zaterdag 23 november 2013

Jezus op het slagveld tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1918

"Bloed... overal bloed!"
"Op dit slagveld, uit mijn wonden"
"In dit veldhospitaal... het lijkt wel een slachthuis!
"Overal bloed, ledematen, en nog eens bloed...!

"Plotseling klinkt een lied over dat andere Bloed!"
"Dat Bloed uit Immanuels aderen..."
"Dat Bloed dat van de kruispaal droop"
"Dat Bloed van Jezus dat vergeeft, reinigt en verlost"

"Een verpleegster begint te zingen ..."
"Haar handen bedekt met bloed, kleren rood van bloed!"
"There Is A Fountain Filled With Blood!"
"Drown From Immanuel's Vains!"

"O... zij zingt in mijn eigen dialect"
"Een diepe vreugde doorstroomt mij!"
"Ik ben zwaar gewond maar zal leven in eeuwigheid!"
"Ik sterf nooit meer maar zal leven omdat Hij leeft!"

"Plotseling zing ik ook in mijn eigen dialect"
"Loof de Heere O mijn ziel!"
"En al wat binnenin mij is, Zijn heilige Naam"
"Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden"

"Ineens wordt er geroepen..."
"Soldaten komen naar mij toe..."
"Trooper, we only speak English..."

"We seek Jesus!"

Daar ligt Duncan Campbell (1898 - 1972), gewond middenin een veldhospitaal op een slagveld van de WO I. Overal bloed, gehuil, gesnik, gejammer van pijn en roepen om moeders van stervende soldaten. En dan gaat er ineens een verpleegster zingen over dat Bloed van Jezus! Van dat Bloed dat uit Zijn aderen stroomde in Gethesemané, voor de Joodse Raad, bij Pilatus aan de geselpaal, bij Herodes, voor het krijsende en door-de-farizeeërs-opgehitste volk, tijdens het hangen (!) aan het kruis. En na Zijn dood uit de wond in Zijn zijde! 

Jezus' bloed!
Zijn kostbaar Bloed moest gestort worden. Er moest een eenmalige offer gebracht worden "...om de overtredingen te beëindigen, de zonden te verzegelen en ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om ...."! (Daniel 9 vers 24). "Want... zonder bloedstorting zou er geen verlossing, geen vergeving zijn (Hebreeën 9 vers 22b)! En dan daar, middenin al dat menselijk bloed en immense lijden, klinkt er opeens een lied over dat andere kostbare, krachtige, levende en dierbare Bloed van het Lam dat daardoor alle zonden van de wereld (de kosmos) heeft weggenomen (Johannes 1 vers 29)! En Zichzelf als een onbevlekt en volmaakt Offerlam door de eeuwige Geest opofferde om met Zijn heilig Bloed ons geweten te reinigen van dode werken om de levende God te dienen (Hebreeën 9 vers 14).

Antwoord van zijn ziel
Duncan antwoord op het zingen van het lied over die Bloedfontein met het zingen van Psalm 103: "Die al uw (!) ongerechtigheden vergeeft, en al uw (!) ziekten geneest! Die uw (!) leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als een arend. De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden!" In zijn zwakheid prijst Duncan God voor Zijn wonderlijke goedheid voor het Bloed van Zijn Zoon Jezus voor vergeving. Daarna gaat hij in zijn Schotse dialect ('Gaellic') hardop vertellen over Jezus. 

De Geest Die neerdaalt...
En dan... plotseling stroomt de Heilige Geest het veldhospitaal binnen. 
Hij vult de atmosfeer!
Met een vreemde stilte en neerdalende vrede. 
De tegenwoordigheid van de Geest wordt ervaren... heilig, krachtig, vol van liefde en genade. 
Gods aanwezigheid raakt meteen het hart.
Vreemd stil, doodstil.
Er is een krachtige overtuiging in de ruwe soldaten harten, in hun ziel klinkt de stem van Gods Geest, niet tegen te houden! 
Zijn woorden worden met Zijn Goddelijke kracht naar binnen gebracht!
Die woorden van God zijn als een vuur en als een hamer die die rotsige harten aan stukken slaat (Jeremia 24 vers 29). 
Zijn heiligheid valt op de gewonden soldaten en op het medisch personeel, daar in dat veldhospitaal. 

Geen soldaat kan die Tegenwoordigheid tegenhouden! 
Geen verpleegster kan onder die Aanwezigheid uitkomen! 
Geen arts kan weerstand bieden aan Zijn woorden in het hart! 
Geen vijand kan er aan ontkomen!
Geen enkel mens kan Gods Geest ontvluchten!
In een jeugdbijeenkomst in ons land gebeurde dit in 2015 ook. De hele avond was gevuld met aanbidding van Jezus door liederen, door getuigenissen en door het woord van Jezus. Eén van de aanwezigen zag een wit licht achter de jongeren die getuigenis gaven, achter de spreker en achter anderen op het podium. De lucht was "zwanger" van verwachting, van hoop, van Jezus! Om 22.20 uur (ik keek op de klok toen, 'k zal het nooit vergeten!) kwam er een oproep om keuze voor Jezus te maken. De gebedslast van een gebedsgroep in de zaal ernaast, werd weggenomen. En plotseling was "Het" er... de Geest daalde neer in de zaal, vol met jeugd en veel ouderen. Niemand kon zich eraan onttrekken! Iedereen begon te bidden, op zijn stoel, ervoor geknield of kwam naar voren (rennen), naar het podium om daar te knielen. Velen gaven hun hart aan Jezus, voor het eerst of opnieuw! Die Aanwezigheid van de Geest in die atmosfeer vergeet je nooit meer! Want in die Aanwezigheid gebeurt het! Daarbinnen is de kracht van God aanwezig voor verandering, voor bekering, voor overgave, voor geloven, voor genezing en bevrijding!
In die Aanwezigheid...
En terwijl Duncan Campbell zijn Heer ligt te prijzen met Psalm 103 en in zijn dialect spreekt over Jezus hoort hij ineens: 
"Soldaat, kun je geen Engels spreken? Wij zoeken Jezus!" De Heilige Geest overtuigt bloedende en gewonde soldaten van zonden, gerechtigheid en oordeel. In dat uur komen er 7 (!) Canadese soldaten tot Jezus en worden van hun zonden wit gewassen door het Bloed van het Lam waarover die verpleegster zingt!

Wie was Duncan Campbell?
Duncan die op jonge leeftijd in Schotland tot geloof kwam, moest als soldaat gaan dienen in de Eerste Wereldoorlog. Hij werd opgeleid en getraind als mitrailleurschutter bij de 'Argyll and Sutherland Highlanders' en werd naar Frankrijk gestuurd. Zijn regiment was betrokken bij vele gevechten; ook bij die gruwelijke strijd van Passchendaele in 1917, een massieve slachtpartij met onnoemelijk veel doden en gewonden (ongeveer 500.000 (!) doden in een paar dagen). 

Jezus hielp hem erdoor heen!
De gewelddadigheid, de zondigheid van het leven in het leger en het zinloze afslachten op de slagvelden maakte Duncan van binnen ziek totdat hij het bijna niet meer kon dragen. Het was alleen het geloof in Christus Jezus dat hem door al die onreinheden van zonden sleepte en door al die gruwelijkheden van lijden heen hielp in die maanden. 

Aan het einde van de oorlog werd hij overgeplaatst naar de cavalerie (dat waren soldaten op paarden toen nog). Hij nam deel aan de slag om Amiëns (augustus 1918) waar hij zwaar gewond raakte. Terwijl hij op de grond lag, bereidde hij zich voor om zijn ziel in Gods hand te leggen. Toen echter trof hem een paardenhoef van een ruiter die meevocht in die veldslag. Hij schreeuwde het luid uit. 

Doop in de Geest

Na de aanval kwam de ruiter, die Ducans' schreeuw had gehoord, terug, nam hem op zijn paard en bracht hem in veiligheid naar een veldhospitaal. Tijdens de rit op het paard dacht Duncan dat hij zou dood gaan. Tegelijkertijd waren twee dingen die hem in geestelijke moeilijkheden brachten... zijn onheiligheid in de ogen van God en... hij had nog nooit één ziel naar Jezus geleidt! Hij werd herinnerd aan het lied dat zijn vader vaak zong op de boerderij in Schotland.

‘Must I empty-handed go? Must I meet my Saviour so? Not one soul with which to greet Him? Must I empty-handed go? Could I but recall them now, Oh, the years of sin I've wasted! I would give them to my Saviour. To His will I'd gladly bow.’

Toen en daar op de rug van het paard, bad hij het gebed van Robert Murray MacCheyne dat hij zijn vader vaak had horen bidden op de boerderij: "Heere, maak mij zo heilig als een geredde zondaar kan zijn". Direct daarna ervoer hij, daar op het paard, dat een grote kracht hem optilde, de Geest Die hem vervulde en Jezus toonde in kracht en liefde.
Duncan zegt er zelf van: 'God swept into my life - God the Holy Ghost. Some people say that there isn't such a thing as a definite experience of the Holy Ghost subsequent to conversion," said Campbell. "My conversion was real; my regeneration was wonderful; but it paled before the revelation of Jesus that came to me on that horse's back'.

Tegenwoordigheid van de Geest...
Dit was opwekking in dat veldhospitaal, toen en daar! 
Nee..... dit heeft niets te maken met allerlei kerkelijke activiteiten van druk bezig-zijn, met het doen van vrijwilligerswerk, met Bijbelstudies en zelfs niet met bidstonden. Niet dat dit verkeerde dingen zijn maar de vraag is of deze leven brengen in de dood? Als het geen leven voortbrengt, dan blijft het allemaal toch dood?!
Jezus zegt ervan in Johannes 6 vers 63: "De Geest is het Die levend maakt en het vlees heeft geen nut (is zinloos). Ik spreek woorden tot u van Geest en leven!". Niets van wat wij organiseren, van wat wij presteren kan wat worden zonder de Heilige Geest... Zonder de Geest is het leeg en geestelijk dood! Het is zelfs niet neutraal, of natuurlijk maar het is zelfs het vijandschap tegen God (Romeinen 8 vers 7).
Alles op deze aarde wordt door Gods Geest uitgevoerd. De profeet Zacharia moest er van profeteren in hoofdstuk 4 vers 6:"Niet door kracht (van onze natuurlijke inspanningen), noch door geweld (bij prediking) maar door Mijn Geest zal het gebeuren, zegt de Heer van de hemelse legermachten".
Afwezigheid van de Geest...
De afwezigheid van de Geest merk je 
doordat er weinig of geen jongeren en ouderen tot geloof komen, 
doordat er weinig of geen mensen genezen, 
doordat er weinig of geen mensen bevrijdt worden, 
doordat er weinig of geen mensen gedoopt worden in water en Geest en
waardoor de Geest Zijn gaven niet kwijt kan. 

De afwezigheid van de Geest kenmerkt zich door prediking van orthodoxie die leidt tot dode (vormen)godsdienst van de buitenkant bij jongeren en ouderen. Er zijn geen grote geestelijke doorbraken.

De afwezigheid van de Geest zie je daar waar de theologie van het woord zonder de kracht van de Geest is. Zij sleept mensen naar het oordeel en de buitenste duisternis!

De afwezigheid van de Geest kenmerkt zich door de aanwezigheid van "schijn" zonder de kracht. Zegt Paulus daarvan niet van in 2 Timotheus 3 vers 5 dat er dan een schijn van godzaligheid komt maar dat de kracht (van de Geest) ervan verloochend wordt?

De afwezigheid van de Geest heeft alles te maken met wat Paulus zegt in zijn brief aan de Efeziërs over in slaap gevallen zijn: "Daarom zegt Hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten".

De afwezigheid van de Geest heeft alles te maken met het hart! Het vullen van het hart en het leven met sociale media en allerlei wereldse TV programma's zoals "Boer zoekt vrouw", "De Wereld Draait Door", "Goede Tijden, Slechte Tijden", met grootste sport-evenementen, of filmseries op Net Flix of op Faith Flix. 

De afwezigheid van de Geest heeft alles te maken met het ontbreken van verwachting tijdens kerkdiensten, bidstonden en andere kerkelijke en feestelijke activiteiten, de afwezigheid van "het wanhopig verwachten"!

Amos liet het hart van God zien over al die doodse activiteiten. Hij zei in hoofdstuk 5 vers 21 tot 24 namens de HEERE het volgende ervan: "Ik haat, Ik versmaad ("Ik heb er niets mee") uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten ("die kan Ik niet uitstaan"), want al brengt u Mij brandoffers, en uw graanoffers. Ik schep er geen behagen in ("Ik heb er geen vreugde in"), en het dankoffer van uw gemest vee, wil Ik niet aanzien ("Ik kan dat in Mijn aanwezigheid niet verdragen"). Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg en het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren (Mijn oren willen het niet horen, Ik stop daarom Mijn vingers in Mijn oren!"). Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek" Zij deden aan godsdienst, aan al die religieuze activiteiten deden zij mee. Zij hielden zelfs feesten, aan God toegewijde dagen met veel muziek en zingen! God haatte het echter want er was geen bekering! Er was geen afkeer van eigen opvattingen over het dienen van God, van eigen redeneringen over zonden en misdaden! Er was geen recht en geen gerechtigheid!

"Heilige Geest... wanneer komt U?"
"Ik kom wanneer je je bekeert naar Mij, je afkeert van alles wat geen Jezus is!"

"Ik kom wanneer je al die goddeloze dingen je leven uitgooit zoals Nehemia al de goddeloze huisraad (meubelstukken en afgodsbeelden en afgodische dingen) van Tobia, een grote vijand van het volk Israël, de tempel uitgooide!" 

Nehemia werd erg boos over die vermenging in de tempel van God! Hij kon het niet uitstaan dat al die onreinheid, al die goddeloosheid naar binnen waren gesleept! De Bijbel zegt het er volgende van: "En het mishaagde mij zeer (dat nota bene de hogepriester Eljasib die kamer gegeven had voor die heiden en... grote vijand, Tobia), zo wierp ik al de huisraad van Tobia buiten, uit de kamer. Voorts gaf ik bevel, en zij reinigden de kamers; en ik bracht daarin weder de vaten van Gods huis" (Nehemia 13 vers 8 en 9). Deze Nehemia bad vaak: "Gedenk mijner O God ten goede!"

"Ik kom wanneer je, net als mijn dienstknecht Nehemia, die verontreinigde ruimtes in je hart en in je leven en in je huis heiligt en reinigt met belijdenis, verootmoediging en vernedering.

"Ik kom als je al die onreine rommel, er precies zoals Nehemia deed met die huisraad van Tobia, uit je leven gooit! Jouw lichaam is nu Mijn tempel, toch?! Wat heeft Belial met Christus van doen? Wat heeft het licht met de duisternis te doen? Wat heeft immers de gerechtigheid met de ongerechtigheid te doen?"

"Ik kom wanneer je al de onheilige en onreine programma's, al die zinloze, al die lege praatprogramma's aan de kant schuift en die "ijdele" apps uit je omgeving verwijdert en elke kamer van je hart laat reinigen van al je ongerechtigheden door het Bloed van Jezus!"

"Ik kom wanneer je bereid bent de prijs te betalen van "alleen wonen", van "het alleen wandelen" met Mij!" Ik verlang zeer naar je en naar jouw gemeenschap met Mij! Dat kan alleen als je tijd met Mij doorbrengt!

"Ik kom wanneer je Mij niet meer de weg voorschrijft hoe Ik moet komen en welke dingen Ik wèl, of welke dingen Ik niet moet doen als Ik neerdaal!"

"Ik kom wanneer je je lichaam als een levend offer toewijdt aan God, heilig en vol met vreugde voor God. Je offer is voor Mij een teken dat je het echt meent!"

"Ik kom als je die gelijkvormigheid aan de wereld in je leven, in je kerk, in je huisgezin, in je huis, in je hart verlaat en je laat vernieuwen door Mij met waarheid, liefde, heiligheid en kracht van Jezus". Je kunt geen twee heren dienen!

"Ik kom als je dat kijken naar bloot, dat lezen van onreinheid opgeeft en overgeeft aan Mij, als je stopt met lezen van al die lege romans die je in een schijnwereld laten leven, als je al dat lezen van die "nette" bladen, die vol met zonden staan, achter je laat. Kies heden wie je dienen wilt!"

"Ik kom als je Mijn recht doet en als je Mijn gerechtigheid als een heilige en reine rivier laat stromen door je heen, door je huisgezin, door alle kamers en ruimten in je huis en door je kerkelijke gemeente".

"Dan zal Ik je bekleden met Mijn kracht, met Mijn heiligheid, met Mijn klederen van gerechtigheid en liefde zo, dat je in de wereld kan zijn en er niet van!"

"Dan doopt Jezus je in Mij! Ik ben een oceaan van heiligheid, kracht en liefde!"

"Dan zullen er weer jongeren en ouderen door Mijn kracht door jou heen tot geloof komen, genezen worden en bevrijd uit hun gevangenis van verslavingen, uit de boeien van dode godsdienst en geheeld worden van alle scherven in hun leven".

Gevolg van Zijn tegenwoordigheid en zalving!
De Geest maakt je dan een rein kanaal, een heilig vat waardoor Hij kan werken naar het verlorene, naar het gebrokene, naar het zieke, naar het gevangene, naar de gebondene, naar het verachte, naar het dwaze want juist dat heeft God uitverkoren om al het wijze te beschamen!

De Geest vervult je dan als jongere, als oudere en overkleedt je met Zijn kracht van omhoog, met liefde en Zijn heiligheid.

De Geest geeft je dan de vrijmoedigheid en de kracht om de prijs te betalen. 

De Geest geeft je dan liefde en kracht om die verachting, verwerping, zelfs van andere gelovigen, naast je neer te leggen en hen lief te hebben. 

De Geest maakt dan van jou een persoon die het altijd over Jezus heeft, altijd meer van Hem wil, zelfs als je slaapt! Een die brandt voor Hem, voor Jezus Die je ziel bemint!

De Geest geeft je dan de gaven van Hem zodat je al die eigen gaven en talenten aan de kant kunt schuiven, kan verachten zelfs!

De Geest geeft je dan diep medelijden, diep mededogen, een diepe passie voor verloren zondaren en brengt je op de knieën voor hen.

De prijs? 
Die prijs? Die is al betaald door Jezus!

Dus kom en verlaat je oude leven zonder vruchten! Ga vruchten dragen voor Jezus!
Het lied zingt: "Moet ik gaan met lege handen? Zo mijn Heiland tegemoet? Nooit mijn leven aan Hem gegeven? Niets te offeren aan Zijn voet? Moet ik gaan met lege handen? Moet ik zo mijn Heer ontmoeten? Nooit eenmaal mijn kruis gedragen en niets te offeren aan Jezus z'n voet". Piet Smit zingt dit lied in een aangepaste versie waarin de nood van de eigen ziel en die voor andere naar voren komt. Kom... en zing het mee! Geef je over aan de roepstem van Jezus om als arbeider in Zijn oogst te gaan: "Moet ik gaan met lege handen?"

Contact
Als er ouderen en jongeren zijn die zo zoeken en verlangen naar dat diepere leven met Jezus in en door de kracht van de Geest dan ben ik er voor je om je daarbij te helpen.

Ook als je Hem nog niet hebt aangenomen, nog niet bent wedergeboren, nog als een vermoeide en belaste zondaar of zondares ergens ronddwaalt in plaatsen met wanhoop als een geestelijke dode op zoek naar het eeuwige leven... Kom dan!

Nu is het tijd om naar huis te komen, je eeuwige bestemming te bereiken bij God de Vader want de avond valt en de duisternis komt eraan!

"App" mij gerust op 0651046981. 
Mailen mag ook: levendenstromendwater@gmail.com. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten