zondag 14 maart 2021

17 maart 2021... Jezus of de Moloch!

"Om het milieu..."
"Of om het klimaat..."
"Maar ook veiligheid is belangrijk!"

"Om de economie dan, dat helpt ons eruit!"
"En wat dacht je van het onderwijs..."
"En ook de zorg moet véélvéél beter!"

"Wat moet ik nu stemmen?"
"Op een partij of op een persoon?"
"Waar draait het nu echt om?"

Terug naar vroeger dan...
Het neoliberale denken, het marktdenken, binnen de besturing van de overheid, zou leiden tot al die crisissen. Als reactie daarop verlangen sommigen naar vroeger, het conservatisme. Vroeger had toch wel wat... alles was overzichtelijker en minder ingewikkeld. De landsbesturing zoals dat bijvoorbeeld in de vroegere regententijd ging, zou misschien de oplossing bieden voor de huidige crisis waarin ons land zich bevindt. 
Er is ook geestelijk conservatisme, het terugverlangen naar de godsdienstigheid van decennia terug, of zelfs naar eeuwen geleden. Want toen waren er gouden tijden voor de kerken. Een diep emotioneel verlangen, een weemoed, een soort heimwee naar de geestelijke horizon achter ons. Toen was het gewoon beter... de maatschappij was christelijker, de kerken voller en er was meer van dat echte oude! Als dat oude er maar weer eens was dan zou het allemaal wel goed komen.
Het klimaat dan...
Het milieu holt achteruit. In onze polders horen wij bijna geen leeuweriken meer zingen aan de hemel. Bijna geen kieviten en grutto's en tureluurs in de weilanden en op de akkers meer. Laat staan dat de roep van wulpen nog in de avondlucht klinkt! Rachel Carson schreef er in 1962 al een boek over met de titel: "Dode Lente". Door het toenmalig intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen (gechloreerde koolwaterstoffen) waren veel vogels verdwenen. Hun voedselketens waren vergiftigd. De eieren, die zij legden, hadden geen eierschalen meer... 

Nu zijn het de productiemethoden van de landbouwsector die onze polders leeg, saai, eentonig en doods maken. Er zou een boek geschreven kunnen worden met de titel "Dode Polders...!" Soms vinden kerkelijke organisaties en christelijke leiders er dat wij op DV 17 maart aanstaande vooral moet stemmen op partijen die ‘gewetensvolle en ook pijnlijke keuzes durven maken’ als het gaat om het klimaat. Pas dan gaat het goed komen, denken zij!

Helpt dat allemaal echt dan?
Ik vroeg mij echter af of al die onderwerpen het nu echt zijn waar het om draait? Is het klimaat nu wel hèt thema waardoor ons land veranderen zal? Of meer en betere zorg en onderwijs? Of een sterkere aanpak van de Corona-crisis? 

Brengen al de genoemde thema's onze natie en ons volk terug bij God, denken wij? Gaan al die thema's ons helpen om de maatschappij te laten regeren door de principes van de allerhoogste God? Veel partijen willen van alles veranderen maar waar het echt omdraait, is onbespreekbaar. 

Want wat moeten wij met nog meer goddeloze programma's zoals "Gewoon Bloot" of andere toenemende ongerechtigheid op TV, radio en onze schermen en... in onze wetgeving? Waarom moeten wij onze kinderen over geslachtneutraliteit laten onderwijzen? Waarom het onderscheid tussen man en vrouw wegpoetsen?

Waarom de porno niet verbieden en er technisch alles aan doen om dat buiten de deur te houden? Waarom laten wij toe dat 'Second Love' openlijk overspel promoot terwijl het vernietigend is voor huwelijksrelaties voor de partners en kinderen? Een schier eindeloze rij van promotie van zonden door onze eigen overheid!
Welke partij(en) zijn Bijbels radicaal in hun opvattingen over deze morele en ethische vraagstukken? Zo radicaal als Jezus was in het afwijzen van zondigen! En tegelijkertijd zo liefdevol naar de door Hem Zelf geschapen kinderen, jongeren en ouderen!
Moeten wij dan niet terug naar de regeerprincipes van onze goede God Zelf? Welke partijen zijn het die deze niet alleen verdedigen, ervoor opkomen en uit willen voeren? Deze Bijbelse principes die zeer goed zijn voor het volk en natie. 

Gods principes!
Om die principes van God moeten wij naar de geschiedenis van het volk Israël kijken. Het gaat telkens mis als zij Zijn geboden verlaten. Het zijn vooral de kinderoffers die God zéér vertoornden (en de aanbidding van alle afgoden) waardoor Hij Zijn lieflijke tegenwoordigheid terugtrok en Zich verborg voor het volk. Hij, de Bron van alle leven, en de Schepper van alle mensen moest zich afwenden van het doden van onschuldige kinderen.

Jeremia vertolkte de diepte van Gods hart toen hij deze woorden sprak: "En zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters in het vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden en is niet in Mijn hart opgekomen (Jeremia 7 vers 31)". God Zelf geeft het dal waar die offers gebracht werden in Jeremia 19 vers 6 een naam: "... dat deze plaats niet meer genoemd zal worden Tofet en het dal Ben-Hinnom, maar Moorddal". Hij, God Zelf dus, noemt het offeren van kinderen, moord. 

 
De Engelse dichter John Milton (1608–1674) schrijft in zijn boek
"Het verloren Paradijs' over Moloch. Hij noemt deze
aardsduivel een belangrijke strijder aan
de kant van satan. Milton beschrijft hem zo:

               'First MOLOCH, horrid King besmear’d with blood
                Of human sacrifice, and parents tears,
                Though, for the noise of Drums and Timbrels loud,
                Their children’s cries unheard that passed through fire'. 


Psalm 106 vers 37 tot en met 40 beschrijft uitdrukkelijk over hoe God denkt over deze gruwelijke praktijken: "37. Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. 38. Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd. 39. Zij verontreinigden zichzelf door hun werken, zij bedreven hoererij door hun daden.40. Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Zijn volk, Hij had een afschuw van Zijn eigendom. 41. Hij gaf hen in de hand van de heidenvolken; wie hen haatten, heersten over hen".

Het gevolg van deze onvoorstelbare gruwelijke slachtpartijen van het meest kwetsbare: de onschuldigen kinderen en het dienen van deze afgoden was dat er vijanden kwamen. Zij vielen Israël aan om te plunderen, te moorden en te vernietigen! En er kwamen vervolgens dan ook ziekteplagen op mensen, op dieren en landbouwproducten op het land. Het volk Israël haalde door het afwijken van God en Zijn geboden, haalden zij zelf die ziekten, plagen en uiteindelijk de totale vernietiging over zichzelf heen! 

Alles werd dan gestolen, gedood en vernietigd! Letterlijk gebeurde er wat Jezus in Johannes 10 vers 10 zei over het werk van onze grote aartsvijand de duivel, de mensenmoordenaar vanaf het begin: "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan...". Uiteindelijk werd het volk weggevoerd naar Babel voor een ballingschap voor 70 jaar! Het onschuldig bloedvergieten riep naar de hemel om vergelding... en die kwam!

En ons land dan? 
Hoe zit dat in ons land? Doen wij als land ook niet aan kinderoffers? Vermoorden wij ook niet 30.000 onschuldige baby’s per jaar in de baarmoeder?! Zijn dat er opgeteld, sinds dat abortus wettelijk is toegestaan, dan niet meer dan een miljoen? Onschuldige baby’s die opgeofferd werden aan de god van deze eeuw?

Geloof je niet dat als dat doden van onschuldige baby's in ons land niet stopt, dat het oordeel onafwendbaar zal komen? Zal dan de maat bij God niet volraken? Laat de Bijbel ons dat niet haarfijn weten? Is wat er in ons land gebeurt niet te vergelijken met wat Manasse deed? Had Manasse, een koning van Juda tijdens zijn regering, niet Jeruzalem van het ene einde tot aan het andere einde vervuld met bloed? Staat dat niet in 2 Koningen 21 vers 16?

"Bovendien vergoot Manasse heel veel onschuldig bloed, totdat hij Jeruzalem daarmee vervuld had, van het ene einde tot het andere einde, afgezien van zijn andere zonde, waarmee hij Juda deed zondigen, door te doen wat slecht was in de ogen van de HEERE". 

Hoe erg God dat vond, vinden wij terug bij de profeet Jeremia. Hij pleitte (zo'n 50/60 jaar later) en smeekte God op enig moment of het voorgenomen oordeel over Israël niet kon worden weggenomen. Gods antwoord op de smeekbeden van Jeremia kunnen wij lezen in hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 4.


"De HEERE zei tegen mij: Al stond Mozes of Samuel voor Mijn aangezicht, dan nog zou Mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Stuur hen van voor Mijn aangezicht weg, laten zij weggaan! En het zal gebeuren, wanneer zij tegen u zeggen: Waar moeten wij naartoe gaan? dat u tegen hen moet zeggen: Zo zegt de HEERE:
Wie bestemd is voor de dood, naar de dood;
wie bestemd is voor het zwaard, naar het zwaard;
wie bestemd is voor de honger, naar de honger;
en wie bestemd is voor de gevangenis, naar de gevangenis.
Ik zal hen op vier manieren straffen, spreekt de HEERE: door het zwaard om hen te doden, door de honden om hen weg te slepen, door de vogels in de lucht en de dieren op de aarde om hen te verslinden en te gronde te richten. Ik zal hen stellen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken van de aarde, vanwege Manasse, de zoon van Hizkia, de koning van Juda, om wat hij in Jeruzalem gedaan heeft".

De emmer was vol bij God en liep over... Er was voor God geen weg meer terug omdat Manasse onnoemelijk veel bloed vergoten had van zijn eigen kind en andere kinderen, van jongeren en ouderen. Hij offerde aan de Moloch! 

Oordeel nog af te wenden?!
Raakt Gods emmer van ons land ook niet vol door dat gemoord van ongeboren baby's en gaat deze niet een keer overlopen? Is dat oordeel dat over ons land ligt van wetgeving van dood en onreinheid, dan niet begonnen bij het huis van God? Hebben wij ook geen afgodsbeelden en altaren het huis van onze God binnengesleept zoals Manasse dat deed? En is de Geest daarom niet uitgeblust?

Is het niet zo dat als wij, als kinderen van God, ons niet bekeren hiervan, het oordeel onafwendbaar is (2 Kronieken 7 vers 13 en 14)? Is Gods emmer al aan het overlopen van al die andere zonden zoals euthanasie, voltooid leven en wettelijk geregelde seksuele relaties die God haat en de ontkenning van de schepping van man en vrouw? 

Gods wetten in ons
Als wij, als wedergeboren gelovigen, nu van God Zelf Zijn wetten in ons verstand en in ons hart geschreven hebben gekregen, zouden wij dan 
Hebreeën 8 vers 10: "Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
niet als eerste moeten instemmen met die wetten van God? Wetten over de heiligheid en onaantastbaarheid van leven, van de heiligheid van het huwelijk, de schepping van man en vrouw voor elkaar? Bidden wij niet elke dag... "Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde".

Is Gods keuze, onze keuze? 
Als dit Gods keuzen zijn en Zijn wil is, en wij het met-die-ingeschreven-wetten van God in ons hart en verstand leven, zouden wij dan niet moeten stemmen op partijen die Gods wetten hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma's? Die radicaal zijn over de heiligheid van het leven, de heiligheid van het huwelijk op grond van de Bijbel. Partijen die durven zeggen wat God vindt van Zijn schepping, hoe Hij erover spreekt en beveelt! 

Zou onze keuze daarom niet moeten vallen op partijen die voor het veranderen van het geestelijke klimaat in ons land ‘gewetensvolle en ook pijnlijke keuzes durven maken’? Op die dus... dat zou ons eerste keuze moeten zijn... toch?! 

Niet op personen maar op de partij die dat in zijn politieke genen heeft opgeslagen en van daaruit leeft. Die eerst wil dat de zaken van God en Zijn Zoon Jezus, en van hun Koninkrijk in ons land geregeld worden. Dan komt het met de rest zoals klimaat, veiligheid, onderwijs en zorg en de coronacrisis, ook goed.

Gods voorspoed
Dat laatste zien wij steeds gebeuren bij het oude Israël als zij zich bekeerden tot de God van Abraham, Izaak en Jacob! Er kwam dan altijd weer voorspoed, kwam er weer welvaart, genezing van mens, dier en land en... ontzag bij de omliggende volken. En die geestelijke wetmatigheden gelden nog steeds want God is niet veranderd!

Kies dan op dinsdag 17 maart 2021 wie u dienen wilt… Jezus of de Moloch!

Contact
"App" mij gerust op 06-51046981 als je vragen hebt, of ergens over door wil praten. Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten