zaterdag 25 augustus 2018

Jezus nam alle zonden weg!

"Waarom pieker je zo?"
"Nou... de zonden plagen mij nog"
"Die zijn toch vergeven toen je geloofde in Jezus?"
"Toch moet ik er telkens aan denken"
"Bestaan die zonden dan nog?"
"Zij beschuldigen mij vanuit het verleden"


"Bestaat dat verleden nog?"
"Waarom ben ik er dan nog mee bezig?
"Enne... als ik mij het goede voorneem, doe ik kwade!"
"Dat meen je toch niet echt?"
"Ja, ik doe dat niet maar de zonde in mij "
"Nou... Christus lijkt wel voor niets gestorven!"


Vele gelovigen, die geloofd hebben in Jezus voor vergeving van zonden, zijn op een of andere manier niet vrij van hun verleden. Zij piekeren vaak over dat verleden dat hen innerlijk beschuldigt en maar niet loslaat. Het lijkt dan weleens alsof hun zonden niet echt vergeven zijn. Of dat zij denken niet wedergeboren te zijn, omdat zij in eigen beleving nog steeds zo in zonde leven en wereldse verlangens hebben. Het is alsof zij geen nieuw schepsel in Christus geworden zijn. Alsof zij niet zijn wat de Bijbel over hen zegt namelijk dat "al het oude voorbij gegaan is, ziet het is alles nieuw geworden (2 Korinthe 5 vers 17)".

Vergeven is vergeven!!
God is er echter helder over. Zijn reine woorden zijn als zilver gelouterd in een aarde smeltkroes, gezuiverd zevenmaal (Psalm 12 vers 6). Zijn woorden, Zijn uitspraken zijn rein, heilig en volkomen te vertrouwen! Psalm 103 zingt van die vergeving van zonden: "Zover het oosten is van het westen, zover heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan!" God denkt er niet meer aan, zegt de profeet Jeremia (in hoofdstuk 31 vers 34). Hij heeft zelfs onze ongerechtigheden vertrapt en al onze zonden in de diepten van de zee gegooid, zegt Micha, een andere profeet in zijn boek, hoofdstuk 7 vers 19. 


Johannes de Doper geloofde er wèl in toen hij Jezus in de menigten aan zag komen. Hij zei: "Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!" De oude apostel Johannes zegt ervan: "En u weet dat Hij (Jezus dus) geopenbaard is (gekomen is) om onze zonden weg te nemen, en zonde is er in Hem niet". Neem dat aan... eenvoudig als een kind!

Stel dat wij onze zonden nog wel kunnen vinden, God nóóit meer! Wat bij Hem weggedaan is, is weggedaan! En wat bij Hem vergeven is, is vergeven! Ons "geroepen zijn" en Zijn genadegave van vergeving zijn onberouwelijk, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 29. Met andere woorden... God krijgt nooit spijt van het roepen (door Zijn Geest) en het vergeven van onze zonden (door het bloed van Jezus)! Dus als je deze onveranderlijke beloften, deze vaste waarheden van God, de Schepper van hemel en aarde, gelooft dan zullen de leugens vanuit de duisternis meteen verdwijnen. 

Als je daarop, op Gods waarheden vertrouwt, dan zul je de rust en vrede ervaren die je al hebt ontvangen toen je geloofde in Jezus. Het staat immers geschreven in Zijn woord dat waarheid is. En die waarheid maakt je vrij van je verleden en van je aanklagende zelfverwijt. Die oude apostel Johannes zegt in Openbaring 1 vers 7: "Hij Die ons heeft liefgehad, heeft ons van onze zonden gewassen door Zijn bloed". Onze zonden zijn verdampt, in de wijnpersbak van Zijn toorn vertrapt, opgelost in Jezus' bloed en deze bestaan niet meer!

Leg daarom af alle leugen en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar!

Een rechtvaardige, een zondaar??
Ook wordt weleens beweerd dat je, als wedergeboren gelovige, altijd zondaar blijft. De Bijbel zegt echter wat anders namelijk dat, dat niet zo is. In Psalm 1 wordt een diepe en zuivere scheiding aangebracht tussen enerzijds rechtvaardigen en anderzijds zondaren. Die scherpe scheiding zie je door de hele Bijbel heen. Goddelozen bijvoorbeeld hebben geen vrede met God (Jesaja 48 vers 22) en rust voor hun ziel. De rechtvaardigen hebben die wel (Romeinen 5 vers 1). 

Het zijn twee soorten mensen die geestelijk volkomen anders zijn en verschillend van afkomst en geloof. De ene mens is uit God geboren en gerechtvaardigd door het bloed van Jezus en leeft door het geloof in de Zoon van God Die hem heeft liefgehad en Zichzelf voor hem heeft overgegeven (Galaten 2 vers 20). Radicaal uitgedrukt... "van Adam afgesneden, geheel vernieuwd en in Christus Jezus gedoopt!" Die andere mens heeft zijn zondige natuur nog, is nog steeds een slaaf van de zonde, leeft nog in de geestelijke duisternis van ongeloof, beladen met schuld onder de toorn van God. De ene mens ziet, leeft, is gevonden, thuis gekomen op zijn eeuwige bestemming. De andere mens is geestelijk dood, blind, verloren, op zoek naar het paradijs.

Er is hierbij geen schemergebied waar je een soort twee-mens kan zijn, de ene helft een rechtvaardige en de andere helft een goddeloze. Voor de ene helft wedergeboren en voor de andere helft dat harde stenen hart nog. Je kunt niet tegelijkertijd een stenen hart hebben èn een vlezen hart. Je kunt niet een natuurlijk mens zijn èn een geestelijk mens. Je kunt niet èn onder de genade leven èn tegelijkertijd onder de wet. Je kunt niet onder de macht van de duisternis leven èn tegelijkertijd in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde leven. Dat bestaat gewoon niet! 


Het is onmogelijk dat een goede boom, kwade vruchten voortbrengt, zegt Jezus! Je plukt ook geen druiven van doornstruiken en een vijg van distels! En... Hij kan het weten want Hij alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven!

Zelfs al zou je het geloven, bestaat dit slechts in je eigen gedachten. Je gelooft dan in een leugen tegen het beter weten van Gods woord in. Je weet het dan beter dan God... Die oude apostel Johannes bevestigt dat scherp in zijn éérste brief, hoofdstuk 5 vers 12: "Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet". Er is niet één beetje "de Zoon hébben". En als wij het leven in Zijn Zoon hébben... dan noemt God ons een rechtvaardige, een heilige en een koning. Wij zijn dan Zijn kind en een koninklijk priesterdom. Dat staat in de Bijbel en dat is de enige geldende waarheid voor en over ons!

Waarom zouden wij dan al die mooie, indrukwekkende koninklijke namen Die God ons gegeven heeft, dan niet heel eenvoudig en in kinderlijk geloof aannemen? Jezus Zelf toch heeft al die koninklijke namen met de bijbehorende autoriteit voor ons verdiend aan het kruis? Waarom zouden wij dan, tegen beter weten in, hierin onze eigen weg in blijven gaan en stemmen uit de duisternis blijven geloven? Geldt dan ook nu niet dat wij hierin een keuze moeten maken? Is het ook hier niet: "Kies dan heden nog wie je geloven wilt... de waarachtige en almachtige God óf de grote leugenaar, de verslagen satan!"

Willen maar niet kunnen...
Dan zijn er ook nog veel wedergeboren gelovigen die hun voortdurend zondigen en hun vaak slordige wereldgelijkvormige levenswandel verklaren door te wijzen op de 2de helft van hoofdstuk 7 uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Dit gedeelte beschrijft de strijd tussen het voornemen het goede te willen doen maar precies op het tegenovergestelde uit te komen, namelijk bij het kwade. Dat ervaren die gelovigen precies zoals Paulus dit hier beschrijft. Zo verklaren zij ook dat er bijna geen verschil is tussen hen en de wereld. De geur van Jezus Christus ontbreekt vrijwel geheel 

Opvallend, is dat er in dit kleine Bijbelgedeelte van slechts 13 verzen 26 (!) keer over "ik" gesproken wordt en een aantal keren over de inwonende zonde in het bestaan. Het gaat hier over de inwendige strijd in het hart dat de bron van ons gedrag is. Telkens is er in Paulus wel de wil om het goede te doen maar het kwade overheerst hem (uiteindelijk). Het is de zonde, de zondige natuur in hem die hij maar niet de baas kan, hoe hij zijn best ook doet. Paulus beschrijft hier de natuurlijke mens die vanuit eigen wilskracht telkens het onderspit delft, de nederlaag leidt tegen de inwonende zonde.


Paulus zegt hier dus feitelijk dat hij met zijn verstand wel het goede wil doen maar dat de zonde die in zijn hart regeert, dat verstand overmeesterd. Het sluit naadloos aan wat Jezus zegt van dat hart namelijk dat "Dat uit het hart voortkomen... kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst (een boos oog), lastering, hoogmoed, dwaasheid, al deze slechte dingen komen van binnen.... Markus 7 vers 21 tot 23" Jeremia zegt van zo'n hart waarin de zondige natuur nog woont dat het arglistig, ja ongeneeslijk is. Hij vraagt zich af wie dat hart dan wel kent? Dus je ziet hier voor je ogen gebeuren dat het hart anders wil dan het verstand zegt en dat het harde, stenen hart het wint, uiteindelijk!" 

Hij probeert hier in eigen natuurlijke wilskracht de wet, die geestelijk is, te houden. Hij ziet wel met zijn verstand dat de wet goed is maar dat hij verkocht is, muurvast zit onder de zonde. Hij is beschrijft hier zijn gebondenheid aan de ongerechtigheid waartegen hij vecht maar het desondanks altijd verliest! Hij beschrijft hier zijn strijd tegen het verkeerde wat hij niet wilde maar telkens wel deed. Zijn eigen wilskracht is volstrekt onvoldoende om de wet te houden.

Paulus heeft het hier over toen hij nog "in het vlees" leefde, dat is op een natuurlijke manier, en God niet kon behagen. Want het bedenken vanuit die natuurlijke mens, is de dood. Het is vijandschap tegen God want dat natuurlijke onderwerpt zich de wet van God niet want dat kan zij ook niet. En dat is precies wat Paulus beschreven heeft van de natuurlijke mens die niets snapt van de dingen die van de Geest van God zijn. Deze zijn hem een dwaasheid. Hij, de natuurlijke mens is een gevangene van de wet van de zonde en dat is een wet die leidt tot de dood.

Paulus heeft het hier dus niet over zijn leven nadat hij onder de wet van de Geest van Christus Jezus is gekomen. Immers precies dat leven in Christus Jezus had hem vrijgemaakt van de wet van de zonde en dood dat hij juist hiervoor beschreven heeft. Wij kunnen ons dan ook nooit spiegelen aan de beschreven zondige natuur van het vroegere leven ("het eertijds") van Paulus als wij soms, of vaak zondigen. En dat vervolgens gebruiken als een goedprater om uiteindelijk zo te leven. Als wij dat wel doen dan brengen wij onszelf weer onder de wet van de zonde en de dood en krijgen wij een leven van nederlaag op nederlaag. Dan ga je vanzelf uitroepen en... je ernaar gedragen: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood?" 

Is Christus dan voor niets gestorven?
Is Jezus Christus dan alleen maar voor onze daadwerkelijke zonden gestorven en laat Hij ons dan maar zitten met die zondige natuur die de bron van alle kwaad was in ons leven? Deed Jezus op Golgotha dan alleen maar aan symptoombestrijding en liet Hij de dieper liggende oorzaak gewoon intact? Is het dan niet waar dat Hij ook zonde werd voor ons zodat wij gerechtigheid van God konden worden in Hem? Is dan niet waar dat Jezus het hele handschrift dat tegen ons gericht was, heeft vernietigd door het aan het kruis te nagelen en alle (!) machten uit de duisternis overwonnen heeft? Waar is dan de overwinning van Jezus die Hij heeft beloofd al in dit leven? Waar is dan het leven uit de kracht van de Heilige Geest dat Hij heeft toegezegd? Verloochenen wij de kracht van de godsvrucht en komen wij zo nooit tot de kennis van de waarheid van Jezus Christus? 

Toen Jezus voordat Hij stierf, het uitriep "Het is volbracht", heeft Hij de zonden van de wereld weggenomen (Johannes 1 vers 29). En verbrak daarmee de werken van de duivel (1 Johannes 3 vers 10). Er gebeurde precies dat wat Gabriël, de aartsengel, meer dan 450 jaar ervoor had doorgegeven aan Daniël in hoofdstuk 9 vers 24 over de komst van Christus. Dat Jezus de overtredingen zou beëindigen, de zonden zou verzegelen, de ongerechtigheden zou verzoenen en een eeuwige gerechtigheid aan zou brengen. Daarmee zou het visioen en de profeet worden verzegeld, met andere woorden alle visioenen en dromen en profetieën over de komst van de Messias zouden daardoor vervuld zijn. Waardoor? Omdat de Heiligheid van de heiligheden, dat is Christus Jezus,  gezalfd zou worden! En precies dat is gebeurd!

Spreken wij dat woord van God niet erg tegen dan als wij, als kinderen van God voortdurend blijft spreken over de inwonende zonde die weggenomen is, toen wij geloofden? Hoe kunnen wij nog over ons zondaarschap blijven spreken terwijl Hij kwam om juist zondaren zalig te maken?


Loochenen wij dan niet de Goddelijke kracht van de nieuwe geestelijke geboorte in ons leven, die levendmaking van Boven? Wat betekent het ontvangen van een nieuw hart met Gods natuur dan nog? En welke waarde heeft het door God weggenomen oude harde arglistige stenen hart met de zondige natuur dan nog?

Hoe durven wij ons nog een gezaligde zondaar te noemen terwijl Hij ons Zijn kind noemt? Hoe kunnen wij dat "ik ellendig mens" blijven uitmeten om het ontbreken van de kracht van de Geest maar mee te verbergen? Zou schaamte ons gezicht en ons leven dan niet moeten bedekken? 
"Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen
aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk:
dat is uw redelijke godsdienst.
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door
de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
Hebreeën 12 vers 1 en 2"

Tot slot
Als u of jij nog als een zondaar leeft terwijl je een kind van God bent, bedenk - -- dat Jezus wil dat je in Zijn rust bent, 
- dat Jezus wil dat je iedere minuut leeft vanuit Zijn overwinning door de kracht van de Heilige Geest,
- dat Jezus je de belofte van de Vader graag wil geven,
- dat Jezus je aan wil doen met kracht uit de hoge
- dat Hij je wil dopen met de Heilige Geest en met vuur en
- dat Hij wil dat je de kracht van de Heilige Geest ontvangt!


Die kracht van de Heilige Geest is beschikbaar voor iedere wedergeboren gelovige. Immers de Vader geeft je geen steen als je Hem bidt om die Geest. Alle dingen zijn mogelijk hen die geloven namelijk dat je de belofte van de Vader ontvangt, dat je wordt aangedaan met kracht uit de hoge, dat gedoopt wordt door Jezus met de Heilige Geest en vuur en daardoor de kracht van deze Geest ontvangt!

Als je die kracht hebt ontvangen, dan...

- heb je geen Netflix of christelijk abonnement meer nodig voor je ontspanning om avond na avond, serie na serie en film na film te kijken! Dan wil je meer van Hem leren kennen en van de kracht van Zijn opstanding!
- heb je geen christelijke romans meer nodig om je tijd mee op te vullen. Je komt erachter dat "Jezus alleen" maar vervult! Je gaat dan meer oog krijgen voor het hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid!
- hoef je niet meer zo nodig alle nieuws te weten en je er zorgen over te maken. Je gaat dan leren dat wat je hier ziet in het natuurlijke, de uitkomst is van de geestelijke strijd in de hemelse gewesten. 
- interesseert "De Wereld Draait Door" je niets meer omdat je weet dat er maar Eén regeert en dat is Jezus!
- laat je je hart niet meer vollopen met de wereld, haar gewoonten en haar manier van leven! Dat was van vroeger... nu is Jezus de enige bron van het Levende Water geworden in je bestaan!
- krijg je een diepe afkeer van programma's zoals "Boer zoekt vrouw", hoe menselijk deze ook zijn! Jezus gaat je dan de verlorenheid van deze mensen laten zien en ga je voor hen bidden! 
- kun je in deze wereld van zedeloosheid, onreinheid, compromissen, fraude en bedrog, haat en diefstal en alle oneerlijkheid en vol (huiselijk) geweld het licht van Jezus laten schijnen door er niet "van" te zijn! Jezus liefde verspreiden wordt dan je verlangen!
- word je bevrijd van porno en kieper je als getrouwden alle onreine seks uit je huwelijksbed en als 'single' uit je leven! Alleen Gods reine liefde blijft dan over en verzadigt je van uur tot uur en van dag tot dag!
- zoekt je het niet meer op de stranden die overvol zijn van wetteloosheid en zedeloosheid. Dan leer je de dingen te zoeken die boven zijn waar Christus zit aan de rechterhand van God!
- verdwijnt het je doodwerken en 's avonds je in slaap drinken, slaappillen slikken om de volgende dag weer 'full speed' te gaan. Dan laat je je leiden door de Heilige Geest Die in je woont!
- heb je het niet meer nodig om mee te kunnen praten over de topsport van dat moment op je werk of tijdens vrouwenochtenden.
- word je verlost van je wettische godsdienst die voortkomt uit de duisternis. Dan is het alleen maar de relatie in het steeds dieper leren kennen van de enige waarachtige God en Zijn Zoon Jezus Die Hij gezonden heeft!
- gooi je onmiddellijk alle occulte dingen uit je leven, dingen die weliswaar even helpen maar je dieper de duisternis in trekken! Jezus overwinning over de duisternis wordt dan jouw overwinning daarover!
- wordt liefde alleen de drijvende kracht achter je geloof en vergeef je alle pijn, afwijzing en mishandeling precies zoals Christus ons vergeven heeft.
- betaal je gewoon de prijs om te worden en zijn zoals Jezus, ongeacht wat iedereen ervan vindt!

Dit is het echte leven in vrijheid met Jezus, Hem achterna. Zijn voorbeeld volgen, de prijs daarvoor betalen en daardoor alleen Hem verhogen. Dat leven waarin je alles van jezelf opzij zet, alles in je denken en doen en laten en alleen maar gaat doen wat Hij van je vraagt. En dan ga je opwekking meemaken, in het klein of in het groot!

Je komt er achter dat dat absoluut geen monniken of nonnenleven in een of andere wettische kramp en isolement is. Neen... maar het is een leven in vrijheid, vol van uitdelende vreugde, vrede, hoop, blijdschap, kracht en liefde in de Heilige Geest. Dat, alleen dat is het Koninkrijk van Jezus dat Hij op aarde wil verspreiden. En... waarin Hij wil dat ieder mens, jong of oud, daar naar binnengaat. 


En als je dan zondigt per ongeluk, of erdoor overvallen wordt dan belijdt je dat onmiddellijk in een kort gebed aan je hemelse Hogepriester, Jezus Christus, de Voorspraak bij de Vader. Hij, Jezus Christus de Rechtvaardige heeft Zich gezet aan de rechterhand van God en is een verzoening voor die zonde en die van de hele wereld (1 Johannes 2 vers 1)! God maakt altijd vrij!

Contact
Als er ouderen en jongeren zijn die Jezus zo zoeken en naar dat diepere leven met Hem verlangen dan ben ik er voor je om je te helpen.

Ook als je Hem nog niet hebt aangenomen, nog niet bent wedergeboren, nog als een vermoeide en belaste zondaar of zondares ergens ronddwaalt in desolate plaatsen als een geestelijke dode op zoek naar het eeuwige leven... Kom dan!

Nu is het tijd om naar huis te komen, je eeuwige bestemming te bereiken bij God de Vader want de avond valt en de duisternis komt eraan!

"App" mij gerust op 0651046981. 

Mailen kan ook: levendenstromendwater@gmail.com. 
Gebruik van de afbeelding met toestemming van Ain Vares (www.ainvaresart.com).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten