donderdag 14 september 2017

'There is more'... dat bleek!

"Diep van binnen  verlangde ik naar meer..."
"Naar meer kracht, meer liefde en meer compassie"
"Naar meer genezingen op straat en elders"

"Naar woorden van kennis"
"Om die te gebruiken om meer van Jezus te laten zien"

"Het leek wel of ik weer verliefd was"
"Er was zo'n diep verlangen dat uitging naar Jezus!"
"Naar meer van Hem, Zijn liefde, Zijn kracht!"
"Ik wilde dit ontvangen en bezitten"
"Voor de stervende wereld en toerusting van gelovigen"

Toen de uitnodiging kwam om naar voren te komen om dat te ontvangen, was ik al onderweg. Ik kon niet wachten, liep anderen voorbij. Precies zoals de bloedvloeiende vrouw die vastberaden verlangde naar genezing (Lukas 8 vers 43 tot 48), zo bewoog ik mij tussen de mensen door. Het was bij mij zoals bij David toen hij in de woestijn van Juda verbleef: "O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad, mijn ziel dorst naar U in een land, dor en mat, zonder water (Psalm 63 vers 1)" Ik dorstte naar meer van Jezus, naar meer van de Geest en Zijn kracht, naar meer intimiteit met de Vader...

Op mijn aangezicht voor Jezus
Ik stond vooraan en mijn verwachting was hoog. Ik wist op een of andere manier dat ik het zou ontvangen en wachtte vol verlangen. Ik zag dat Randy Clark er aan kwam. Hij begon met het opleggen van handen om de Geestesgaven door te geven, om die over te dragen zoals Hebreeën 6 vers 4 dat leert. Toen was ik aan de beurt. Hij legde mij de handen op en ik ontving een nieuwe doop met liefde van Jezus en de vier gaven waarnaar ik zo verlangde. Ik kon toen niet blijven staan en kwam op mijn knieën op de grond terecht. Ik viel niet... of zakte plotseling in elkaar. Mijn benen verloren hun kracht niet. Ik ging door mijn knieën, niet gedwongen of geforceerd maar Gods Geest dat deed door mij heen. Een andere verklaring heb ik niet.   


Gods aanwezigheid door Zijn Geest zorgt voor verbrokenheid,
voor onuitsprekelijke vreugde en diepe aanbidding!

Toen ik, daar voorin de zaal, op mijn knieën terecht kwam, begon ik te huilen en te spreken en zingen in andere talen. Ik verheerlijkte Jezus en maakte Hem groot! Zijn Geest had mij verlangend gemaakt, dat verliefde gevoel gegeven naar een nieuwe doop, een nieuwe aanraking. Jezus dompelde mij opnieuw onder in Zijn liefde. 

Plotseling begon ik Hem al snikkend hardop te danken dat ik die-zo-verlangde gaven en nieuwe kracht ontvangen had. Ik geloof dat ik het wel 5 keer met-een-van-vreugde overlopend hart hardop uitgesproken heb, daar op mijn knieën. Ik wist dat ik het ontvangen had want de Geest getuigde dat met mijn geest! Intussen wist ik een paar minuten niet hoe ik het had... Zo vol met liefde, zo vol met Jezus, zo vol met vervulde beloften, zo vol met kracht van de Geest, zo vol met God... Het was zoals een van de sprekers op de conferentie het zei: "Als die onuitsprekelijke vreugde je vervult, kun je dat onmogelijk opschrijven of vertellen wat en hoe dat nu werkelijk was." 

Wat ging eraan vooraf?
Vorig jaar (2016) heb ik tijdens de eerste 'There is more' conferentie mijn bediening als evangelist toegewijd aan genezingen en tekenen en wonderen. Ik was overtuigd geraakt dat genezing, naast vergeving van zonden, het andere onderdeel is van de verzoening die Jezus bewerkt heeft door Zijn lijden en sterven voor ons. Die toewijding aan genezing heeft mij veel strijd gekost, met name in mijn denken om door te breken in de waarheden van Jezus op dit zo belangrijke terrein. 

Het is een intense ontdekkingsreis geweest die ik alleen met Gods Geest moest gaan met zegeningen en nederlagen, met succes en falen. De afgelopen weken echter was er een diep verlangen (een dorst) in mijn hart gegroeid om meer van Jezus te laten zien op straat en tijdens bijeenkomsten. Te vaak kwam ik op straat en tijdens bijeenkomsten tegen dat, hoewel de Heilige Geest krachtig werkte, er toch geen keuze gemaakt werd om Jezus aan te nemen, om te geloven dat Hij ook voor hen gestorven is. 
Dan zag ik voor mijn ogen dat er een verschrikkelijke oorlog woedde om hun ziel! En als je dan ziet dat men wel wil ("Wie wil dat nu niet...?!") maar het dan toch niet aandurft…
Ja... dan breekt je hart. De genade zo dichtbij, zo diep in het hart gebracht en toch durft men dan niet... Terwijl tegelijkertijd het diepe verlangen naar verlossing, vergeving, rust en vrede en eeuwig leven in hun ziel brandt en uit hun ogen straalt. Zij zien dan net als dat volk, dat in duisternis wandelt, het grote licht; en schijnt over hen een licht zoals zij die wonen in het land van de schaduw des doods, (Jesaja 9 vers 2). Dan moesten ik en de maatjes waarmee ik evangeliseerde hen laten gaan met soort verlammend gevoel van nederlaag...

'There is more II'
Om deze redenen ben ik opnieuw naar de 'There is more' conferentie van het Evangelisch Werkverband gegaan. Voor meer kracht van de Geest ("wie kan zonder?"), voor meer wijsheid ("wie heeft die wijsheid van boven altijd op zak?"), voor woorden van kennis ("wie wil niet graag het bovennatuurlijke laten overtuigen?"), voor de gave van geloof en genezing ("wie wil niet de zekerheid dat als je bidt voor genezing dat het dan ook meteen en volledig plaatsvindt?"). Voor een krachtiger bediening als evangelist, als een medewerker, als ambassadeur van Christus Jezus. Om minder nederlagen voor het Koninkrijk van God mee te maken en veel meer overwinningen voor Koning Jezus te zien. Het zou op de conferentie gaan over meer kracht, meer geloof en de noodzakelijke gaven van de Heilige Geest als wapens van de gerechtigheid waarmee de vijand, de satan, verslagen kon worden. Daar verlangde ik naar.

Daar kwam nog bij dat ik in het laatste jaar ben gaan zien dat lichamelijke en psychische ziekten en aandoeningen, diepe kwellingen van de duivel zijn. Van een onveranderlijk God komen alle goede gaven en alle volmaakte gift zoals Jakobus dat zegt in zijn brief (hoofdstuk 1 vers 17). 
Er komt gewoon niets slechts, niets gemeens, geen enkele kwelling en geen enkele marteling van lichaam en ziel van de levende en goede God. 
Het is onmogelijk dat die afkomstig zijn van Jehovah Die van Zichzelf zegt in Exodus 15 vers 26 dat Hij de Geneesheer (de Heelmeester) is. Jezus maakte dat nogeens glashelder in Johannes 10 vers 10 waar Hij zegt: "De dief komt niet opdat hij steelt, slacht en vernietigt; Ik ben gekomen om leven te geven en leven in overvloed". Jezus benadrukt hier de diepe scheiding tussen goed en kwaad, tussen macht van de duisternis en die van het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, tussen ziekte en genezing, tussen aandoeningen en gezondheid en daarmee tussen de duivel en Hemzelf. 

Ik wilde er meer over leren want ik zie jongeren en ouderen gekweld met soms vreselijke pijn in lichaam en ziel, met intens verdriet om verlies van lichaamsfuncties of van schoonheid van het lichaam. Met martelingen door chronische ziekten en kwaadaardige kwalen die naar de dood leiden. Ik zie jongeren maar ook ouderen met gedachten van zelfvernietiging, afwijzing, zelfmoord. Dit alles leerde ik... komt van die boze waarin niets, niets, niets goeds is maar alleen maar kwaad ('evil')! Jezus kwam naar de aarde om ook deze werken te verbreken en gaf ons de opdracht om dat in Zijn autoriteit te gaan doen. En hoe dat dan te doen zoals Hij dat wil dat ik dat doe? 

Sam Storms
Een van de sprekers van de conferentie was Sam Storms, een predikant uit de Verenigde Staten. Hij geloofde 30 jaar geleden nog dat de gaven van de Geest waren gestopt in de eerste eeuw na Christus, na de dood van de Apostelen. Hij kwam na pijnlijke perioden in zijn leven, en door hetgeen hij als predikant zag, tot de conclusie dat dit een grote leugen van de duivel was. Het overleven als wedergeboren gelovigen in een wereld vol verzoekingen en aanvechtingen op eigen wilskracht gaf geen verlichting en overwinning en genezing en kracht, integendeel. Alhoewel hij al jaren daarvoor door Jezus gedoopt was met de Heilige Geest en in tongen sprak, onderdrukte hij deze gaven zo'n 20 jaar. De misstanden die hij zag in sommige charismatische gemeenten blokkeerde het juiste gebruik van deze kracht en gave. 

God zette hem echter in de loop van de jaren volledige vrij van elke blokkade die de vrije souvereine werking van Zijn Heilige Geest in de weg stond. Jezus stak het onderdrukte vuur weer aan en Sam Storms ging handen opleggen en ervoer in de aanbidding (in zijn gemeenten) zeer grote vreugde. Zijn Godsbeeld wijzigde dan ook drastisch. Van een afstandelijke God naar Eén Die Zich intens verheugt en zelfs juicht over Zijn kinderen (Zefanja 3 vers 17). 
God heeft de meeste vreugde over ons ('exploded in songs about us that never end!') als wij vreugde hebben in Hem! God is verzadigd met vreugde (Psalm 16 vers 11). 
Hij ging God vanaf die perioden vertrouwen in verstand, emoties en affecties en kwam erachter dat God Zelf Zijn woord niet alleen waarmaakt maar daardoor ook eert. 

Indrukwekkend was het Bijbelse onderwijs dat Sam gaf over genezing. De bediening van Jezus bestond grotendeels uit genezingen om het Koninkrijk van God openbaar te maken. Alle ziekten en aandoeningen genas Jezus en niemand ging ongenezen naar huis. Hij deed dit niet door ervoor te bidden maar Hij beval genezing en sprak dat uit met kracht van de Heilige Geest. Genezing en tekenen en wonderen waren in de tijd van Jezus, en nu nog steeds, een zeer wezenlijk onderdeel van het hart van het Evangelie van het Koninkrijk van God. Genezing in het Koninkrijk is de aanwezigheid van Jezus, zo stelde Sam. God houdt ervan om te genezen. Wij hoeven Hem niet te dwingen, het is Zijn aard omdat te doen.  

Ook over profetie sprak Sam Storms duidelijk. Een profetie is een openbaring van God in onze menselijke gedachten. Niet zozeer over onszelf maar over en voor andere mensen en voor de gemeente. Het is Gods idee om zo door ons heen te werken. Niet alleen voor mannen maar evengoed voor vrouwen. Het is niet vrijblijvend want God geeft een opdracht om ernaar te streven (en er niet bang voor te zijn). Niet eens om ervoor te bidden maar om te ontvangen wat God heeft klaarliggen aan openbaringen voor Zijn doel. 
Als je niet ijvert, streeft naar de geestelijke gaven ben je ongehoorzaam en ongehoorzaamheid aan Gods Woord en Zijn wil is zonde. "Je vraagt ook geen aparte openbaring om te stoppen met liegen of overspel doen. Het staat klip en klaar in Gods woord." 
Zo ook met de gaven van de Geest en de doop met Zijn Geest. 

Randy Clark
Ook Randy Clark maakte zijn eigen ontdekkingsreis van een strenge Baptistenprediker zonder kracht naar een bediening in genezing en tekenen en wonderen. Hoewel ieders leven verschilt, komen wij op die reis dezelfde dwaling tegen namelijk die van de streeptheologie. Deze dwaling zegt dat de doop en gaven van de Geest niet meer bestaan, niet voor deze tijd zijn. Ook Randy ging daar doorheen door de Geest geleid. Het gemis aan kracht voor hemzelf en dat hij ook bij anderen zag, creëerde verlangen en uiteindelijk doorbraken. De bediening van het handen opleggen werd hem op het hart gelegd, zowel voor het doorgeven en overdragen van gaven van de Geest en Zijn kracht alsook voor genezingen en tekenen en wonderen. Dat is zijn levensbediening geworden. 

In de diensten die hij tijdens de conferentie verzorgde, stond de kracht van God, Zijn Koninkrijk en het geloof daarin centraal. Als je bent wedergeboren, komt de Heilige Geest in je wonen. De kracht om het leven te leven dat Jezus wil dat je leeft, ontvang je echter door de doop met de Heilige Geest. Het aangedaan worden met kracht uit de hoge (Lucas 24 vers 49) is noodzakelijk om zo te kunnen wandelen zoals Jezus wandelde op aarde. Ook Jezus moest worden aangedaan met die kracht uit de hoge (Lucas 3 vers 21) voordat Hij de verzoeking in de woestijn kon weerstaan (Lucas 4 vers 13) en ging spreken als machthebbende (Lucas 4 vers 32). Zo ook met ons, wij kunnen alleen die zalving met kracht ontvangen door de Geestesdoop. 

In een van de diensten riep Randy Clark op om te ontvangen waar je naar verlangde. Naar meer kracht in je bediening? Kom dan! Naar Gods gaven voor de ander? Kom dan! Gods Geest werkte zeer krachtig in de zaal en velen kwamen naar voren waaronder ikzelf. Ik kon niet wachten, liep anderen voorbij. Precies zoals de innerlijk vastberaden bloedvloeiende vrouw die zo verlangde naar genezing (Lukas 8 vers 43 tot 48), bewoog ik mij tussen de mensen door. Het was als bij David toen hij in de woestijn van Juda verbleef: "O God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad, mijn ziel dorst naar U in een land, dor en mat, zonder water (Psalm 63 vers 1)" Ik dorste naar meer van Jezus, naar meer van de Geest en Zijn kracht, naar meer intimiteit met de Vader. En... ik ontving in overvloed!

Overwinningen en nederlagen...

Op de laatste dag van de conferentie sprak Randy indringend over de ontroering en vreugde van overwinningen als jongeren en ouderen beter worden en genezen. Ook over de tekenen en wonderen die hij en zijn team meemaken. Daar kon iedereen die genezingen meemaakt, zich wel in herkennen. 


Hij (maar ook Sam Storm) sprak nog indringender over de nederlagen die geleden werden als jongeren en ouderen niet genezen van de meest gruwelijke ziekten en aandoeningen tijdens een (genezings)dienst of in zijn eigen gemeente. De smart, het verdriet in de ziel als je voor je ogen ziet dat hoop (opnieuw, of voor de zoveelste keer) de bodem ingeslagen wordt. Aangrijpend waren de voorbeelden die hij noemde waar het uiteindelijk, ondanks zeer intensief gebed van een hele gemeenten en families, de zieke stierf. Dan zie je niet alleen het verdriet, de onmacht en de nederlaag maar je lijdt er zelf aan, het raakt je diep. 

De grote vraag is dan of je de handdoek in de ring gooit en niet meer bidt voor zieken of dat je doorzet en het blijft doen. Ben je bereid om die prijs te betalen om die nederlagen mee te maken? Alhoewel ik nog maar een beginneling ben, heb ik besloten ook die prijs te betalen. Immers 'Without the agony of defeat, no thrill of victory!' En in die overwinningen op de duisternis wordt de kracht van het bloed van Jezus zichtbaar: zaligheid, genezingen, herstel, heling, bevrijding, vrijheid!

Samenvatting
Als ik op deze dagen terugkijk dan springt mijn hart op van vreugde. De Heilige Geest, de aanwezigheid van God was zeer krachtig door Bijbels onderwijs, praktische toepassingen en de aanbidding in muziek en zingen met elkaar. Het kan niet anders dat Jezus zeer verheugd is geweest en ook Zijn engelen gestuurd heeft van aanbidding en genezing. 

Ik verheug mij ook zeer dat deze beweging van 'There is more', voor meer kracht en werkingen van de Geest nu juist in onze "oude moederkerk", de Nederlandse Hervormde Kerk (PKN), plaastvindt. Ik verwonder mij erover en vind het opmerkelijk dat het niet uit de Pinkster- of Charismatische kerken komt. Zou God gedenken aan weleer?

De zéér gebalanceerde boodschap van Woord en de Geest heb ik als zeer leerzaam en ook als bevindelijk ervaren. De onlosmakelijke koppeling tussen het Woord en Geest werd door iedere spreker bevestigd in spreken en voorleven. Allen betuigden daarbij dat je God niet in een box kunt stoppen als het gaat om Zijn soevereiniteit en Zijn manieren van openbaring en manifestaties. 

Hans Maat, Gerrit Vreugdenhil en Ben van Werven gaven eveneens indrukwekkende boodschappen over de werkingen van de Geest en genezingen en opwekkingen. Paul Martini heeft samen met Richie Seltzer, een zeer indringende boodschap gebracht op de zaterdagavond. Tijdens de laatste dienst deden zij beiden een oproep, een uitnodiging, om als je nog niet gered was, het heden van de genade te benutten. Tussen de 20 en 30 jongeren en ouderen (misschien wel veel meer...) kwamen naar voren en gaven hun hart aan God en namen Jezus als Zaligmaker en Verlosser aan! 

Er is meer... dat bleek! Glorie aan God en aan het Lam dat, staande als geslacht, regeert, nu en tot in alle eeuwigheid!

Tot slot
Ik roep elke kerk, elke beweging, elke plaatselijke gemeente en iedere wedergeboren gelovige op alles over te hebben voor een verloren en stervende wereld. Elke weerstand op te geven vooral die tegen de Persoon en souvereine werkingen van de Heilige Geest!

Ik roep op om in ons denken alle valse redeneringen af te breken en elke hoogte die zich verheft in het denken en doen tegen de kennis van God, gevangen te nemen en onder gehoorzaamheid van Christus te brengen. Ook elke weerstand tegen de doop met de Geest en Zijn gaven!
Laten wij met grote verwachting doen wat Jezus ons opgedragen heeft in Mattheüs 10 vers 7 en 8 (en elders): "En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet."
Ik roep alle lokale gemeenten op tot het bidden voor zieken en de ziekenzalving toe te passen. Het is de Bijbelse manier om in de lokale gemeenten voor zieken te bidden en hen te zalven met olie.  

Gebedsaanvraag
Als u, of jij, in een gemeente leeft die niet voor genezing bidt, dan willen wij wel voor en met je bidden. 

Of als u, of jij, geen gemeente hebt, of niet gelovig bent, ook dan willen wij voor genezing bidden.

Of als u, of jij, gebed nodig hebt voor een ander, stuur een mailtje naar levendenstromendwater@gmail.com of een Whatsappje naar 0651046981.

Wij bidden dan om genezing, bevrijding, heling en herstel en zaligheid van de ziel.

NB. Foto met toestemming van Ain Vares (www.ainvaresart.com).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten