zondag 9 april 2017

Ziekenzalving... Jezus betaalde ervoor!

"Ziekenzalving... wat is dat?"
"Nou als je ziek bent, laat je ouderlingen komen"

"En bidden dezen dan met je?"
"Ja en niet alleen dat maar zij zalven je ook met olie"
"En genees je dan?"
"Ja want het gelovig gebed zal de zieke beter maken!"

"Dat moet dan wel ergens in de Bijbel staan"
"Ja... in de brief van Jacobus"
"Stel dat je dan niet geneest dan zit jij met de kater"
"God zegt: "Zou Ik het spreken en niet doen?""

"Nou ja... in de meeste gemeenten doen zij het toch niet"
"Helaas schuiven zij in ongeloof Gods woord aan de kant"

De diefstal...
Wij hebben veel laten stelen door de duivel, onze grote tegenstander. Ook als het gaat om ons lichamelijk welzijn, onze gezondheid, ons geloof in genezingen, tekenen en wonderen van Gods Koninkrijk hier op aarde. De gelovigen in de eerste eeuwen na Christus echter, leefden hier dagelijks mee. Van die stijl van leven is niet zoveel meer over. 

Jezus voorspelde dat al: "De dief komt niet anders dan om te stelen, slachten en vernietigen" (Johannes 10 vers 10a). Veel, heel veel van de Heilige Geest, Zijn werkingen en de Geestesgaven zijn in de loop van de eeuwen weggeroofd, gestolen door allerlei besluiten van de synodes en concilies. In die vergaderingen besloot men wat, en hoe je geloven moest, ook ten aanzien van genezingen en tekenen en wonderen. 

van Gods goedheid
Hierdoor is veel verloren gegaan waardoor God kan laten zien dat Hij in Zijn wezen, in Zijn hart intens goed is, ook voor dit tijdelijke leven. Lees dat maar na in Psalm 107: "Loof de Heere want Hij is goed want Zijn goedertierenheid is in de eeuwigheid". Dat God niet alleen groot belang stelt in vernieuwing van ons hart en onze geest door het geloof in Zijn Zoon Jezus. Maar ook dat onze ziel en ons lichaam zeer grote waarde voor Hem heeft. 

Hij heeft ons immers geschapen, naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis. Wij zijn het werk van Zijn handen. Zijn diepste wezen, Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid over het pronkjuweel van Zijn Schepping, de mens. Hij wil ons behouden maar ook genezen als wij ziek zijn, van welke ziekte dan ook. Ook van lijden in verdriet, rouw, moeiten, pijn van binnen en verwondingen van ons emotionele leven

en Zijn genezende kracht
God weet van het lijden door ziekten, geen enkel misverstand daarover. In Psalm 10 vers 14 staat het erg duidelijk over dat God het allemaal weet en ziet: "Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in Uw hand geven...". God is in ons lijden aanwezig en wil dat wij het uit handen geven en in Zijn hand leggen. En als wij het in Zijn Hand geven, tot Hem roepen, zal Hij genezen en helen, uit genade, uit onverdiende gunst, voor niets. 

In Psalm 30 vers 2 en 3 staat letterlijk dat toen David het uitriep dat de HEERE hem genas: "HEERE mijn God, ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen. HEERE Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald." In Psalm 103 staat de reactie op Gods vergeving en genezing zo treffend weergegeven: "Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid (zonden) vergeeft, Die al uw ziekten (krankheden) geneest." 

Het was Jezus Die als het Lam Gods niet alleen alle zonden van deze wereld wegnam maar ook al onze ziekten en leed en bijbehorend verdriet. Hij leed en betaalde voor ons gehele mens-zijn. Jesaja is er in het 53ste hoofdstuk duidelijk over dat Jezus al onze ziekten, het lijden eraan en gebreken op Zich genomen heeft. Dat door Zijn striemen, veroorzaakt door die gruwelijke geseling, zal er  genezing zijn. 

Mattheus citeert diezelfde Jesaja in hoofdstuk 8 van zijn Evangelie als hij de eerste bevrijdingen van demonen en genezingen door Jezus beschrijft: "16 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel ​bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met het woord, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; 17 Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door ​Jesaja, den ​profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen."

Je ziet het bijna voor je hoe Jezus hier alle ziekten en gebreken van de mensen overnam en hen genas. Hij nam deze mee naar de geselpaal bij Pilatus waarvan Petrus later zei: ".... door Wiens striemen u genezen bent!" Het is ook volbracht voor de gevolgen van de zonde in ons lichaam en ziel. Hij heeft onze zonden gedragen en is voor ons tot zonde geworden om ons vergeving en gerechtigheid te geven. 

Precies zo heeft Hij ook al onze ziekten (krankheden), verdriet, moeiten en leed (smarten) gedragen. Hij heeft Zijn lichaam daarom laten verwonden, kapot laten slaan, laten breken om ons te kunnen genezen. God gaf zijn Zoon dus niet alleen voor de redding van de zondaar maar ook voor de genezing, herstel en heling van het lichaam en de ziel. 

                   Jezus: op Hem onze zonden en de straf ervoor!
                   Wij: vergeving van zonden en vrijspraak! 

                   Jezus: op Hem onze ziekten en de striemen ervoor! 
                   Wij: genezing en heelmaking! 

De grote ruilhandel vanuit Gods genade en goedheid, te verkrijgen door het geloof. De drijvende kracht erachter is de intense liefde van God voor zijn verdwaalde en weggelopen zonen en dochters! Om hen door Jezus, Zijn Zoon te redden en te genezen en weer in hun gezelschap te kunnen zijn! 

Daarom kon Jezus ook die bloedvloeiende vrouw genezen (Marcus 5 vers 27 en 28). Zij was al 12 jaar ziek en had al haar geld besteed aan dokters en het was niet beter geworden maar zij werd steeds zieker. Moet je je voorstellen hoe slecht zij eraan toe was. Geen geld meer, de ziekte werd steeds erger en haar krachten namen alleen maar af... uitgemergeld en voortdurend onrein. Zij hoorde van Jezus en geloofde dat alleen het aanraken van de zoom van Zijn mantel reeds genoeg was om genezen te worden. Zij nam toevlucht in het geloof. Dat werd door Jezus beloond en Hij gaf haar de door haar zo verlangde genezing... volkomen en ineens! 

veroorzaakt al dat lijden
Dat ziekte "lijden" betekent, weten wij allemaal. Als wij, als jongeren, kinderen, baby's en teenagers, opa's en oma's en vaders en moeders (ernstig) ziek worden en zijn, is er direct lijden door pijn. Tegelijkertijd met de pijn in het lichaam, ontstaat er ook een soort van kwelling in het gevoelsleven. Het blijft niet bij pijn alleen in het lichaam maar dat lijden gaat ook gepaard met een donkere sluier over ons leven tijdens die dagen van ziekte. Ziekte, afhankelijk van de ernst, neemt ons volledig in beslag. Ook het lijden in ons emotionele leven door afwijzing, pijn, trauma's, vernedering, misbruik, mishandeling doet hetzelfde. 

Ons lichaam wordt gekweld door pijn en moeiten, ons denken vervuld met allerlei kwellende gedachten er over. Ons gevoel drukt ons neer en vaak is er ook benauwdheid. Ook wel angst of het wel beter zal worden. En dan leeft de vraag in het hart... "Als ik nu eens niet beter wordt, wat dan?" Het ziek zijn is ook onlosmakelijk verbonden aan het geloof in God, zeker als de ernst toeneemt. "Waar bent U God... in mijn lijden?" De Psalmen en het Bijbelboek Job staan vol met vragen aan God tijdens diep lijden van lichaam en ziel. 

en extra duisternis!
Soms zoeken mensen, in hun vaak-wanhopig-verlangen-naar-genezing, en diepe bezorgdheid om gezond te worden en te blijven het bij alternatieve geneeswijzen. Zij zijn dan vaak ten einde raad en laten zich daarom periodiek doormeten (biometrie). Of met een hand over zich strijken (strijkers). Of laten zich behandelen door magnetiseurs. Of zij slikken bij maanlicht verdunde medicijnen. Dat helpt soms en geeft wellicht enigszins verlichting voor een tijdje maar echt beter wordt het er niet van. Integendeel de ervaring leert dat de kwaal niet overgaat maar veeleer erger wordt (op termijn). Door het betreden van het duistere terrein van de slang, van de duivel, van de moordenaar van den beginne wordt het lijden nog zwaarder en komt er geen verlichting! Integendeel... er is immers geen waarheid maar wel leugen in deze manieren van behandeling. Hij, de duivel, kan daarom dan ook nooit genezen maar maakt het altijd alleen maar erger!

Zo was er ook eens
... een koning die Ahazia heette. Hij liep op een dag over het dak van zijn paleis. Hij stapte op een rooster maar viel er doorheen op de vloer eronder. Hij kwam ernstig gewond op bed te liggen en vroeg zich af of hij ooit weer beter zou worden. Hij gaf daarom opdracht om te gaan vragen aan de goden van het buurland of hij weer beter zou worden. Die goden waren de zogenaamde vliegengoden en werden aanbeden door dat buurvolk. De boden gingen op weg echter vrijwel meteen kwamen zij een man tegen die een lange mantel droeg en een riem om zijn middel. Hij gaf hen een ernstige boodschap voor de zieke koning (2 Koningen 1 vers 3 en 4). 
In 2016 voelde ik ineens een bult in mijn hals. Even later kon ik deze niet meer voelen maar de volgende ochtend was deze er weer. Onmiddellijk bracht God toen deze geschiedenis van koning Ahazia in mijn gedachten. Ik besloot mijn vertrouwen te stellen op de enige levende God. Het bleek een cyste te zijn en die verdween weer binnen een aantal maanden. God is goed en Hij alleen geneest!
Zij keerden direct terug naar het paleis en brachten die boodschap aan hun koningDe koning verbleekte toen hij de boodschap hoorde dat hij niet meer beter zou worden. "Heeft die profeet soms ook nog gezegd waarom ik dan dood zal gaan?" "Ja" antwoordde de boodschappers, "omdat u, O koning, voor raad om genezing gegaan bent naar de goden van de buren". Die profeet zei letterlijk: "Is er dan geen God in ons eigen land dat u naar die vliegengod gaat?" Hij zei dat dat de reden is dat u gaat sterven, O koning. U bent raad gaan vragen bij de verkeerde god!"

De uitnemender weg...
Er is echter een andere, een veel betere, een uitnemender weg naar genezing en heelmaking dan het aan de duisternis te gaan vragen. De weg gaan zoals God Die gegeven heeft in de Bijbel, Zijn onfeilbare, betrouwbare woord. Die weg spreekt erover dat... "Alle dingen mogelijk zijn, hen die geloven" (Marcus 9 vers 23). Ook voor genezing van ziekten en allerlei andere kwalen en aandoeningen. Dat geloof verzet de bergen van onmogelijkheden in onze omstandigheden van ziekte, pijn en verdriet. Jezus zegt op enig moment zelfs: "Heb het geloof van God" (Markus 11 vers 22). En met dat Gods geloof van de rechtvaardige waaraan werkende kracht wordt verleend, komen wij bij de concrete oplossing die God Zelf geeft in Zijn woord in Jacobus 5.
"13 Als een van u het moeilijk heeft, laat hij ​bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. 14 Laat iemand die ​ziek​ is de oudsten van de ​gemeente​ bij zich roepen; laten ze voor hem ​bidden​ en hem met olie ​zalven​ in de naam van de ​Heer. 15 Het gelovige ​gebed​ zal de zieke redden, en de ​Heer​ zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem ​vergeven​ worden. 16 Beken elkaar uw ​zonden​ en ​bid​ voor elkaar, dan zult u genezen. Want het ​gebed​ van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet."
van ziekenzalving
Daar staan werkelijk niet-mis-te-verstane beloften. Als wij gelovig bidden, zal de zieke genezen. Ook als er onbeleden zonden in het spel zijn die de ziekte veroorzaken, dan is elkaar belijden en vergeven de weg naar de genezing. Dat zegt God tegen ons door de brief van Jacobus. Hij biedt ons een-door-Hem-gegarandeerde weg naar beter worden aan! De vraag is dan vervolgens wel of wij het aandurven om op die beloften te gaan staan, God eraan te houden en dit te gaan doen bij jonge en oudere kinderen, teenagers en ouderen. Het lijden, de pijn, de ziekte biddend, weg te sturen in de Naam van de Heer Jezus! De zieke vervolgens te zalven met olie en gelovig te danken voor de genezing die plaatsvindt dan.

En dat alles in geloof dat wat God zegt, zal maar ook moet gebeuren. Hij is immers, zegt diezelfde Jacobus, de Vader van het licht en alle goede gaven en volmaakte giften zijn afkomstig van Hem. Dan zal God, Die als Enige werkelijk onveranderlijk is, Hij Die nooit, nee nog nooit één (1) belofte op de aarde heeft laten vallen, ons genezen en helen! "Want", zegt Paulus in 2 Korinthe 1 vers 20: "zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en die zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons." In Psalm 33 vers 9 staat dat God dat dan zal doen: "Want Hij spreekt en het is er en gebiedt en het staat er". En als er zonden te belijden zijn, dan moeten wij die elkaar vergeven. God zal die zieke dan genezen want dat zegt Hij, de eeuwige Vader van de waarheid. Van Hem is toch het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid?! Wat een rijkdom aan genezing ligt er dan klaar als wij God in het geloof gehoorzamen. 

De duivel gaat rond als een briesende leeuw, ook als een engel van het licht. Wij worden 
echter geroepen om deze boze krachtig te weerstaan. De belangrijkste wapens daarbij zijn 
het zwaard van de Geest en het schild van ons geloof. Johannes zegt dat dit de overwinning 
is die de wereld overwint, namelijk ons geloof. 

... is Gods weg!
Als wij deze genade en goedheid van God onder het stof van de eeuwen weghalen, dan kunnen de plaatselijke gemeenten het gaan uitvoeren. Dan hoeven gemeenteleden en hun kinderen geen gebruik meer te maken van die duistere geneespraktijken. Het Lichaam van Christus, Gods Kerk, heeft nu weer het Bijbelse antwoord op lichamelijk ziekten, geestelijke aandoeningen, gebrokenheid in de ziel en allerlei andere kwalen. 

Dan zullen wij eens temeer beseffen dat de levende God, de Springader van het levende water, dat raadplegen van de duisternis verafschuwtHij is echt jaloers als wij naar duisternis gaan terwijl Hij het enige echte Licht is! God wil dat Zijn schepselen, naar Zijn beeld geschapen, wij die van Hem zijn, aankloppen bij Hem in plaats van naar het verkeerde adres gaan. Dan hoeven zij geen raad meer te vragen bij de verkeerde god!" Dat wij gewoon bij Hem terecht kunnen. Hij toch, is de Enige God Die over de gezondheid gaat.

Hij heet, en is "Jehovah-Rapha". In Exodus zegt Hij het meerdere keren zo treffend en helder en duidelijk onder andere in Exodus 15 vers 26: "En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de ziekten op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!

Wat mooi is het als kerkenraden, oudstenraden, dominees, pastors, evangelisten en andere ambtsdragers van welke gemeente of welk kerkgenootschap dan ook, weer voor Gods opdracht gaan. En Hem gehoorzamen uit liefde en diepe bewogenheid voor de zieken in pijn en kwelling en hen gaan zalven in het geloof van genezing en herstel. 

In het diepe besef dat "Jezus Christus gisteren en heden (vandaag) Dezelfde is en in alle eeuwigheid!" (Hebreeën 13 vers 8). Dan weet, ziet en hoort niet alleen het gemeentelid en de gemeente van Jezus Christus het dat onze God een levende God is... maar ook de wereld! Dat wij een levende God dienen Die spreekt en handelt en geneest, nog even krachtig als toen!

Gebedsaanvraag
Als u, of jij, in een gemeente leeft die dit nog niet doet dan willen wij wel voor en met je bidden. 

Of als u, of jij, geen gemeente hebt, of niet gelovig bent, dan willen wij dat ook.

Of als u, of jij, gebed nodig hebt voor een ander, stuur een mailtje naar levendenstromendwater@gmail.com of een Whatsappje naar 0651046981. 

Wij bidden dan om genezing en herstel. 

Foto met toestemming van Ain Vares (www.ainvaresart.com).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten