms gebeurt de wedergeboorte door het geloof en de doop in de Geest tegelijkertijd. Kijk maar naar wat er gebeurde met Cornelis en zijn huishouden toen Petrus daar sprak over "... dat iedereen die in Hem geloofd, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden" Handelingen 10 vers 43). Zij geloofden, werden wedergeboren en op hetzelfde ogenblik viel de Heilige Geest op hen.
Doop in kracht!
Nee... het gaat hier over het ontvangen van geestelijke kracht. De zalving moest op hen komen om met kracht van Mij te getuigen, te genezen en tekenen en wonderen te doen. Dus om Mijn Koninkrijk te laten zien want dat is niet uit woorden is maar uit kracht (1 Korinthe 4 vers 20)".
De wedergeboorte vindt plaats vanbinnen in de gelovigen door de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest vindt plaats door Jezus. Die doop maakt de buitenkant van de wedergeboren gelovige nat en doorweekt hen met heiligheid en kracht en vuur. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Zij waren door de wedergeboorte aangesloten op de hemelse krachtbron: zij kregen een relatie, het eeuwige leven met God de Vader, door de Zoon Jezus in de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen: aangesloten op zwakstroom... Door de doop in de Geest werden de discipelen aangesloten op de hemelse krachtstroom! Van 12 volt naar 380 KV... Deze vergelijking komt een beetje in de buurt van wat er gebeurt met de Geestesdoop. 
Het is deze doop in de Heilige Geest die noodzakelijk is om Gods kracht te ontvangen. Je wordt dan ondergedompeld in de Heilige Geest, je wordt er helemaal nat van, het doorweekt je. Het komt op je zoals die duif op Mij kwam. Ik, Jezus, moest die doop ook Zelf ondergaan voor de kracht en zalving van de Geest in Mijn bediening. Deze ontving Ik toen Ik uit het water van de Jordaan omhoog kwam en bad (Lucas 3 vers 21 en 22). Mijn Vader stortte de Heilige Geest op Mij uit en bevestigde dat Zelf door Zijn stem uit de hemel te laten klinken: "Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik een welbehagen heb". Johannes de Doper zag dat gebeuren toen een duif op Mij neerdaalde en op Mij bleef (Johannes 1 vers 32)Dit was precies wat Jesaja (61 vers 1) al voorspelde toen Hij profeteerde over Mij: "De Geest van de HEEREN Heere is op Mij omdat Hij Mij gezalfd heeft om de blijde boodschap te brengen...". 

Tijdens Mijn omwandeling op aarde heb Ik Zelf getuigd volkomen afhankelijk te zijn van de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Dat staat in Johannes 6 vers 63: "De Geest is het Die levend maakt, het vlees (de natuurlijke, aardse manier van denken, doen en laten) heeft geen nut (is zinloos). Ik spreek woorden van Geest en (en daardoor van eeuwig) leven".

maar om met kracht te getuigen!
"Na het ontvangen van de doop in de Heilige Geest waren Mijn discipelen (en de andere aanwezigen in de Bovenzaal) vol met geestelijke kracht en ontvingen zij de gaven van de Heilige Geest waaronder de tongentaal. Het gevolg was dat één eenvoudige en korte preek van Petrus leidde tot 3000 (!) in het hart getroffenen en die meteen daarna vroegen: "Mannen broeders wat moeten wij doen? Handelingen 2 vers 37." 

"Daarna genazen Petrus en Johannes een lamme man en nog eens 5000 (!) mensen kwamen tot geloof. Door dat geloof in Mijn naam werd die man genezen en kon meteen dansen en springen ondanks dat hij vanaf zijn geboorte kreupel was!"

"Petrus getuigde van Mij toen hij bij Cornelius sprak: "Belangende Jezus van Nazareth, hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht; Die het land doorgegaan is, goeddoende en genezende alleen die van de duivel overweldigd waren want God was met Hem!" Handelingen 10 vers 3".

"Je ziet dat de kracht van Mijn Geest noodzakelijk is om effectief, om met vrucht Mijn getuigen te kunnen zijn en als arbeider in de oogst gebruikt te kunnen worden".

"Je kunt met niets minder af! Wat Ik nodig had, zouden jullie dat dan ook niet nodig hebben? Een discipel hoeft toch niet minder te zijn dan Zijn Meester?!" 

"Wat toen nodig was, is nu ook nog steeds nodig! Immers wat zou er dan veranderd zijn op aarde dat deze beiden dopen in kracht niet meer noodzakelijk zouden zijn?"

"Nergens en nooit heb Ik deze dopen ingetrokken, of gezegd dat deze achterwege konden blijven. Integendeel, je kunt gewoon niet zonder!"

...maar Ik verander niet!
"Hoewel Ik liefde ben want Mijn Vader, Ik en de Geest zijn liefde, is het toch niet zo dat mensen zomaar Mijn geboden aan de kant kunnen schuiven en naar eigen inzicht ermee om kunnen gaan. Het kan wel zijn dat zij dat doen maar daarmee veranderen Mijn geboden nog niet!"

"Het zijn Mijn (!) dopen, niet die van hen! Als Ik, als de Alpha en Omega, als het Begin en het Einde en als de Eerste en de Laatste, als de Levende deze dopen heb ingesteld, welke wedergeboren broeder of zuster van Mij zou dat dan durven veranderen?!" 

"Ik heb het Markus (16 vers 16) op laten schrijven door Mijn Geest: "Die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden". 

"Ik Mattheus heeft het in hoofdstuk 28 vers 19 opgeschreven zoals Mijn Geest het hem gedicteerd heeft: "Gaat dan heen en maakt alle volken tot Mijn discipelen, hen dopende in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb".

"Ook Lucas heeft ervan geschreven in Handelingen 19 vers 5 en 6: "En die hem (Paulus) hoorden, werden gedoopt in de Naam van de Heer Jezus. En als Paulus hen de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen en profeteerden".

"De vraag is of Mijn gelovigen alleen naar Mij willen luisteren? Of naar de 10-tallen stemmen om hen heen?"

"Of zij geschenk van kracht van de Geest willen ontvangen... of die afwijzen en op eigen kracht, vaak vruchteloos verder willen leven?"

Wat had God gedaan zodat zij Hem niet gehooorzaamden?
"Jeremia (hoofdstuk 2 vers 5) moest van God een vraag stellen aan de Israëlieten. Zij deden namelijk niet wat Hij zei. Hij wilde weten wat voor soort onrecht Hij hen gedaan had dat zij van Hem waren afgeweken, aan Zijn inzettingen, rechten en geboden ongehoorzaam geworden waren. Wat had Hij hen aangedaan dat zij van Hem weg dwaalden??

"Waarom zij "ijdelheid" zijn nagevolgd, dat zijn zinloze, nutteloze dingen (nutteloze rituelen in afgoderij) en daardoor zelf nutteloos geworden waren. Zij hadden de Springader van het Levende Water, de levende God, verlaten en hadden ergens anders eigen bronnen aangeboord!"

"Zij deden wel van alles maar het had geen enkele zin, het had geen enkele kracht, geen enkel effect. Ja... eerder het tegendeel, het werkte tegen hen. "Zij hebben tarwe gezaaid en doornen gemaaid! Zij hebben zich gepijnigd en zijn niet gevorderd (Jeremia 12 vers 13)!" 


En dan deze vraag aan ons...
"Wat heeft Jezus, Gods Zoon, ons nu voor kwaad, voor narigheid aangedaan dat wij...

Hem niet meteen volgen, 
Hem niet direct horen,
Hem niet gewillig gehoorzamen, 
niet eenvoudig doen wat Hij zegt,
niet sterven aan onszelf als een graankorrel,
niet ons leven willen verliezen maar het steeds maar willen behouden,
niet onszelf verloochenen, ons kruis opnemen en Hem alleen volgen,
niet ons overgeven aan Zijn waarheid maar eigen afgoden dienen,
niet onszelf als een drankoffer uitgieten,
niet onszelf als een levend offerande ons willen offeren,
niet Zijn gaven van kracht uit genade willen aanpakken?"

"Heeft Hij ons dan niet gered, heeft Hij ons dan niet behouden van de eeuwige dood? Heeft Hij dan geen recht op ons, niet een beetje maar toch helemaal?"
Hebben wij de wereld van de religie dan nog steeds te lief? Die wereld van eigenwillige godsdienst waarvan Paulus zegt tegen de Colossenzen: "Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; zij zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van mensen. Deze dingen hebben een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees". Als wij godsdienstig blijven, dan hebben wij toch geen boodschap aan de woorden en opdrachten van God?! Of nog anders gezegd: "Hebben wij (dan niet) een schijn van godsvrucht maar hebben wij de kracht ervan (dan niet) verloochend...? (2 Timotheus 3 vers 5)." Stellen wij vrome en welgemeende leringen en opvattingen van mensen erboven? Wat heeft dat ons nu aan geestelijke kracht opgeleverd? Gaat het dan niet altijd mis? Immers alles buiten de waarheid van God, is leugen, hoe hard dit ook klinkt!
"Gaat ook die religieuze wereld dan niet voorbij met al haar verlangens, al haar begeerlijkheden, al haar krachteloosheid?" 

"Is het dan niet zo dat alleen die de wil van God doet, blijft tot in het eeuwige leven?"

"Zeggen wij van Hem te houden terwijl wij Zijn geboden niet willen doen en houden? Wat voor soort liefde is dat dan bij ons?"

"Offeren" wij liever dan te gehoorzamen omdat wij bang zijn voor de gevolgen? Samuel zei het al tegen Saul: "Gehoorzamen is beter dan offers" (1 Samuel 15 vers 22)".

Oproep!
"Wat heeft het stroo met het koren van doen, spreekt de HEERE? (Jeremia 24 vers 28)"

"Doe wat Ik je zeg! Alleen Mijn woorden Zijn Waarheid want Ik ben de enige Waarheid"

"Is Mijn woord niet als een vuur, spreekt de HEERE en als een hamer die de rots vermorzelt? (Jeremia 24 vers 29)."

"Alleen Mijn woorden brengen leven!"

"Waarom ben je dan bang voor mensen? Heb Ik niet de hele wereld overwonnen dan? Volg Mij alleen... nu!" 

"Daarom zoals de Heilige Geest zegt, heden indien je Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet..." (Hebreeën 3 vers 7 en 8). 

"Alleen Ik ben het Levende Water!"

"Alleen Ik ben het Levende Brood!"

"Alleen Ik ben het enige echte Leven en de enige Weg!"

"Alleen Ik ben de Waarheid, de enige Waarheid!"


"Zie daar water, wat is er op tegen om gedoopt te worden?" (Handelingen 8 vers 36).

Opgeven dopen
Indien je vragen hebt, of gedoopt wil worden in de dopen van Jezus, kun je je opgeven. Neem dan contact met mij op via de mail: levendenstromendwater@gmail.com. Of via Whatsapp: 06-51046981.

Zoekenden...
Ook als je Hem
nog niet hebt aangenomen,
nog steeds niet bent wedergeboren,
nog steeds als een vermoeide en belaste zondaar, of zondares ergens ronddwaalt in desolate plaatsen,
nog als een geestelijke dode op zoek naar het eeuwige leven...

Kom dan! 

Nu is het tijd om naar huis te komen, je eeuwige bestemming te bereiken bij God de Vader want de avond valt en de duisternis komt eraan!

Contact
"App" mij gerust op 06-51046981.
Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten