vrijdag 1 januari 2016

Jezus komt eraan... ren voor je leven!

"Het gaat niet goed hé?"
"Nee..."
"Ik ben zo bang!"
"Jij ook al..."
"Ik lig de laatste tijd 's nachts vaak wakker."
"Het lijkt alsmaar erger te worden, of niet dan?"
"Ja en als dit alleen nog maar het begin is...?" 


"Wat bedoel je dan?"
"Nou dat er misschien nog veel meer komt..."
"Denk je dat er dan geen vrede meer komt?"
"Ik hoop het wel maar..."

"Nou... wat maar?"
"Er komen nog tekenen in de zon, maan en sterren."
"Oh, ik durf nu al ’s nachts niet meer naar de hemel te kijken."
"En de krachten van de hemel zullen bewogen worden."
 

"Is er dan geen ontkomen aan?"
"Ook de zeeën en de watergolven zullen grote geluid gaan geven."
"Komt er dan geen einde aan al die tekenen?"
"Ook het hart van de mensen zal benauwd zijn en vol angst"
"Ik kan er niet meer tegen... stop, mijn hart krimp ineen."

"Oh, ik wilde je geen pijn doen hoor... maar iedereen weet dit toch?"
"In mijn hart is zoveel weedom en het is radeloos van de verwachting"
"Iedereen verwacht iets vreselijks, iets bovennatuurlijks."


"Wat dan?"
"Iets dat alles op deze aarde zal overtreffen!"
"Is het Jezus dan Die terugkomt op de wolken van de hemel?"
"Ja, Hij zal komen met grote majesteit, macht, kracht en heerlijkheid!"
"Zijn dit dan de schaduwen die Hij vooruit werpt in onze harten?"
"Ja, dat kan bijna niet anders..."
"Zou Jezus ons dan zo waarschuwen?"
"Ik denk het wel... 'k weet het eigenlijk wel zeker!"

Diepe innerlijke onrust
Zomaar een gedeelte uit een gesprek tussen twee jongeren, of tussen meiden of jongens, of tussen ouderen, die diep onder de indruk zijn van het wereldgebeuren. Bloed, vuur, rookdamp, afslachten, moorden en intens lijden van oude mensen, jonge mensen en kleine kinderen, een wereld in brand. De ene aanslag na de andere, het lijkt wel of deze elkaar steeds sneller opvolgen. De vijanden komen als een vloedgolf zegt Jesaja 59 vers 19b, als een allesvernietigende tsunami. Het lijkt wel of iedereen wordt meegesleurd. 

Wanneer zal het ons treffen? Wanneer zijn wij aan de beurt? Zijn wij er dan klaar voor om dit leven te verlaten? Kunnen wij dan gerust onze ogen sluiten als wij zijn neergeschoten? Kunnen wij, getroffen door een onverwachte bomexplosie tijdens een concert, in een supermarkt of zomaar op straat de dood in de ogen kijken? En waar gaan wij dan heen als wij sterven, is de achterliggende levensvraag uit ons angstige en bange hart. Kunnen wij dan roepen: "Dood waar is uw prikkel en hel waar is uw overwinning?"

Onafwendbaar, niet te ontlopen...
Niemand ontkomt eraan, iedereen voelt het aan en is er mee bezig. Wij ervaren met elkaar dat er bijna geen tijd meer is. Het voelt alsof de tijd opraakt. Er zijn meer aardbevingen, meer natuurrampen, zo lijkt het. Meer oorlogsrumoer dan ooit, meer dreiging dan nog maar 10 jaar geleden, meer terreuraanslagen dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. Om maar te zwijgen over besmettelijke ziekten voor mens en dier, over allerlei rampen en crisissen van geld, milieu en klimaat. De chaos en de onrust zijn gestegen naar hoogten die niemand zich kan herinneren, ook niet uit verre tijden.

Velen denken dat de wereld in hoge vaart afstormt op haar ondergang. Sommigen stoppen deze gevoelens diep weg door te eten en te drinken want er is toch geen houden aan. Anderen zoeken verstrooiing in het genieten en onderdrukken zo de kwellingen van hun ziel. Verdringen dit door drank, vakanties, hard werken, afleiding. Het is toch niet meer tegen te houden, niet meer te ontlopen. Dan maar uit het leven 
halen wat erin zit, de dag plukken ('Carpe Diem') want "morgen" bestaat misschien niet meer.

Jesaja, de profeet, beschrijft in hoofdstuk 22 dit bizarre verschijnsel van tegen beter weten in te gaan genieten terwijl het oordeel dreigt. Hij schrijft zo aangrijpend: "Maar zie er is vreugde en blijdschap met runderen te doden en schapen te kelen, vlees te eten en wijn te drinken en te zeggen: Laat ons eten en drinken want morgen zullen wij sterven". Toen, in de tijd van Jesaja, was dat al zo en nu zien wij het weer terug komen. Als de oordelen er zijn, deze negeren, ontlopen en vol hopeloosheid ons overgeven aan het "vergeten". Vanuit het besef dat wij ons beter uit kunnen leven dan onszelf te bekeren want er is toch geen hoop. Precies het tegenovergestelde van wat de duivel ons influistert, is wat God van ons smeekt. Hij roept ons op tot rouwklagen, tot wenen, tot het gaan in zak en as. Waarom? Dan kan Hij Zijn oordelen afwenden! Hij heeft geen plezier of vermaak in de dood van de goddeloze maar daarin dat hij leeft zo zegt God in Ezechiël 18 vers 32. 

Een paar hoofdstukken verder (hoofdstuk 33 in vers 14) schrijft Jesaja hoe die zondaren zich werkelijk van binnen voelen: "De zondaren te Sion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaars aangegrepen, Zij zeggen: "Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur kan wonen? Wie kan er onder ons, bij een eeuwige gloed wonen?" Het ontwaakte geweten vertelt wat er diep in het hart aan de hand is. Of zondaren dit nu willen onderdrukken door te eten en te drinken, wegwuiven door te genieten, het is diep in de ziel niet te ontkennen, de waarheid leeft daar! Immers een oud gedicht zegt dat buiten Jezus geen leven is maar een eeuwig verderf van de ziel. 

Hopeloos dan?
Het... alles, maakt toch niets meer uit. Gevoelens van diepe wanhoop en een-niet-te-ontlopen-oordeel hebben zich meester gemaakt van velen. Is er dan geen enkele hoop meer? Is er dan geen ontkomen meer aan? Geen ontsnapping mogelijk? Is dit het grote noodlot dat iedereen zal treffen? Is er dan geen hoop meer?

Kunnen wij dat aanstormende, dat onbekende gewelddadige zoals Psalm 91 schrijft, nog ontlopen? Is die pijl die op de middag vliegt en plotseling diep in je lichaam kan dringen en die donkerheid die je overdag zomaar overvallen kan, niet meer ontwijken? Eerst was het ver weg, duizenden kilometers. Als wij toen de TV en radio uitzetten dan verdween het. Dan waren de slagvelden van de oorlog weer ver weg en het terreur was voor anderen. Nu echter zit het verborgen om ons heen, zo lijkt. Alsof we in een soort mijnenveld leven en er ieder ogenblik mijnen kunnen exploderen en ons zomaar vernietigen.

Jezus, de enige Hoop
Juist nu de spanning in je ziel zo hoog oploopt, is Jezus er! Hij, de enige Hoop voor jou (en de gehele wereld). Hij staat klaar om je te helpen in al je verlorenheid, al je angsten, al je eenzaamheid, al je misère en al je ellende en om al je wanhoop weg te nemen. Hij weet als geen ander wat angst is. In Gethsemane, de tuin bij Jeruzalem, werd Hij overvallen door de gruwelijkheid van het komende lijden, het grijnsde Hem aan. Toen overviel Hem een diepe doodsangst; Zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. Hij was mens, net als jij en ik.

Hij weet precies wat je doormaakt...
als nachtmerries je kwellen,
als je niet kan slapen, 
als slaaptabletten niet meer echt helpen,
als je teveel drinkt, 
als de drugs zijn werk doet, 
als je seksueel onreine dingen doet,
als je overgeeft aan dingen uit het rijk van de duisternis, 
als je je volkomen eenzaam voelt,
als aan zelfmoord denkt, 
als je alles voorbij bent, zelfs de leegte… 
als je ineens beseft dat niets je kan vervullen,
als je..., als je..., ja dat alles weet Hij! 

Ren en verlaat de dood
Als dat je leven is, als dat je bestaan is, vlucht dan naar Jezus. Verlaat de dood waarin je leeft en vlucht naar het Leven. Naar Jezus Die gezegd heeft dat Hij de Weg, de Waarheid en... het Leven is! Ontvlucht de bijl waarmee je levensboom zal worden omgehakt! Draai je weg van de toekomende toorn naar Jezus Die voor jou die toorn reeds gedragen heeft. Ontwijk het oordeel van "De Oude van Dagen" Die jou straks voor Zijn Rechterstoel daagt! Schuil bij Jezus Christus Die voor jou reeds in het oordeel geweest is. 

Volkomen onverwachts zal de hemel openscheuren, in een 'split second',
 'in a twinkling of an eye', in een oogwenk en dan zal alle oog Hem zien
en alle knie zal zich voor Hem buigen (Fillipenzen 2 vers 10 en 11).

Vergis je niet... Jezus komt echt spoedig. Laat je maar niets wijsmaken dat het nog wel eeuwen of decennialang zal duren. Jezus heeft Zelf aangegeven, voorspeld waaraan je kunt weten dat Zijn komst dichtbij is. Want wat je om je heen ziet en wat je ervaart in je hart zijn die tekenen, die indringende gebeurtenissen. Hij zal komen met grote macht en heerlijkheid op de wolken van de hemel. De precieze tijd dat Hij komt, weet niemand maar volkomen zeker is dat Hij, Jezus Christus, heel spoedig komt. Hij komt eraan. 2000 Jaar geleden stond de Rechter al voor de deur ... dan moet Hij nu wel in de deuropening staan, dat kan niet anders. 

Vlucht vanonder de macht van de duisternis naar dat veilige land aan de overkant. Naar dat Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, waarover Paulus spreekt in Kollosenzen 1 vers 13 en 14, in Wie (in Jezus) je verlossing kunt krijgen door Zijn bloed, namelijk vergeving van je zonden. Jezus opende de weg weer naar dat verloren leven waar je ziel naar verlangt en naar dat verloren Paradijs waar je naar op zoekt bent. Wat je zelf ook probeert, hoe hard je ook werkt, wat je ook bedenkt, hoe je ook zoekt en verlangt, het zal je niet helpen en baten… Er is maar één Deur naar dat eeuwige, naar dat eindeloze leven, namelijk Jezus Christus, Die uit de doden is opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheid en alle dingen regeert in de hemel en op aarde.

Wanneer? Heden nu, vandaag!
Degenen die Jezus nog niet kennen als eigen Zaligmaker en Redder, die nog geen vrede met God hebben en die nog geen rust voor hun ziel ontvangen hebben, die nog niet opnieuw geboren zijn... die roep ik met klem op om nu Jezus aan te nemen in het geloof. Die jongeren en ouderen smeek ik "Laat je vandaag met God verzoenen!" 

Doe het meteen anders stelt de duivel je weer gerust en verzoekt je tot uitstel. En van uitstel komt afstel! Ik heb dat het laatste jaar zo vaak gezien bij jongeren en ouderen die aangeraakt waren door Gods Geest Die hen tot Jezus riep. Door niet direct te reageren op de roepstem, die innerlijke overtuiging te volgen dat zij zo niet door konden leven, kwam de duivel en roofde in korte tijd de indrukken van Gods liefde weg en het verlangen naar dat eeuwige leven.

Lees hier het aangrijpende getuigenis van een man die zeer krachtig was aangeraakt door de Geest van God om naar Jezus te gaan voor verlossing en vergeving. God drong lange tijd sterk bij hem aan maar hij ging niet. God is geduldig dat is waar. Soms echter is het bij Hem gewoon over als je de grens voorbij bent. Zo ook bij die man, toen was "de oogsttijd van de genade" voor hem voorbij en "de zomer van de roepstemmen" ten einde. Hijzelf zei, voordat hij stierf, letterlijk het volgende tegen de evangelist Dwight Moody

"Meneer Moody, u hoeft niet met mij te praten..." 
"Het is te laat!"
"U kunt met mijn vrouw en kinderen praten en met hen bidden."
"Mijn hart is zo hard als dat ijzer van die kachel daar."
"Mijn verdoemenis is verzegeld en straks zal ik in de hel zijn."
"Meneer Moody, ik zeg u, er is voor mij geen hoop!


Bij God is het altijd, nu, vandaag, heden: "Daarom gelijk de Heilige Geest zegt: Heden (nu) wanneer je Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet ...gelijk in de verbittering geschiedt is (Hebreeën 3 vers 15)" Nooit zegt God dat je het uit moet stellen, ook niet een uur, niet tot morgen of tot straks. Nee... Hij bedoelt op dit moment, nu te vluchten naar Zijn Zoon Jezus, naar die vaste Rotssteen, naar dat hoge Vertrek en naar die grote Held, naar het Lam staande als geslacht in het midden van de hemelen. Naar die Mensenzoon Die alle macht in de hemel en op aarde heeft. De genadetijd is bijna voorbij. Ren daarom voor je leven, verlaat de dood en kom tot het Leven, tot Jezus Christus.

Jezus is opgestaan uit de doden en leeft en staat vol liefde en verlangen klaar om je een volkomen nieuw en eeuwig leven te geven en je te genezen en te herstellen. Een leven zonder angsten, zonder nachtmerries, zonder verslavingen, zonder godsdienst van wetten, regels en doen en laten, zonder verschijningen en zonder geleide geesten en zonder een neergebukte en neergedrukte, beschadigde ziel. Als je als een vermoeide en belaste naar Jezus gaat en in Hem gelooft dan geeft Hij je rust voor je ziel en vrede met God. Hij gaat je dan helpen in je leven!

Contact

Als er ouderen en jongeren zijn die Jezus zoeken en een diep verlangen hebben naar vrede en rust in deze onrustige wereld, 
naar verlossing van de schuld en vergeving van zonden, 
naar diepe rust voor de ziel en 
naar vrede met God 
dan ben ik er voor jou om je te helpen. 

"App" mij gerust op nummer 0651046981 en wij hebben dan contact. Dat kan ook via mail bijvoorbeeld. Mijn e-mailadres is: levendenstromendwater@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten